Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

 

Ανακοινώσεις:

 

(11/05/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά προσκλήσεις υποβολής προτάσεων/αιτήσεων σε Traineeships, Internships, Fellowships Programmes, που ενδιαφέρουν την φοιτητική μας κοινότητα. Το Αναλυτικό ημερολόγιο προκηρύξεων είναι: • May 15, 2011 Traineeships and Study Visits at the European Parliament, • May 15, 2011 Traineeships at the European Free Trade Association - EFTA, • May 15, 2011 Traineeships at the European Parliament for people with a disability, • May 15, 2011 Translation Traineeships at the European Parliament, • May 20, 2011 NATO Internship Programme, • May 22, 2011 BEST courses for students of technology, • Jun 15, 2011 Traineeship at the European Medicines agency, • Jun 30, 2011 UNESCO-L’ORÉAL Co-Sponsored Fellowships for Young Women in Life Sciences, • Jul 1, 2011 Bogliasco Fellowships Programme, • Jul 15, 2011 Internship at the European Commission Delegation to the United Nations in New York, • Jul 15, 2011 New Zealand International Doctoral Research Scholarships.

(11/05/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετική με την Νέα Εθνική Πολιτική στην Έρευνα και Τεχνολογία.

(10/05/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Πρακτική άσκηση φοιτητών (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, στην Λήμνο) του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Κ.Δ.Β.Μ) 2007-2013, Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, την 1η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου διοργάνωσης εκπαιδευτικής εκδρομής, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 51/11.04.2011, θέμα 13.xiv), στα γραφεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μύρινα Λήμνου (Μητροπολίτου Ιωακείμ 2). (Περίληψη)

(10/05/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό σημείωμα από την συνάντηση Εθνικών Σημείων Επαφής η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Απριλίου 2011 στις Βρυξέλλες και είχε ως αντικείμενο την εξέταση Νομικών και Οικονομικών Θεμάτων του 7ου Π.Π. Προηγούμενες αναφορές στελεχών του Δικτύου ΠΡΑΞΗ από τη συμμετοχή τους σε διάφορες συναντήσεις Εθνικών Σημείων Επαφής, μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη σελίδα: http://dbserver.forthnet.gr/Praxis/servlet/praxis.newFP7?mode=anaf&l=el. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωσή σας μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ρ. Λάμπου (τηλ. 2016492207, email: slamb@aegean.gr).

(09/05/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων δια της Χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ» (κωδ. 1487), την 1η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή (α) μετακινήσεων (αεροπορικών, χερσαίων εσωτερικού και εξωτερικού), και (β) διαμονής των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτική εκδρομή στη Στοκχόλμη Σουηδίας από τις 3 έως και 8 Οκτωβρίου 2011 (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 51/11.04.2011, θέμα 13.i), στα γραφεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (κτήριο Λυμπέρη) στο Καρλόβασι Σάμου. (Περίληψη)

(09/05/11) ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(09/05/11) Το Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί για της ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Διεξαγωγής δημοσκόπησης με θέμα “Κοινωνικές Ομάδες με Ξενοφοβικές Τάσεις”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2.3/09 στο Ετήσιο Πρόγραμμα 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών «Προτεραιότητα 2 : «Ανάπτυξη δεικτών και αξιολόγηση μεθόδων για την αποτίμηση της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθηγητής Σωτήρης Χτούρης), θα προβεί στην αξιολόγηση προσφορών την 25η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας (Σαρανταπόρου 2) στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ερευνητικού έργου προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (2.750,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.

(09/05/11) Το Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί για της ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Διεξαγωγής δημοσκόπησης με θέμα “Κοινωνικές Ομάδες με Ξενοφοβικές Τάσεις”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2.3/09 στο Ετήσιο Πρόγραμμα 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών «Προτεραιότητα 2 : «Ανάπτυξη δεικτών και αξιολόγηση μεθόδων για την αποτίμηση της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθηγητής Σωτήρης Χτούρης), θα προβεί στην αξιολόγηση προσφορών την 25η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας (Σαρανταπόρου 2) στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ερευνητικού έργου προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (2.750,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.

(06/05/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά προσκλήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς βράβευσης που έχουν δημοσιευθεί από ευρωπαϊκούς και όχι μόνο φορείς. Αναλυτικό ημερολόγιο προσκλήσεων: · May 16, 2011 Doctoral thesis competition on Local and Regional authorities in the EU May 30, 2011 Cultural Policy Research Award (CPRA) for applied comparative cultural policy research May 30, 2011 European Design Award For A Sustainable Present May 31, 2011 Food 4U - 2011 Competition Jun 1, 2011 Theoneminutesjr video competition Jun 7, 2011 European Union Contest for Young Scientists Jun 30, 2011 Global Junior Challenge Award Jun 30, 2011 International Essay Contest for Young People Jul 1, 2011 EUROPRIX Multimedia Awards

(04/05/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων διά της Χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ», (κωδ. 1487)», θα διεξάγει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό προμήθειας επιστημονικών, ελληνικών και εκδιδόμενων στην αλλοδαπή έντυπων τεκμηρίων (βιβλίων), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην λιανική τιμή πώλησης των τεκμηρίων, όπως αυτή αναγράφεται στους επίσημους έντυπους ή ηλεκτρονικούς τιμοκαταλόγους ή στα τιμολόγια πώλησης των εκδοτών), (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 51/11.04.2011, Θέμα 13. ii) την 1η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (κτήριο Λυμπέρη) στο Καρλόβασι Σάμου. (Περίληψη)

(03/05/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «MET3: Mediterranean Transnational Technology Transfer 1G-MED08-309» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED PROGRAMME, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% (Επιστημονική Υπεύθυνη: Επίκουρη καθηγήτρια Αθηνά Ρουμπούτσου), θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών στις 27 Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κουντουριώτη 22 στη Χίο, στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) προμήθειας αναλωσίμων γραφείου προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ενός ευρώ (3.001,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. (Διευκρίνηση)

(02/05/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του συνεδρίου «Γυναικείες και ανδρικές αναπαραστάσεις στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους», που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από 20 έως και 22 Οκτωβρίου 2011, θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου/ων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά υπηρεσία (α) μετακινήσεων και (β) διαμονής των συνέδρων, στις 19 Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 51/11.04.2011, θέμα 13vi), στα γραφεία της Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, στη Ρόδο (Λεωφόρος Δημοκρατίας 1, κτίριο «Κλεόβουλος», ισόγειο). Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» (κωδ 2050). (Περίληψη)

(02/05/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για τη δράση «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Σλοβακίας 2011-2012», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Επισημαίνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η Τρίτη, 31η Μαΐου 2011 και ώρα 14:00.

(02/05/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για τη δράση «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Τσεχίας 2011-2013», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η Τρίτη, 31η Μαΐου 2011 και ώρα 14:00.

(20/04/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην αναζήτηση συνεργασιών από διάφορους φορείς του εξωτερικού σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών/ ερευνητικών τομέων του 7ου Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας.

(20/04/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Υποστήριξης της Πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)/ CIP-ICT PSP-2011-5. Επισημαίνουμε ότι η Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η Τετάρτη 1η Ιουνίου 2011.

(20/04/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 2011. Επισημαίνουμε ότι η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Παρασκευή 27η Μαΐου 2011.

(18/04/11) ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(13/04/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2010σε01380001 και τίτλο «Ανταλλαγές λεκανών στη μεταβαλλόμενη Μεσόγειο θάλασσα: Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα στην γειτνίαση των Στενών που συνδέουν τη Μεσόγειο με τις γειτονικές λεκάνες (MedEX)», (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής καθηγητής Βασίλης Ζερβάκης), που είναι ενταγμένο στη Δράση «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στην Κοινή Πιλοτική Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 26ης Φεβρουαρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Δικτύου MarinERA: Facilitating the coordination of national and regional marine RTD programmes in Europe», και χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013, θα προβεί στην αξιολόγηση προσφορών την 2α Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (Λόφος Πανεπιστημίου) στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) για την προμήθεια εξοπλισμού προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.

(08/04/11) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «ΠΜΣ Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για 1 ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού. (Περίληψη)

(31/03/11) Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία ζητείται από Μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση προτάσεων, οι οποίες υπεβλήθησαν στον Άξονα Προτεραιότητας "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου" (Θεματικοί Τομείς: Ανθρωπιστικές/ Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτισμική Κληρονομιά, Μεταφορές, Περιβάλλον, Τρόφιμα, Τ.Π.Ε. κλπ).

(31/03/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ 2011 που αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011.

(28/03/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην ανακοίνωση των παρακάτω 2 παράλληλων συνεδρίων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 27 Απριλίου - 1 Μαΐου 2011 στην Αθήνα με θέμα την «Βελτίωση κινητικότητας φοιτητών και εκσυγχρονισμός αγορών εργασίας»: 1. 7ο Ετήσιο Συνέδριο Συντονιστών Erasmus -ERACON 2011 Ευρωπαϊκό, 2. Συνέδριο Προσανατολισμού Σταδιοδρομίας – CAREER-EU 2011.

(28/03/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην αναζήτηση συνεργασιών από διάφορους φορείς του εξωτερικού σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών/ ερευνητικών τομέων του 7ου Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας.

(28/03/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση του Ιδρύματος Ι. Σ. Λάτση για την υποβολή επιστημονικών μελετών στα παρακάτω γνωστικά πεδία: 1. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 2. Θετικές Επιστήμες, 3. Επιστήμες της Ζωής. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011.

(16/03/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου 1520 «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων δια της χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Δαρζέντας), στις 30 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου – συντήρησης – επίβλεψης κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Απόφαση Εδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 49/15.03.2011, θέμα 13ix) στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (κτίριο 1ου Γυμνασίου Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως 2) στην Ερμούπολη Σύρου, δέκα τριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Περίληψη)

(16/03/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου 1520 «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων δια της χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ» (Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθηγητής Ιωάννης Δαρζέντας), στις 30 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Απόφαση Εδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 49/15.03.2011, θέμα 13viii) στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (κτίριο 1ου Γυμνασίου Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως 2) στην Ερμούπολη Σύρου, προϋπολογισμού δαπάνης έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Περίληψη)

(14/03/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τη δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς » στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–13. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προτάσεων είναι η Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011.

(11/03/11) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «ΠΜΣ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας για 1 ΠΕ Διοικητικού.

(11/03/11) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας για 1 ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.

(11/03/11) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «ΠΜΣ Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας για 1 ΔΕ Διοικητικού.

(10/03/11) ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(10/03/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο του έργου «TRANSit: Mediterranean Intermodal Transit», του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG MED με αριθμό συμβολαίου «1G-MED-08-495» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25% (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Μίνης), θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών την 28η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ., στο Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών (ΣυΣΠαΛ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Κουντουριώτου 41, Ισόγειο) Χίος, στο πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) προμήθειας αναλωσίμων προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι συνολικά χαμηλότερη τιμή.

(09/03/11) Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Σύνδεση σχολείου και Κοινότητας» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, και σύμφωνα με την από 44/6.12.2010 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε προσωπικό για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου).

(09/03/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου της Πράσινης Βίβλου. Η χρηματοδότηση αυτή θα καλύπτει το τρέχον Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (7οΠΠ), το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προτάσεων είναι η Παρασκευή 20 Μαΐου 2011.

(03/03/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας προβαίνει σύμφωνα με την απόφαση (Συνεδρίαση 46/10.02.2011, Θέμα 13.i) στην επαναπροκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (13.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (Λόφος Πανεπιστημίου) στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Υπερ-δεκαετήσια μεταβλητότητα του Μεσογειακού Οικοσυστήματος (MedEcos)». (Περίληψη)

(02/03/11) Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Σύνδεση σχολείου και Κοινότητας» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, και σύμφωνα με την από 44/6.12.2010 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε προσωπικό για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου).

(01/03/11) Διευκρίνηση σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό μίσθωσης συνεδριακού χώρου και λοιπών υπηρεσιών (εστίασης), στο πλαίσιο διοργάνωσης του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST2011) υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΕ_2011_0816/ 25.02.2011 και ΟΡΘΗ επανάληψη περίληψης (Περίληψη)

(28/02/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» ακαδημαϊκού έτους 2010-11 του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, στις 14 Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 45/06.12.2010, Θέμα 13.ii) στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Γεωγραφίας (Λόφος Πανεπιστημίου) στη Μυτιλήνη. (Περίληψη)

(25/02/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, την 14η Μάρτη 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία του υποκαταστήματός του στην Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος), θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό μίσθωσης συνεδριακού χώρου και λοιπών υπηρεσιών (εστίασης), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 43/19.11.2010, θέμα, 16viii), στο πλαίσιο διοργάνωσης του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST2011), κατά το διάστημα από 6ης έως και 11ης Σεπτεμβρίου 2011, στη Ρόδο, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. (Περίληψη)

(22/02/11) Σας επισυνάπτουμε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα το οποίο αφορά στην προκήρυξη της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (HELLENIC ACADEMIC OPENCOURSES) – ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ». Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Δευτέρα 15.03.2011.

(21/02/11) Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος Άνθρωποι (Δράσεις Marie Curie) του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, το οποίο χρηματοδοτεί με 40 εκατ. ευρώ περισσότερους από 400 νέους ερευνητές. Καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη 8 Μαρτίου 2011.

(17/02/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην τροποποίηση της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» για την πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (HELLENIC ACADEMIC OPENCOURSES)». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 15η Μαρτίου 2011.

(15/02/11) Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, και σύμφωνα με την από 46/10.02.2011 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε προσωπικό για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου).

(15/02/11) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη Πλαισίου Υλοποίησης και Εφαρμογής Ερευνητικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών, Έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για 1 ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού. (Περίληψη) (Σύνδεσμος)

(15/02/11) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη Πλαισίου Υλοποίησης και Εφαρμογής Ερευνητικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών, Έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για 3 ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού. (Περίληψη) (Σύνδεσμος)

(14/02/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολών προτάσεων για το 2011 του προγράμματος "INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE - ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ". - Η καταληκτική ημερομηνία για τις δράσεις: SAVE, ALTENER, STEER, Integrated Initiatives είναι η Πέμπτη 12 Μαΐου 2011, 17:00 (Brussels local time). - Η καταληκτική ημερομηνία για την υπο-δράση "the Building Workforce Training and Qualification Initiative" είναι η Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011, 17:00 (Brussels local time).

(11/02/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «TRANSit: Mediterranean Intermodal Transit», του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG MED με αριθμό συμβολαίου «1G-MED-08-495» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%, στις 28 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου διοργάνωσης του συνεδρίου Green development & combined freight transport: Trends and supportive actions for Greece & E.U. (International Intermodal Freight Transport Open Conference) 1η Απριλίου 2011, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 46/10.02.2011, Θέμα 14.viii) (Περίληψη)

(10/02/11) Σας στέλνουμε ενημερωτικό σημείωμα του Υπ. Παιδείας για την πορεία αξιολόγησης των προτάσεων, οι οποίες υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του Θαλή, Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων, Αρχιμήδη ΙΙ.

(07/02/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 2206 «Υπερ-δεκαετήσια μεταβλητότητα του Μεσογειακού Οικοσυστήματος (MedEcos)», που σύμφωνα με την με Απ 8682 Απόφαση ένταξης Πράξης «Πανεπιστήμιο Αιγαίου- MedEcos» εντάσσεται με τον κωδικό ΠΔΕ Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ01380001, στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»ΕΠΑΝ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», στη Δράση «Ευρωπαική Ε&Τ Συνεργασία- Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν στην Κοινή Πιλοτική Προκήρυξη υποβολής προτάσεων του Ευρωπαικού Δικτύου Marinera το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση), θα προβεί στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια επίπλων, στις 24 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (Λόφος Πανεπιστημίου) στη Μυτιλήνη. Ο προϋπολογισμού δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται μέχρι του ποσού των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή

(03/02/11) Αλλαγή ώρας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την υλοποίηση δύο εκπαιδευτικών εκδρομών κατά το έτος 2011, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Κ.Δ.Β.Μ) 2007-2013, Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, διακήρυξη υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΕ_2011_0155/20.01.2011.

(03/02/11) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών». Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» και ειδικότερα της δράσης 7 με τίτλο «Σύνδεση Σχολείου και Οικογένειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, και σύμφωνα με την από 39/22.07.2010 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών/τριων, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν ως Επιμορφωτές/τριες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσας στους γονείς. (ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ)

(02/02/11) Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)», «Γραφεία Διασύνδεσης», «Πρακτική Άσκηση» και «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» Πανεπιστήμιου Αιγαίου, «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007‐2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007‐2013), τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, και σύμφωνα με την από 37/19.5.2010 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τέσσερεις συνεργάτες (από έναν στις Πανεπιστημιακές Μονάδες Ρόδου, Σάμου, Χίου και Μυτιλήνης), για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου). Το έργο αφορά στην Υποστήριξη και Διαχείριση δράσεων Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας των φοιτητών.

(01/02/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «MET3: Mediterranean Transnational Technology Transfer 1G-MED08-309» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED PROGRAMME, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% (Επιστημονική Υπεύθυνη: Επίκουρη καθηγήτρια Αθηνά Ρουμπούτσου), θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών στις 18 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα, στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) προμήθειας υλικών δημοσιότητας προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος

(30/01/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων. Αναλυτικά: • Professional Systemics in Action: 4- 7 May 2011 • 3rd International Conference Management of Technology - Step to Sustainable Production (MOTSP 2011): 8-10 June 2011 • 4th Annual EuroMed Conference: October 20-21st, 2011

(28/01/11) Διευκρίνηση σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την υλοποίηση δύο εκπαιδευτικών εκδρομών κατά το έτος 2011, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Κ.Δ.Β.Μ) 2007-2013, Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, διακήρυξη υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΕ_2011_0155/20.01.2011.

(27/01/11) Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του «ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», η οποία καλεί νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, διεθνείς οργανώσεις, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους, μεμονωμένα ή σε συνεργασία, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Δράσης του «Ετήσιο Πρόγραμμα 2009». Το αντικείμενο της Δράσης είναι η διεξαγωγή δημοσκόπησης με θέμα «Κοινωνικές ομάδες με ξενοφοβικές τάσεις». Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας, και κατά συνέπεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να προγραμματιστούν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Δ/νση Ανάπτυξης του ΕΛΕ, θα ζητούσαμε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν γραπτώς για την πρόθεσή συμμετοχής τους τον κ. Κολοκυθά Γιώργο (email: gkol@aegean.gr) μέχρι την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011.

(26/01/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 45/12.01.2011) σας γνωστοποιεί ότι στo πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MBA», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Επιστημονικός Υπεύθυνος : Αν. Καθηγητής Κων/νος Λυμπερόπουλος), θα προβεί στην επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με τα ακόλουθα τυπικά προσόντα.

(26/01/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο του έργου «TRANSit: Mediterranean Intermodal Transit», του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG MED με αριθμό συμβολαίου «1G-MED-08-495» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25% (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Μίνης), θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών την 10η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών (ΣυΣΠαΛ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Κουντουριώτου 41, Ισόγειο) Χίος, στο πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Durable Goods) προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

(24/01/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Eυρωπαικού χρηματοδοτικού προγράμματος NER300. Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή προτάσεων είναι: · Για τις εταιρείες προς τα κράτη–μέλη την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011. · Για τα κράτη–μέλη προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

(21/01/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό ημερολόγιο που αφορά σε ενεργές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

(20/01/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Κ.Δ.Β.Μ) 2007-2013, Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, στις 7 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 44/06.12.2010, θέμα 13v) για την υλοποίηση δύο εκπαιδευτικών εκδρομών κατά το έτος 2011, στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη. (Περίληψη)

(18/01/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, Δια βίου μάθησης: EACEA/37/10 Πρόγραμμα συνεργασίας ΕΕ-Καναδά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία/ Διατλαντικές κοινοπραξίες προγραμμάτων ανταλλαγής — Διατλαντικές κοινοπραξίες πτυχιακών προγραμμάτων (2010/C 323/08). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 31η Μαρτίου 2011.

(11/01/11) Ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην 4η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IVC 2007-2013.

(29/12/10) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο το οποίο αφορά στην προκήρυξη της πράξης «Αξιολόγηση Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Διαμόρφωση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Διαρκούς Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δομών και Κρίσιμων Παραμέτρων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης». Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Δευτέρα 31.01.2011.

(29/12/10) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την διαβούλευση κειμένου της επικείμενης προκήρυξης της δράσης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ». Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των απόψεων και των επισημάνσεων είναι η Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011.

(24/12/10) Διευκρίνηση σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (τόνερ, μελανιών, μελανοταινιών και συναφών) υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΕ_2010_3595/23.12.2010

(23/12/10) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Λειτουργίας και Ανάπτυξης Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου», στις 11 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (τόνερ, μελανιών, μελανοταινιών και συναφών) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 44/06.12.2010, Θέμα 13.iii) στα γραφεία του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, στη Μυτιλήνη. (Περίληψη)

(23/12/10) ΕΥΧΕΣ

(23/12/10) Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά και την ολοκλήρωση του πέμπτου και τελευταίου κύκλου της αξιολόγησης των προτάσεων «Ηράκλειτος ΙΙ» για το Πανεπιστήμιό μας εγκρίθηκαν 33 προτάσεις (ποσοστό επιτυχίας 30%). Η κατανομή των προτάσεων αυτών ανά Τμήμα και θεματική περιοχή φαίνεται στους συνημμένους πίνακες. Στη φάση αυτή είμαστε σε επικοινωνία με την Διαχειριστική Αρχή του Υπ. Παιδείας προκειμένου να μας σταλούν οδηγίες για την ένταξη των προτάσεων αυτών. Αμέσως μετά την λήψη των οδηγιών αυτών θα επικοινωνήσουμε προκειμένου να συνταχθεί/ υποβληθεί η Ιδρυματική πρόταση.

(15/12/10) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Υπερ-δεκαετήσια μεταβλητότητα του Μεσογειακού Οικοσυστήματος (MedEcos)», που σύμφωνα με την με Απ 8682 Απόφαση ένταξης Πράξης «Πανεπιστήμιο Αιγαίου- MedEcos» εντάσσεται με τον κωδικό ΠΔΕ Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ01380001, στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»ΕΠΑΝ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», στη Δράση «Ευρωπαική Ε&Τ Συνεργασία- Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν στην Κοινή Πιλοτική Προκήρυξη υποβολής προτάσεων του Ευρωπαικού Δικτύου Marinera το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, στις 14 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 42/12.10.2010, Θέμα 14.ii) στα γραφεία του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (Λόφος Πανεπιστημίου) στη Μυτιλήνη. (Διευκρίνιση)

(10/12/10) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων δια της χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ», στις 13 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και περιφερειακών με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 42/12.10.2010, Θέμα 14.i) στα γραφεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (κτήριο Λυμπέρη) στο Καρλόβασι Σάμου.

(09/12/10) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην αναζήτηση συνεργασιών από διάφορους φορείς του εξωτερικού σε ευρύ φάσμα θεματικών/ ερευνητικών τομέων του 7ου Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας.

(09/12/10) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ερευνητικές χορηγίες και εκπαιδευτικές υποτροφίες του Ιδρύματος Ωνάση. Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Δευτέρα 31η Ιανουαρίου 2011.

(09/12/10) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση συμμετοχής στο Φόρουμ "Ψηφιακή Ελλάδα 2020" για την ομάδα "Παιδεία, Έρευνα, Καινοτομία", με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ψηφιακή πορεία της χώρας την επόμενη δεκαετία. Το Φόρουμ τελεί υπό την αιγίδα της ομάδας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς και των Υπουργείων Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

(29/11/10) Προκήρυξη- ανακοίνωση από πρόγραμμα με τίτλο "Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων δια της χρηματοδότησης του ΤΣΜΕΔΕ" για 1 ΠΕ Διοικητικού

(26/11/10) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε μια γενική παρουσίαση της δομής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος δια βίου μάθησης (LLP) και στη δημοσίευση της γενικής πρόσκλησης 2011 EAC/49/10, η οποία στα τομεακά προγράμματα, το εγκάρσιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα Jean Monnet. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων στα εν λόγω προγράμματα ποικίλλουν από Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο του 2011 και μερικές αφορούν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2011.

(23/11/10) Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοίνωσε την παράταση υποβολής προτάσεων που αφορά στη Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών». Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη 30/11/2010 (22:00 GMT).

(23/11/10) Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Πράξη: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (HELLENIC ACADEMIC OPENCOURSES) – ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ» Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

(23/11/10) Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, και σύμφωνα με την από 37/19.5.2010 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε προσωπικό για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου)

(23/11/10) Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)», «Γραφεία Διασύνδεσης», «Πρακτική Άσκηση» και «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» Πανεπιστήμιου Αιγαίου, «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, και σύμφωνα με την από 37/19.5.2010 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε προσωπικό για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου)

(18/11/10) Προκήρυξη- ανακοίνωση από πρόγραμμα με τίτλο "Ανάπτυξη Πλαισίου Υλοποίησης και Εφαρμογής Ερευνητικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών, Έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας" για 1 ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού

(15/11/10) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της δημόσια διαβούλευσης για την διαμόρφωση των θεματικών ενοτήτων των σεμιναρίων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης «Σεμινάρια οριζόντιας κατάρτισης – εξειδίκευσης εργαζομένων σε θέματα Ε&ΤΑ και Καινοτομίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». H καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων είναι η Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

(15/11/10) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- ΗΠΑ, στον Τομέα των υλικών 2010-2012», που δημοσιεύτηκε από την ΓΓΕΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ). Επισημαίνεται ότι: • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων από τον Αμερικανό Επιστημονικό Υπεύθυνο στο NSF είναι η Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010 • Ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων από τον Έλληνα Επιστημονικό Υπεύθυνο στην ΓΓΕΤ είναι η Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00

(15/11/10) Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στη πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, Δια βίου μάθησης, για την δράση EACEA/24/10 Jean Monnet – Key Activity 3 – Structural support : «Υποστήριξη ευρωπαϊκών ενώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω του προγράμματος Jean Monnet» Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 (12:00 μεσημέρι — ώρα Βρυξελλών)

(15/11/10) Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στη πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας για το πρόγραμμα «Drug Prevention and information» Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

(10/11/10) ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ κ.λ.π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(10/11/10) Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την ασφάλεια του κτιρίου της Βουλγαροκτόνου (Αθήνα) έχει γίνει εγκατάσταση Ρολού Ασφαλείας στην είσοδο του κτιρίου. Η χρήση αυτού θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 15/11/2010. Για την ασφάλεια του κτιρίου, τα κλειδιά για το άνοιγμα/κλείσιμο της εισόδου έχουν δοθεί σ’ ένα άτομο ανά όροφο ή /και υπηρεσία. Σε περίπτωση που μέλη ΔΕΠ ή άλλο προσωπικό του Πανεπιστημίου επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο γραφείο ή αίθουσα του κτιρίου εκτός ωρών εργασίας (8.00-16.00), θα πρέπει να επικοινωνούν με την κα Χριστίνα Βουσουρέλη (τηλ. 210-6492117, e-mail: vchrist@aegean.gr) ή με την κα Δήμητρα Μέγγου (τηλ. 210-6492200 e-mail: dmeg@aegean.gr).

(09/11/10) Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε αναζητήσεις συνεργασιών στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Το ενδιαφέρον των φορέων αφορά στα παρακάτω ερευνητικά θεματικά πεδία: 1. FlexOcarpet - Flexible organic large area tactile sensing areas for non-invasive monitoring 2. Personal health system for rehabilitation 3. Sharing Language Resources for Widgets and Search Tools (SLRforWST) 4. E-learning methodologies based on smart advanced ICT solutions for inclusion disabled people. ELFIN 5. Multilingual Platform of Technical-Scientific Terminoloy METIS: Motivational Entertainment Technologies for Inclusive Social networks 6. Development, Parallelization and Optimization of Industry and Commercial Applications for Many-Core Parallel Computing Systems 7. Information System for Well-matched, Energy-Efficient Transport (iSWEET) 8. Virtual Service Delivery Center (VSDC) 9. SENSEEO: Sensor Web Based Interoperable Platform for Building Energy Efficiency Optimization 10. MObile Video AccesiBILITY platform – MOVABILITY 11. Urban vehicle with storage functionalities of driver behavior based-on human ethology (UVODE) 12. Services more that a business service (SIBS)

(04/11/10) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε 3 νέες προκηρύξεις του 7ου ΠΠ που αφορούν σε δράσεις Marie– Curie του ειδικού προγράμματος «Άνθρωποι». Αναλυτικά: * Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011 * MARIE CURIE CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011 * MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011.

(04/11/10) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην επαναπροκήρυξη της ανοιχτής πρόσκλησης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» για την πράξη «Στήριξη και Ανάδειξη των Πολυνησιωτικών ΑΕΙ – Τα Πολυνησιωτικά ΑΕΙ ως Διεθνείς πόλοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας». Η Ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι ανοικτή. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινομένων πράξεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2015. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα καταθέσει μια συνολική πρόταση. Λεπτομέρειες και αναλυτικότερες πληροφορίες για το συντονισμό της υποβολής της συγκεκριμένης πρότασης θα σας αποστείλουμε στο προσεχές μέλλον. Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ. Πατσοπούλου Κορίνα, τηλέφωνο 2106492212, e-mail: kpat@aegean.gr και Γιώργο Κολοκυθά, τηλέφωνο 2251036120, e-mail: gkol@aegean.gr.

(27/10/10) Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε αναζητήσεις συνεργασιών στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

(25/10/10) Σας προωθούμε ανανεωμένο ενημερωτικό δελτίο (μετά τη δημοσίευση του οδηγού εφαρμογής της δράσης) που αφορά στη νέα προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 24.00.

(21/10/10) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων δια της χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ», στις 4 Νοεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και λοιπού εξοπλισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 38/11.06.2010, Θέμα 14.vii) στα γραφεία του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (Κωνσταντινουπόλεως 1) στην Ερμούπολη Σύρου. (Περίληψη)

(19/10/10) Σας προωθούμε ενημερωτικό ημερολόγιο που αφορά σε ενεργές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

(19/10/10) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος για την Κινητικότητα των Νέων του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας (Mediterranean Office for Youth, MOY). Η πρόσκληση αφορά προγράμματα μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010

(11/10/10) Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσής μας (e-mail 06/10/10) σχετικά με την ανοιχτή πρόσκληση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» για την πράξη «Στήριξη και Ανάδειξη των Πολυνησιωτικών ΑΕΙ – Τα Πολυνησιωτικά ΑΕΙ ως Διεθνείς πόλοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με ανακοίνωσή της Ειδικής Γραμματέως της ΕΥΔ του ΕΠΕΔΒΜ η συγκεκριμένη πρόσκληση ανακαλείται προσωρινά. (σας κοινοποιούμε τη σχετική ανακοίνωση). Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.

(11/10/10) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στη νέα προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. H καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 24.00.

(07/10/10) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε ενημερωτικές εκδηλώσεις του 7ου ΠΠ. Αναλυτικά: - Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010: Παρουσίαση των προγραμμάτων "Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες"- "ΙΔΕΕΣ"-"Μεταφορές"-"Ερευνητικό Δυναμικό"-"Περιφέρειες της Γνώσης"-"Δράσεις Marie Curie", στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο - Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010: Παρουσίαση των προγραμμάτων "Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες"-"Ερευνητικό Δυναμικό"-"Περιφέρειες της Γνώσης"-"Δράσεις Marie Curie", στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

(07/10/10) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Σερβίας 2010-2012», που δημοσιεύτηκε από την ΓΓΕΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ). H Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 14:00.

« Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα »
Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου