Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

 

Ανακοινώσεις:

 

(28/08/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 268/24.08.2015) ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της με αριθμ. πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2015_6988/31.07.2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ έως την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχείριση Ολοκληρωμένων Θαλασσίων και Χερσαίων Μεταφορικών Συστημάτων – ΔΟΜΕΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ )

(31/07/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 266/30.07.2015) σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχείριση Ολοκληρωμένων θαλασσίων και χερσαίων Μεταφορικών Συστημάτων-ΔΟΜΕΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

(22/07/15) Σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ASSISTID COFUND programme για έμπειρους ερευνητές το οποίο συντονίζεται από το DOCTRID Research Institute. ASSISTID is a €9M EU Marie Curie COFUND research programme which is funded by RESPECT and the EU for 5 years from 2014-2019. ASSISTID will fund 40 researchers to carry out individual projects in Intellectual Disability and/ or Autism, examining how Assistive Technologies can improve quality of life and inclusion. Τα ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος είναι: assistive technology development, application and effectiveness behavioural psychology, rehabilitation and counselling, autism spectrum disorder, applied behavioural analysis, speech and language therapy, rehabilitation counselling, best practice in ID service provision and policy. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2015. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων και προτάσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. (Σύνδεσμος)

(22/07/15) Σας επισυνάπτουμε το ενδιαφέρον του Valahia University of Târgoviște της Ρουμανίας, το οποίο ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει έμπειρους ερευνητές (must be in possession of a doctoral degree or have at least four years of full-time equivalent research experience), στο πλαίσιο της προκήρυξης του Horizon 2020 INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) -MSCA IF 2015. Ο ερευνητικοί θεματικοί τομείς ενδιαφέροντος είναι: Chemistry (CHE), Social Sciences and Humanities (SOC), Economic Sciences (ECO), Information Science and Engineering (ENG), Environmental Sciences (ENV), Agriculture (AG), Life Sciences (LIF), Mathematics (MAT), Physics (PHY). Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων του φορέα υποδοχής (Valahia University of Târgoviște) στο πρόγραμμα INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) -MSCA IF 2015, είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2015. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές θα πρέπει να εκδηλώσουν έγκαιρα προς τον φορέα υποδοχής το ενδιαφέρον τους για συνεργασία. Το ενδιαφέρον σας μπορεί να εκδηλωθεί μέσω της αποστολής e-mail στην δ/νση: Mrs. Gabriela TEODORESCU, Prof.PhD. Email: gtheo@valahia.ro. Tel: +402452016101. (Σύνδεσμος)

(22/07/15) Σας επισυνάπτουμε το ενδιαφέρον του Institute of Nuclear and Physical Engineering- Faculty of Electrical Engineering and Information Technology- Slovak University of Technology in Bratislava το οποίο ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει έμπειρους ερευνητές (must be in possession of a doctoral degree or have at least four years of full-time equivalent research experience), στο πλαίσιο της προκήρυξης του Horizon 2020 INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) -MSCA IF 2015. Οι ερευνητικοί θεματικοί τομείς ενδιαφέροντος είναι: Environment and Geosciences (ENV),Physics (PHY), Material science, Nuclear power engineering, Nuclear safety, Operation and Decommissioning of Nuclear Power Plants. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων του φορέα υποδοχής (Slovak University of Technology) στο πρόγραμμα INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) -MSCA IF 2015, είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2015. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές θα πρέπει να εκδηλώσουν έγκαιρα προς τον φορέα υποδοχής το ενδιαφέρον τους για συνεργασία, επισυνάπτοντας τα εξής: Motivation letter & CV of the applicant. Το ενδιαφέρον σας μπορεί να εκδηλωθεί μέσω της αποστολής e-mail στην δ/νση: Prof. Vladimir Slugen, DSc., vladimir.slugen@stuba.sk. (Σύνδεσμος)

(29/06/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην προδημοσίευση της πρώτης προκήρυξης υποβολής προτάσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020. Η επίσημη προκήρυξη της πρώτης πρόσκλησης αναμένεται να δημοσιευτεί πριν τον Σεπτέμβριο και θα έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων – έργων στις 2 Νοεμβρίου 2015. Οι όροι εντολής (terms of reference) της πρόσκλησης, έχουν ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος (και η απαραίτητη πληροφορία έχει ενσωματωθεί στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό δελτίο. Το τεχνικό δελτίο έργου (application form), τα κριτήρια αξιολόγησης (evaluation grids) έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://interreg-med.eu/en/home/. Τέλος στην παραπάνω ιστοσελίδα αναμένεται να δημοσιευτεί από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος το Εγχειρίδιο Υλοποίησης Έργων (Projects Implementation Manual) στην εν λόγω. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ο κος Χριστοφίδης Σεβαστός (τηλ. 2251036731, e-mail: sevastos@aegean.gr) είναι στη διάθεσή σας.

(22/06/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην ανοιχτή, μέχρι τον Απρίλιο του 2017, πρόσκληση της ευρωπαϊκής πιλοτικής δράσης Openaire 2020. Η δράση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων έργων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7o ΠΠ) , τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.

(18/06/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας ως Δικαιούχος της Πράξης «Υπηρεσίες Εξ’ Αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου», με κωδικό ΟΠΣ: 485285, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με Άξονα Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους και έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοινώνει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3: Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού αναβάθμισης υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης - τηλεκπαίδευσης, προϋπολογισμού δαπάνης εκατό τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (136.880,00€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. (υπ΄αριθ. 259/15.05.2015, θέμα A.12i απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου). (Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης - Πρακτικό διαβούλευσης) (Σύνδεσμος)

(05/06/15) Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις των πάσης φύσης αμοιβών που λάβατε από τον Ε.Λ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το φορολογικό έτος 2014 είναι έτοιμες για φορολογική χρήση από τους δικαιούχους. Παράλληλα οι βεβαιώσεις των αμοιβών για τις οποίες κατά τη διάρκεια του 2014 έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό αρχείο με βάση την ΠΟΛ 1051/19.2.2015 του Υπουργείου Οικονομικών (νέα έντυπα Φ-01.042 και Φ-01.043) στο σύστημα Taxis του ΥΠΟΙΟ και στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1 έχουν προσυμπληρωθεί τα ποσά μόνο των φόρων για τις αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για τους μισθωτούς, έχουν προσυμπληρωθεί τα ποσά των φόρων αλλά και των αντίστοιχων αποδοχών. Επίσης με το ίδιο αρχείο έχουν υποβληθεί στο σύστημα Taxis του ΥΠΟΙΟ και στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1, οι βεβαιώσεις αποδοχών χωρίς παρακράτηση φόρου εισοδήματος, για τους συνεργάτες οι οποίοι έλαβαν απαλλασσόμενα εισοδήματα. Τα μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας τα οποία διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Λ.Ε. θα πρέπει να εισέλθουν στον Σύνδεσμο (στο τέλος της ανακοίνωσης) και να εκτυπώσουν τη βεβαίωση αποδοχών/αμοιβών φορολογικού έτους 2014, η οποία θα είναι διαθέσιμη μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης, δηλ. μέχρι 31/7/2015. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παραλαβή της βεβαίωσης από τους δικαιούχους, μπορούν να απευθύνονται στο Λογιστήριο του Ε.Λ.Ε. στη Μυτιλήνη. • Υπεύθυνη: Σωτηροπούλου Κων/να τηλ. 2251036728, 2251036735 • e-mail: nsot@aegean.gr, nkassos@aegean.gr (Βεβαιώσεις αποδοχών/αμοιβών και παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος φορολογικού έτους 2014) (Σύνδεσμος)

(16/04/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_3619/16.04.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (Διευκρινίσεις) (Σύνδεσμος)

Επόμενη Σελίδα »
Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου