Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών προς τον ΕΛΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Ανακοινώσεις:

 

(25/11/16) Ορθή Επανάληψη - Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 304/22.11.2016) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Ρόδο.

(10/05/16) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Σύνδεσμος)

(08/04/16) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2016

(03/03/16) Σας αποστέλλουμε το «Ημερολόγιο του Ερευνητή- Άνοιξη 2016» στο οποίο έχουν καταγραφεί χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την έρευνα τόσο από Ευρωπαϊκές όσο και από Εθνικές Πηγές. Επειδή σκοπεύουμε το Ημερολόγιο αυτό να το εκδίδουμε τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο, θα σας παρακαλούσαμε να μας στείλετε (υπόψη κας Ειρήνης Παπαδοπούλου, e-mail: epapado@aegean.gr, τηλ. 210-6292322) τις οποιεσδήποτε προτάσεις / σκέψεις για την βελτίωσή του.

(10/02/16) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Σύνδεσμος)

(22/06/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην ανοιχτή, μέχρι τον Απρίλιο του 2017, πρόσκληση της ευρωπαϊκής πιλοτικής δράσης Openaire 2020. Η δράση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων έργων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7o ΠΠ) , τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.

(18/06/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας ως Δικαιούχος της Πράξης «Υπηρεσίες Εξ’ Αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου», με κωδικό ΟΠΣ: 485285, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με Άξονα Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους και έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοινώνει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3: Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού αναβάθμισης υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης - τηλεκπαίδευσης, προϋπολογισμού δαπάνης εκατό τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (136.880,00€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. (υπ΄αριθ. 259/15.05.2015, θέμα A.12i απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου). (Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης - Πρακτικό διαβούλευσης) (Σύνδεσμος)

(28/11/14) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο το οποίο αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εκπαίδευσης & Έρευνας της Γερμανίας/(BMBF), με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταγωνιστικότητας Γερμανικών φορέων, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για τη Διεθνοποίηση της Επιστήμης και της Έρευνας. Η Προκήρυξη θα παραμείνει συνεχώς ανοικτή έως τις 29.12.2017.

(05/02/14) Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας, Με δεδομένη την όλο και αυξανόμενη απαίτηση για την εξεύρεση χορηγιών για την χρηματοδότηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών κλπ. δραστηριοτήτων σας (Θερινά μαθήματα, συνέδρια, ημερίδες κλπ) θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις περιπτώσεις πότε μία χορηγία υπόκειται σε Φ.Π.Α και πότε δεν υπόκειται. Πιο συγκεκριμένα: 1. Μια χορηγία ΔΕΝ υπόκειται σε Φ.Π.Α. όταν δεν συνομολογείται ή δεν υποκρύπτεται καμιά υποχρέωση αντιπαροχής εκ μέρους του δεχόμενου την οικονομική παροχή. Ουσιαστικά η περίπτωση αυτή αφορά ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ προς το Πανεπιστήμιό μας κατά την έννοια του φορολογικού νόμου και ο Ε.Λ.Ε. υποχρεούται να εκδώσει Τιμολόγιο Επιδότησης – Επιχορήγησης χωρίς Φ.Π.Α. 2. Μία χορηγία υπόκειται σε Φ.Π.Α., όταν προσφέρονται υπηρεσίες, από το Πανεπιστήμιο μας προς το χορηγό, προβολής και δημοσιότητας αυτού (π.χ. αναγραφή ή αναφορά της επωνυμίας/ σήματος του χορηγού σε διαφήμιση, έντυπη ή ηλεκτρονική, της εκδήλωσης – τοποθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο χώρο της εκδήλωσης κλπ). Στην περίπτωση αυτή ο Ε.Λ.Ε. υποχρεούται να εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α. 3. Αναφερόμενοι στην 2η περίπτωση, εφ’ όσον ο χορηγός είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, Δημόσιο κλπ και η προβολή του δεν του αποφέρει εμπορικό όφελος τότε ο Ε.Λ.Ε. μπορεί να εκδώσει Τιμολόγιο Επιδότησης – Επιχορήγησης, χωρίς Φ.Π.Α. Για την αποφυγή ποινών από την εφορία είναι απαραίτητο η επιστολή πρόθεσης καταβολής χορηγίας (οικονομικής παροχής) η οποία αποστέλλεται από τον χορηγό, μαζί με την εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου, για έγκριση/ αποδοχή της από την Επιτροπή Ερευνών να περιγράφει εάν πρόκειται για επιχορήγηση (χωρίς αντάλλαγμα) ή για χορηγία με αντάλλαγμα. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση ο κ. Α. Τσιμάρας, Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών του Ε.Λ.Ε. (τηλ. 22510 36703, e-mail: tsiman@aegean.gr) θα είναι στη διάθεσή σας.

(04/07/13) Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λόγω της αλλαγής της ονομασίας του Υπουργείου Παιδείας (ονομάζεται πλέον «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»), από 28/06/2013 έχουν αλλάξει τα λογότυπα των σημάτων δημοσιότητας των έργων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας. Για τον λόγο αυτό σας επισυνάπτουμε οδηγίες για την δημοσιότητα έργων αυτών στις οποίες περιλαμβάνονται και τα νέα λογότυπα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Τα λογότυπα αυτά, είναι σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη μορφή, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Παρακαλούμε θερμά για την τήρησή των οδηγιών προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν καταλογισμούς στο μέλλον. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση η κα Κορίνα Πατσοπούλου (e-mail : kpat@aegean.gr τηλ. 210-6492212) είναι στη διάθεσή σας.

Επόμενη Σελίδα »
Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου