Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

 

Ανακοινώσεις:

 

(16/04/14) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση ΕΕ127/ 28.03.2014) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών» “AEGIS”, της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για την σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στην Μυτιλήνη.

(14/04/14) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (ΜΕΛΑΝΙA) (Σύνδεσμος)

(08/04/14) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση ΕΕ124/ 26.02.2014) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Εξελίξεις στη Γεωστατιστική για τον Περιβαλλοντικό Χαρακτηρισμό και τη Διαχείριση Φυσικών Πόρων» της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για την σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στην Μυτιλήνη.

(24/03/14) Περίληψη της με Αριθ. Πρωτ. ΕΛΕ_2014_2332/19.03.2014 Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προμήθειας οργάνων και εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο (11ΣΥΝ_8_1466) «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ», Ακρωνύμιο BEACHTOUR στο πλαίσιο της Πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Προϋπολογισμός 68.965,52€ (χωρίς ΦΠΑ) (Σύνδεσμος)

(10/02/14) Προκειμένου να είναι εύχρηστη η αναζήτηση των προσκλήσεων των προκηρύξεων του HORIZON 2020 σας επισυνάπτουμε μια εφαρμογή (σε pdf) παρακολούθησης των εν λόγω προσκλήσεων. Η εφαρμογή • Κατηγοριοποιεί κάθε πρόσκληση ανά πυλώνα, θεματική, τίτλο προκήρυξης σε διετές ημερολόγιο (2014-2015). • Δίνει την δυνατότητα να συνδεθείτε άμεσα με κάθε πρόσκληση (call identifier), από όπου μπορείτε να αντλήσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεών σας. • Απεικονίζει σε μορφή GANTT το χρονοδιάγραμμά κάθε πρόσκλησης με την επισήμανση της ημερομηνίας λήξης (deadlines) της κάθε μίας. • Παρέχει άμεση ενημέρωση για τον προϋπολογισμό κάθε πρόσκλησης και άμεση λήψη (σε pdf) του προγράμματος εργασίας (Work Programme) της κάθε θεματικής ενότητας του HORIZON 2020, για το 2014-2015. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση η κα Ε. Παπαδοπούλου (e-mail: epapado@aegean.gr, τηλ. 210-6492322) θα είναι στην διάθεσή σας.

(05/02/14) Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας, Με δεδομένη την όλο και αυξανόμενη απαίτηση για την εξεύρεση χορηγιών για την χρηματοδότηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών κλπ. δραστηριοτήτων σας (Θερινά μαθήματα, συνέδρια, ημερίδες κλπ) θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις περιπτώσεις πότε μία χορηγία υπόκειται σε Φ.Π.Α και πότε δεν υπόκειται. Πιο συγκεκριμένα: 1. Μια χορηγία ΔΕΝ υπόκειται σε Φ.Π.Α. όταν δεν συνομολογείται ή δεν υποκρύπτεται καμιά υποχρέωση αντιπαροχής εκ μέρους του δεχόμενου την οικονομική παροχή. Ουσιαστικά η περίπτωση αυτή αφορά ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ προς το Πανεπιστήμιό μας κατά την έννοια του φορολογικού νόμου και ο Ε.Λ.Ε. υποχρεούται να εκδώσει Τιμολόγιο Επιδότησης – Επιχορήγησης χωρίς Φ.Π.Α. 2. Μία χορηγία υπόκειται σε Φ.Π.Α., όταν προσφέρονται υπηρεσίες, από το Πανεπιστήμιο μας προς το χορηγό, προβολής και δημοσιότητας αυτού (π.χ. αναγραφή ή αναφορά της επωνυμίας/ σήματος του χορηγού σε διαφήμιση, έντυπη ή ηλεκτρονική, της εκδήλωσης – τοποθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο χώρο της εκδήλωσης κλπ). Στην περίπτωση αυτή ο Ε.Λ.Ε. υποχρεούται να εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α. 3. Αναφερόμενοι στην 2η περίπτωση, εφ’ όσον ο χορηγός είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, Δημόσιο κλπ και η προβολή του δεν του αποφέρει εμπορικό όφελος τότε ο Ε.Λ.Ε. μπορεί να εκδώσει Τιμολόγιο Επιδότησης – Επιχορήγησης, χωρίς Φ.Π.Α. Για την αποφυγή ποινών από την εφορία είναι απαραίτητο η επιστολή πρόθεσης καταβολής χορηγίας (οικονομικής παροχής) η οποία αποστέλλεται από τον χορηγό, μαζί με την εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου, για έγκριση/ αποδοχή της από την Επιτροπή Ερευνών να περιγράφει εάν πρόκειται για επιχορήγηση (χωρίς αντάλλαγμα) ή για χορηγία με αντάλλαγμα. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση ο κ. Α. Τσιμάρας, Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών του Ε.Λ.Ε. (τηλ. 22510 36703, e-mail: tsiman@aegean.gr) θα είναι στη διάθεσή σας.

(04/02/14) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην διεξαγωγή των παρακάτω συνεδρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: • 9th Annual South East European Doctoral Student Conference: Thursday 25th & Friday 26th September 2014-Thessaloniki – Greece (Short or Full paper submission: Friday 11th April 2014), • Future Internet Assembly (FIA), Athens: 18-20 March 2014, • The EuroMed Academy of Business -7th Annual EMAB Conference-“The Future of Entrepreneurship”-Kristiansand, Norway: September 18th-19th, 2014 (Submission Deadline: March 24th, 2014), • Cyber Security and Privacy Forum Conference 2014 Athens: May 21st-22nd 2014 (Open calls submission deadline: 26th February 2014), • The 7th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2014): 5-6 June 2014, Hilton Hotel | Nicosia, Cyprus

(28/01/14) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2014_0688/28.01.2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (CRIS)» TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (CRIS)» THΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» (Διευκρινίσεις) (Σύνδεσμος)

(27/01/14) ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(27/01/14) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «OPTIMIZING AND PROFITING BEST PRACTICES IN THE MED AREA ON FOREIGN TRADE, INTERMODAL TRANSPORT AND MARITIME SAFETY - OPTIMIZEMED» (Σύνδεσμος)

Επόμενη Σελίδα »
Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου