Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

 

Ανακοινώσεις:

 

(02/07/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 261/08.06.2015) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ-Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Επιπτώσεις της Ανόδου της Στάθμης της Θάλασσας στις Νησιωτικές Περιοχές του Αιγαίου Πελάγους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

(30/06/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 248/18.02.2015) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών.

(29/06/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην προδημοσίευση της πρώτης προκήρυξης υποβολής προτάσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020. Η επίσημη προκήρυξη της πρώτης πρόσκλησης αναμένεται να δημοσιευτεί πριν τον Σεπτέμβριο και θα έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων – έργων στις 2 Νοεμβρίου 2015. Οι όροι εντολής (terms of reference) της πρόσκλησης, έχουν ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος (και η απαραίτητη πληροφορία έχει ενσωματωθεί στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό δελτίο. Το τεχνικό δελτίο έργου (application form), τα κριτήρια αξιολόγησης (evaluation grids) έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://interreg-med.eu/en/home/. Τέλος στην παραπάνω ιστοσελίδα αναμένεται να δημοσιευτεί από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος το Εγχειρίδιο Υλοποίησης Έργων (Projects Implementation Manual) στην εν λόγω. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ο κος Χριστοφίδης Σεβαστός (τηλ. 2251036731, e-mail: sevastos@aegean.gr) είναι στη διάθεσή σας.

(26/06/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην προκήρυξη υποβολής προτάσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG EUROPE. Το πρόγραμμα αυτό έχει κυρίαρχο στόχο στη βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και ιδιαίτερα προγραμμάτων που αφορούν σε Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση, καθώς επίσης και προγραμμάτων Εδαφικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (ΕΕΣ). Το INTERREG EUROPE, διάδοχο πρόγραμμα του INTERREG IVC, ειδικότερα στοχεύει στην διαπεριφερειακή συνεργασία για την: 1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 3. Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 4. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Επισημαίνεται ότι ηγετικό ρόλο στις υποβαλλόμενες προτάσεις πρέπει να έχουν οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, με τις οποίες τα μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας θα πρέπει να έρθουν σε επαφή για την από κοινού συνεργασία. Στο δελτίο αυτό, εκτός από τους όρους της προκήρυξης, επισυνάπτεται και αναλυτική παρουσίαση των ιδεών – προτάσεων έργων, που έχουν καταγραφεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του προγράμματος, καθώς και δεδομένα εξεύρεσης συνεργασιών. Τέλος θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Ιουλίου 2015 (the electronic submission closing at 12:00 CEST -Paris time). Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία η κα Ειρήνη Παπαδοπούλου (τηλ. 2106492322, e-mail: epapado@aegean.gr) είναι στη διάθεσή σας.

(22/06/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην ανοιχτή, μέχρι τον Απρίλιο του 2017, πρόσκληση της ευρωπαϊκής πιλοτικής δράσης Openaire 2020. Η δράση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων έργων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7o ΠΠ) , τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.

(05/06/15) Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις των πάσης φύσης αμοιβών που λάβατε από τον Ε.Λ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το φορολογικό έτος 2014 είναι έτοιμες για φορολογική χρήση από τους δικαιούχους. Παράλληλα οι βεβαιώσεις των αμοιβών για τις οποίες κατά τη διάρκεια του 2014 έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό αρχείο με βάση την ΠΟΛ 1051/19.2.2015 του Υπουργείου Οικονομικών (νέα έντυπα Φ-01.042 και Φ-01.043) στο σύστημα Taxis του ΥΠΟΙΟ και στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1 έχουν προσυμπληρωθεί τα ποσά μόνο των φόρων για τις αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για τους μισθωτούς, έχουν προσυμπληρωθεί τα ποσά των φόρων αλλά και των αντίστοιχων αποδοχών. Επίσης με το ίδιο αρχείο έχουν υποβληθεί στο σύστημα Taxis του ΥΠΟΙΟ και στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1, οι βεβαιώσεις αποδοχών χωρίς παρακράτηση φόρου εισοδήματος, για τους συνεργάτες οι οποίοι έλαβαν απαλλασσόμενα εισοδήματα. Τα μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας τα οποία διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Λ.Ε. θα πρέπει να εισέλθουν στον Σύνδεσμο (στο τέλος της ανακοίνωσης) και να εκτυπώσουν τη βεβαίωση αποδοχών/αμοιβών φορολογικού έτους 2014, η οποία θα είναι διαθέσιμη μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης, δηλ. μέχρι 31/7/2015. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παραλαβή της βεβαίωσης από τους δικαιούχους, μπορούν να απευθύνονται στο Λογιστήριο του Ε.Λ.Ε. στη Μυτιλήνη. • Υπεύθυνη: Σωτηροπούλου Κων/να τηλ. 2251036728, 2251036735 • e-mail: nsot@aegean.gr, nkassos@aegean.gr (Βεβαιώσεις αποδοχών/αμοιβών και παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος φορολογικού έτους 2014) (Σύνδεσμος)

(16/04/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_3619/16.04.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (Διευκρινίσεις) (Σύνδεσμος)

(16/04/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_3621/16.04.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ (ΑΤΛΑΝΤΑΣ) (Σύνδεσμος)

(23/03/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_2688/23.03.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΧΑΡΤΙ, ΕΙΔΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) (Σύνδεσμος)

(19/03/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που σχετίζεται με ανακοινώσεις ενημερωτικών εκδηλώσεων (ημερίδων- συνεδρίων) σε όλη την Ευρώπη και αφορά σε διάφορους ερευνητικούς τομείς. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση η κα Ειρήνη Παπαδοπούλου (τηλ. 210-6492322, e-mail: epapado@aegean.gr) είναι στη διάθεσή σας.

Επόμενη Σελίδα »
Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου