Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών προς τον ΕΛΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Ανακοινώσεις:

 

(21/07/16) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 295/13.07.2016), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα επαναληπτική πρόσκληση. (Για Υποβολή Αιτήσεων πατήστε Σύνδεσμος) (Σύνδεσμος)

(10/05/16) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Σύνδεσμος)

(08/04/16) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2016

(03/03/16) Σας αποστέλλουμε το «Ημερολόγιο του Ερευνητή- Άνοιξη 2016» στο οποίο έχουν καταγραφεί χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την έρευνα τόσο από Ευρωπαϊκές όσο και από Εθνικές Πηγές. Επειδή σκοπεύουμε το Ημερολόγιο αυτό να το εκδίδουμε τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο, θα σας παρακαλούσαμε να μας στείλετε (υπόψη κας Ειρήνης Παπαδοπούλου, e-mail: epapado@aegean.gr, τηλ. 210-6292322) τις οποιεσδήποτε προτάσεις / σκέψεις για την βελτίωσή του.

(10/02/16) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Σύνδεσμος)

(03/02/16) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Κινεζικού Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ministry of Science and Technology - MOST) στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συγχρηματοδότησης Κίνας-Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία (EU-China Co-Funding Mechanism (CFM). Επισημαίνουμε ότι οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων είναι η 31.3.2016 και η 31.7.2016.

(26/10/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» - ΜELOGIC, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 2014 CALL FOR PROPOSALS ‘PREPAREDNESS AND PREVENTION PROJECTS IN CIVIL PROTECTION AND MARINE POLLUTION’ – EUROPEAN COMMISION – DG ECHO ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (DG ECHO) ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (με αριθμό συμβολαίου ECHO/SUB/2014/695769) (Σύνδεσμος)

(22/06/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην ανοιχτή, μέχρι τον Απρίλιο του 2017, πρόσκληση της ευρωπαϊκής πιλοτικής δράσης Openaire 2020. Η δράση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων έργων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7o ΠΠ) , τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.

(18/06/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας ως Δικαιούχος της Πράξης «Υπηρεσίες Εξ’ Αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου», με κωδικό ΟΠΣ: 485285, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με Άξονα Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους και έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοινώνει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3: Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού αναβάθμισης υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης - τηλεκπαίδευσης, προϋπολογισμού δαπάνης εκατό τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (136.880,00€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. (υπ΄αριθ. 259/15.05.2015, θέμα A.12i απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου). (Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης - Πρακτικό διαβούλευσης) (Σύνδεσμος)

(28/11/14) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο το οποίο αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εκπαίδευσης & Έρευνας της Γερμανίας/(BMBF), με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταγωνιστικότητας Γερμανικών φορέων, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για τη Διεθνοποίηση της Επιστήμης και της Έρευνας. Η Προκήρυξη θα παραμείνει συνεχώς ανοικτή έως τις 29.12.2017.

Επόμενη Σελίδα »
Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου