Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών προς τον ΕΛΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Ανακοινώσεις:

 

(27/11/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 252/30.03.2015) γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», που χρηματοδοτείται από δίδακτρα μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Ρόδο.

(26/10/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» - ΜELOGIC, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 2014 CALL FOR PROPOSALS ‘PREPAREDNESS AND PREVENTION PROJECTS IN CIVIL PROTECTION AND MARINE POLLUTION’ – EUROPEAN COMMISION – DG ECHO ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (DG ECHO) ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (με αριθμό συμβολαίου ECHO/SUB/2014/695769) (Σύνδεσμος)

(22/06/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην ανοιχτή, μέχρι τον Απρίλιο του 2017, πρόσκληση της ευρωπαϊκής πιλοτικής δράσης Openaire 2020. Η δράση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων έργων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7o ΠΠ) , τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.

(18/06/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας ως Δικαιούχος της Πράξης «Υπηρεσίες Εξ’ Αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου», με κωδικό ΟΠΣ: 485285, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με Άξονα Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους και έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοινώνει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3: Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού αναβάθμισης υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης - τηλεκπαίδευσης, προϋπολογισμού δαπάνης εκατό τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (136.880,00€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. (υπ΄αριθ. 259/15.05.2015, θέμα A.12i απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου). (Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης - Πρακτικό διαβούλευσης) (Σύνδεσμος)

(16/04/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_3619/16.04.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (Διευκρινίσεις) (Σύνδεσμος)

(16/04/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_3621/16.04.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ (ΑΤΛΑΝΤΑΣ) (Σύνδεσμος)

(23/03/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_2688/23.03.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΧΑΡΤΙ, ΕΙΔΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) (Σύνδεσμος)

(07/01/15) Σας επισυνάπτουμε Χρηματοδοτικό Ημερολόγιο για όλες τις προσκλήσεις του HORIZON 2020 για το έτος 2015 . Ειδικότερα, σε αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι προσκλήσεις ανά πυλώνα, θεματική και topic και με αναφορά στον προϋπολογισμό, στο πρόγραμμα εργασίας και στην ηλεκτρονική σύνδεση τους. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση η κα Ειρήνη Παπαδοπούλου (email: epapado@aegean.gr, τηλ. 210-64922322) θα είναι στη διάθεσή σας.

(02/12/14) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 14ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (CEST2015) (Σύνδεσμος)

(28/11/14) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο το οποίο αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εκπαίδευσης & Έρευνας της Γερμανίας/(BMBF), με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταγωνιστικότητας Γερμανικών φορέων, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για τη Διεθνοποίηση της Επιστήμης και της Έρευνας. Η Προκήρυξη θα παραμείνει συνεχώς ανοικτή έως τις 29.12.2017.

Επόμενη Σελίδα »
Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου