Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

 

Ανακοινώσεις:

 

(26/02/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 248/18.02.2015) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Συνεργεία για την αειφόρο ανάπτυξη και ασφαλή χρήση των ελληνικών τουριστικών παραλιών (BEACH TOUR)” με κωδικό 11ΣΥΝ_8_1466, της Πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη.

(25/02/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_1647/25.02.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΟ «ECOGENE» ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΙΙ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Σύνδεσμος)

(20/02/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 241/25.11.2014) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στη Χίο.

(17/02/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(17/02/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Κ.Λ.Π.), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΘΑΛ-ΧΩΡ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007 – 2013», ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΤΠΑ) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% (Σύνδεσμος)

(26/01/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην προδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος "Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες" -"Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας 2015-2018" και η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 2015.

(09/01/15) Το Υπουργείο Παιδείας (ΕΥΔ του ΕΠΕΔΒΜ) προκήρυξε τη Δράση «Ένταξη νέων 18-28 ετών στην αγορά εργασίας και βελτιστοποίηση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την τοπική αγορά εργασίας». Σχετικό ενημερωτικό σημείωμα επισυνάπτεται. Επισημαίνουμε ότι: 1. Το κάθε Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία και μόνο πρόταση (Ιδρυματική Πρόταση). 2. Η πρόταση αυτή θα αφορά νέους 18-28 ετών που είναι εγκατεστημένοι στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και οι οποίοι δεν διαθέτουν υψηλά εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά προσόντα, λόγω του γεγονότος ότι δεν ολοκλήρωσαν τον κύκλο της τυπικής γενικής εκπαίδευσης είτε της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (προτεραιότητα έχουν οι άνεργοι). 3. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι η Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε στις κ.κ. Κ. Διαμαντοπούλου (τηλ: 210-6492209, e-mail: kdiam@aegean.gr) και Κ. Πατσοπούλου (τηλ: 210-6492212, e-mail: kpat@aegean.gr).

(07/01/15) Σας επισυνάπτουμε Χρηματοδοτικό Ημερολόγιο για όλες τις προσκλήσεις του HORIZON 2020 για το έτος 2015 . Ειδικότερα, σε αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι προσκλήσεις ανά πυλώνα, θεματική και topic και με αναφορά στον προϋπολογισμό, στο πρόγραμμα εργασίας και στην ηλεκτρονική σύνδεση τους. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση η κα Ειρήνη Παπαδοπούλου (email: epapado@aegean.gr, τηλ. 210-64922322) θα είναι στη διάθεσή σας.

(02/12/14) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 14ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (CEST2015) (Σύνδεσμος)

(02/12/14) Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Γ.Γ.Ε.Τ., στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, προ-δημοσίευσε έξι Δράσεις συνολικού ύψους 123.000.000€. Για μία πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

Επόμενη Σελίδα »
Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου