Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

 

Ανακοινώσεις:

 

(06/10/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 270/23.09.2015) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων «ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (ΚΑ1) 2015-2016» και «ERASMUS+/Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων (ΚΑ107) 2015-2016», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ενδιαφέρεται για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

(05/10/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 266/ 30.07.2015) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη συνεργασίας με βασικό αντικείμενο την αξιολόγηση της εν λόγω Πράξης.

(01/10/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση του RDA Europe (the European plug-in to the Research Data Alliance -RDA) για την υποβολή συνεργατικών σχεδίων που θα εστιάζουν στις παρακάτω θεματικές ενέργειες: 1. Co-organization of domain workshops or training courses on barriers, solutions, RDA outputs and adoption possibilities. 2. Adoption of a specific RDA output and integration into the infrastructure software stack. 3. Adaptation of existing software stack to be compliant with emerging RDA guidelines. 4. Writing guidelines on RDA outputs focused on domain specialties. Επισημαίνεται ότι η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η Οκτωβρίου 2015. Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες/ διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Παπαδοπούλου Ειρήνη: τηλ. : 210 6492322, e-mail : epapado@aegean.gr.

(30/09/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 270/ 23.09.2015) σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Επιπτώσεις της Ανόδου της Στάθμης της Θάλασσας στις Νησιωτικές Περιοχές του Αιγαίου Πελάγους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη συνεργασίας με βασικό αντικείμενο την αξιολόγηση της εν λόγω Πράξης.

(29/06/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην προδημοσίευση της πρώτης προκήρυξης υποβολής προτάσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020. Η επίσημη προκήρυξη της πρώτης πρόσκλησης αναμένεται να δημοσιευτεί πριν τον Σεπτέμβριο και θα έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων – έργων στις 2 Νοεμβρίου 2015. Οι όροι εντολής (terms of reference) της πρόσκλησης, έχουν ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος (και η απαραίτητη πληροφορία έχει ενσωματωθεί στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό δελτίο. Το τεχνικό δελτίο έργου (application form), τα κριτήρια αξιολόγησης (evaluation grids) έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://interreg-med.eu/en/home/. Τέλος στην παραπάνω ιστοσελίδα αναμένεται να δημοσιευτεί από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος το Εγχειρίδιο Υλοποίησης Έργων (Projects Implementation Manual) στην εν λόγω. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ο κος Χριστοφίδης Σεβαστός (τηλ. 2251036731, e-mail: sevastos@aegean.gr) είναι στη διάθεσή σας.

(22/06/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην ανοιχτή, μέχρι τον Απρίλιο του 2017, πρόσκληση της ευρωπαϊκής πιλοτικής δράσης Openaire 2020. Η δράση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων έργων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7o ΠΠ) , τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.

(18/06/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας ως Δικαιούχος της Πράξης «Υπηρεσίες Εξ’ Αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου», με κωδικό ΟΠΣ: 485285, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με Άξονα Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους και έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοινώνει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3: Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού αναβάθμισης υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης - τηλεκπαίδευσης, προϋπολογισμού δαπάνης εκατό τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (136.880,00€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. (υπ΄αριθ. 259/15.05.2015, θέμα A.12i απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου). (Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης - Πρακτικό διαβούλευσης) (Σύνδεσμος)

(16/04/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_3619/16.04.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (Διευκρινίσεις) (Σύνδεσμος)

(16/04/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_3621/16.04.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ (ΑΤΛΑΝΤΑΣ) (Σύνδεσμος)

(23/03/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_2688/23.03.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΧΑΡΤΙ, ΕΙΔΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) (Σύνδεσμος)

Επόμενη Σελίδα »
Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου