Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

 

Ανακοινώσεις:

 

(07/07/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος 1520 «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων δια της χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΤΣΜΕΔΕ στις 22 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων (ειδών πληροφορικής, γραφικής ύλης και μελανιών εκτυπωτών, ηλεκτρολογικού υλικού, υλικών εργαστηρίων) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 52/20.04.2011, θέμα 11v) για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κωνσταντινουπόλεως 1-2, Ερμούπολη), στη Σύρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. (Περίληψη)

(06/07/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Καινοτόμα και Έξυπνα Εκμαγεία από Σύνθετα Υλικά για Αυξημένη Αποδοτικότητα στη Βιομηχανία Παραγωγής Πλαστικών και Συνθέτων Υλικών / COEUS-TITAN», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% και από Εθνική Συμμετοχή κατά 25% (αρ. Συμβολαίου FP7-NMP-2009-SME-3-246256), στις 22 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 53/31.05.2011, Θέμα 12.v) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Κουντουριώτου 41, 2ος όροφος) στη Χίο, προϋπολογισμού δαπάνης των είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Περίληψη)

(06/07/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Λειτουργίας και Ανάπτυξης Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου», στις 21 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (τόνερ, μελανιών, μελανοταινιών και συναφών) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 53/31.05.2011, Θέμα 12.x) στα γραφεία του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, στη Μυτιλήνη. Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Περίληψη)

(05/07/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε ανακοινώσεις για αναμενόμενες προσκλήσεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, στους τομείς "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT)", "Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της Αεροναυτικής)" και "Περιφέρειες της Γνώσης".

(05/07/11) Αλλαγές στη διαχείριση προγραμμάτων λόγω «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ»

(04/07/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου SAGITTARIUS «Launching (g) local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience» του ευρωπαϊκού προγράμματος South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE) 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 85% και από Εθνική Συμμετοχή κατά 15%, με κωδικό έργου SEE/B/0016/4.3/X/SAGITTARIUS και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Πάρι Τσάρτα, θα προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συνεδρίαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 51/11.04.2011 θέμα 13xi) την 4η Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο (Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών, οδός: Μιχ. Λιβανού, Αρ.: 54, Χίος 82100) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

(04/07/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων δια της Χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ» (κωδ. 1487), την 20η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., θα διεξάγει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή (α) μετακινήσεων (αεροπορικών, χερσαίων εσωτερικού και εξωτερικού), και (β) διαμονής των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτική εκδρομή στη Στοκχόλμη Σουηδίας από τις 10 έως και 15 Οκτωβρίου 2011 (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 54/21.06.2011, θέμα 14.iii), στα γραφεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (κτήριο Λυμπέρη) στο Καρλόβασι Σάμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Περίληψη)

(04/07/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων/ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας για τη Πράξη «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης”, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των μεγεθών και κλάδων της οικονομίας., για την πρόσληψη/απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης (ερευνητές-τεχνικοί), προκειμένου να υλοποιήσουν συγκεκριμένες προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011.

(28/06/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Σύνδεση Σχολείου και Κοινότητας» της Πράξης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στις 13 Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων (ειδών πληροφορικής, γραφικής ύλης, μελανιών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 53/31.05.2011, θέμα 12viii) στα γραφεία της Επιστημονικής Υπευθύνου της Δράσης Καθηγήτριας Χ. Βιτσιλάκη (Δημοκρατίας 1, Κτήριο Κλεόβουλος- 1ος όροφος), στη Ρόδο (Περίληψη)

(27/06/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 53/31.5.2011), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστήμιου Αιγαίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, θα προβεί στην επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στην Παν/μιακή Μονάδα Σάμου

(27/06/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 53/31.5.2011), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστήμιου Αιγαίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, θα προβεί στην επιλογή πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών στην Παν/μιακή Μονάδα Μυτιλήνης

(27/06/11) Σας επισυνάπτουμε οδηγίες για την δημοσιότητα έργων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και παρακαλούμε θερμά για την τήρησή τους.

(22/06/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας προβαίνει σύμφωνα με απόφαση του Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 51/11.04.2011, Θέμα 13.v) στην επαναπροκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού (αριθμ. πρωτ. ΕΛΕ_2011_0842/28.02.2011) προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού του Προγράμματος «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» ακαδημαϊκού έτους 2010-11 του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών για τα είδη που δεν κατακυρώθηκαν, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Γεωγραφίας (Λόφος Πανεπιστημίου) στη Μυτιλήνη, προϋπολογισμού δαπάνης τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. (Περίληψη)

(21/06/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2010σε01380001 και τίτλο «Ανταλλαγές λεκανών στη μεταβαλλόμενη Μεσόγειο θάλασσα: Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα στην γειτνίαση των Στενών που συνδέουν τη Μεσόγειο με τις γειτονικές λεκάνες (MedEX)», (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής καθηγητής Βασίλης Ζερβάκης), που είναι ενταγμένο στη Δράση «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στην Κοινή Πιλοτική Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 26ης Φεβρουαρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Δικτύου MarinERA: Facilitating the coordination of national and regional marine RTD programmes in Europe», και χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013, είχε δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΕΛΕ_2011_1623/ 13.04.2011) για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) για προμήθεια εξοπλισμού για την προμήθεια εξοπλισμού προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%. Κριτήριο κατακύρωσης ήταν η χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

(20/06/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε προσκλήσεις δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος 2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Σας επισημαίνουμε ότι κάθε ενδιαφερόμενος φορέας, οπότε και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση προς χρηματοδότηση για κάθε Πρόσκληση/Δράση. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να προγραμματιστούν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Δ/νση Ανάπτυξης του ΕΛΕ, θα παρακαλούσαμε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν γραπτώς για την πρόθεση συμμετοχής τους τον κ. Κολοκυθά Γιώργο (email: gkol@aegean.gr) - έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για όλες τις Δράσεις είναι η Τρίτη 19 Ιουλίου 2011.

(17/06/11) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση EE51/11.04.2011) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με Κωδικό SEE/B/4.3/X/SAGITTARIUS και με τίτλο SAGITTARIUS: «Launching (g)local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience» του ευρωπαϊκού προγράμματος South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE) 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, θα προβεί στην επιλογή τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών

(14/06/11) Σας αποστέλλουμε φόρμα φύλλου χρονοχρέωσης (timesheet), η οποία απαιτείται να συμπληρώνεται σ’ όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα (π.χ. ΕΣΠΑ) από το μόνιμο προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ, ΕΤΕΠ, ΜΔΥ, ΙΔΑΧ) και να προσκομίζεται στην Γραμματεία του Ε.Λ.Ε. μαζί με τις αντίστοιχες εντολές πληρωμών. Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζουμε ότι, εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες έργων/ αμειβομένου προσωπικού φύλλα χρονοχρέωσης θα πρέπει επίσης να συμπληρώνονται όταν οι σχετικοί όροι διαχείρισης των έργων το απαιτούν. Για την διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε το e-mail που σας είχαμε στείλει στις 10/11/2010, σχετικό με την μεθοδολογία υπολογισμού της χρονοχρέωσης (rate) των απασχολουμένων σε ερευνητικά κλπ προγράμματα του Ε.Λ.Ε. Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση η κα Τσάσκου Τούλα (e-mail: ttsaskou@aegean.gr, τηλ. 22510-36708 και η κα Μπακογιάννη Μαρία (e-mail: mmpa@aegean.gr, τηλ. 210-6492204) θα είναι στη διάθεσή σας. (Timesheet)

(10/06/11) Αίτηση για την προκήρυξη με Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2011_2256 για τις θέσεις συνεργατών

(10/06/11) Αίτηση για την προκήρυξη με Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2011_2256 για το Μητρώο Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή

(10/06/11) Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», και ειδικότερα της Δράσης 7 με τίτλο «Σύνδεση Σχολείου και Κοινότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, και σύμφωνα με την από 44/6.12.2010 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνει: Α) Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκειμένου να συμπεριλάβει σε Μητρώο Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών άτομα, Β) Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες/ιδες στην Περιφέρεια Αττικής, Γ) Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τεχνικό συνεργάτη/ιδα, με έδρα τη Ρόδο

(09/06/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, την 27η Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στα γραφεία του υποκαταστήματός του στην Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος), θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό μίσθωσης συνεδριακού χώρου και λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, οργάνωσης και εστίασης), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 53/31.05.2011, θέμα, 12vii), στο πλαίσιο διοργάνωσης του 3ου ΙΕΕΕ Διεθνούς Συνεδρίου στις Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικών Νεφών (CloudCOM2011), κατά το διάστημα 29ης Νοεμβρίου έως και 1ης Δεκεμβρίου 2011, στην Αθήνα, Περιφέρεια Αττικής, με συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά ανώτατο όριο στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (58.000,00€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, ο οποίος θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. (Περίληψη)

(07/06/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 53/31.5.2011), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, θα προβεί στην επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στην Παν/μιακή Μονάδα Χίου

(06/06/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PROGRESS (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ) για το 2011: Αναλυτικά οι προσκλήσεις είναι: 1. VP/2011/008: Restructuring, well-being at work and financial participation Για το 2011 υπάρχουν δύο προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων: 16/06/2011 για τις ενέργειες που αρχίζουν το νωρίτερο στις 26/09/2011 6/09/2011 για τις ενέργειες που αρχίζουν το νωρίτερο την 12/12/2011 και το αργότερο στις 31/12/2011 2. VP/2011/010: PROJECTS CONTRIBUTING TO EXCHANGE OF GOOD PRACTICES H προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

(02/06/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων /Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Α’ φάσης αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων για 15 (από τις 25) θεματικές περιοχές, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/ τριών».

(02/06/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό ημερολόγιο που αφορά σε ενεργές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

(02/06/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων/ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011.

(01/06/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 39/22.7.2010), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)», «Γραφεία Διασύνδεσης», «Πρακτική Άσκηση» και «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» Πανεπιστήμιου Αιγαίου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, θα προβεί στην επιλογή ενός (1) συνεργάτη στην Παν/μιακή Μονάδα της Σύρου. (ΑΙΤΗΣΗ)

(30/05/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς», του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων/ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011. Προκειμένου να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στην υποστήριξη της σύνταξης / υποβολής των προτάσεων, παρακαλούμε τα μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις στην εν λόγω Δράση, να συμπληρώσουν τα στοιχεία της επισυναπτόμενης δήλωσης ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν στην κ. Παπαδοπούλου Ειρήνη το αργότερο μέχρι Τετάρτη 15/6/2011. (ΔΗΛΩΣΗ)

(26/05/11) Διευκρίνηση σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου διοργάνωσης εκπαιδευτικής εκδρομής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Πρακτική άσκηση φοιτητών (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, στην Λήμνο) του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Κ.Δ.Β.Μ) 2007-2013, Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, διακήρυξη υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΕ_2011_1880/10.05.2011.

(25/05/11) Σας προσκαλούμε στο Σεμινάριο Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων το οποίο θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 31 Μαΐου 2011, (09:30-16:00), στη Μυτιλήνη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (Λόφος Πανεπιστημίου/ Κτίριο Διοίκησης). Το σεμινάριο παρέχει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στις τεχνικές, εμπορικές, οικονομικές και νομικές πτυχές σχετικά με την μεταφορά τεχνολογίας/τεχνογνωσίας και την σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι εμπειρογνώμονες απότον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και άλλου, οι οποίοι θα καλύψουν εκτενώς ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας γύρω από την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το Σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΤ3» MEDITERRANEAN TRANSNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

(23/05/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε σημαντικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικά αφορά στην: 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ(ΕΙΤ): Η διαβούλευση είναι ανοικτή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011. 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ. 3. ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 4. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩ̟ΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΩΝ: Η διαβούλευση είναι ανοικτή μέχρι τις 4 Ιουνίου 2011.

(23/05/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε ανακοίνωση, του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων /Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, για τις διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στη Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/ τριών» καθώς και για την επικαιροποίηση της προκήρυξης της εν λόγω δράσης.

(18/05/11) Σας ενημερώνουμε ότι στο site του ΕΠΕΔΒΜ και συγκεκριμένα στο http://www.edulll.gr/?p=10987 ανακοινώθηκαν τα στοιχεία των 435 προτάσεων, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως επικρατέστερες που προκρίνονται στη 2η φάση αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ». Για το Πανεπιστήμιό μας προκρίθηκαν 13 προτάσεις. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των ερευνητικών ομάδων που οι προτάσεις τους έχουν προκριθεί στη Β’ Φάση πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με την Γραμματεία του ΕΛΕ (κα Διαμαντοπούλου Κυριακή, τηλ. 210 6492209, e-mail : kdiam@aegean.gr) ώστε να λάβουν ένα προσωπικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής πρότασης προκειμένου να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την πλήρη πρόταση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://apps.gov.gr/minedu/thalis2/phase2/. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης των πλήρων προτάσεων στα Αγγλικά είναι η Παρασκευή 10η Ιουνίου 2011 (3 μ.μ. ώρα Ελλάδας). Η συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας υποβολής της πλήρους πρότασης στην αγγλική γλώσσα αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την τελική φάση της αξιολόγησης των προτάσεων. (Σύνδεσμος)

(17/05/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «MET3: Mediterranean Transnational Technology Transfer 1G-MED08-309» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED PROGRAMME, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% (Επιστημονική Υπεύθυνη: Επίκουρη καθηγήτρια Αθηνά Ρουμπούτσου), θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών στις 27 Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 π.μ., στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κουντουριώτη 22 στην Χίο, στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή, για την διοργάνωσης σεμιναρίου.

(11/05/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Υποστήριξης της Πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)/ CIP-ICT PSP-2011-5. Επισημαίνεται ότι η Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η Τετάρτη 1η Ιουνίου 2011.

(11/05/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά προσκλήσεις υποβολής προτάσεων/αιτήσεων σε Traineeships, Internships, Fellowships Programmes, που ενδιαφέρουν την φοιτητική μας κοινότητα. Το Αναλυτικό ημερολόγιο προκηρύξεων είναι: • May 15, 2011 Traineeships and Study Visits at the European Parliament, • May 15, 2011 Traineeships at the European Free Trade Association - EFTA, • May 15, 2011 Traineeships at the European Parliament for people with a disability, • May 15, 2011 Translation Traineeships at the European Parliament, • May 20, 2011 NATO Internship Programme, • May 22, 2011 BEST courses for students of technology, • Jun 15, 2011 Traineeship at the European Medicines agency, • Jun 30, 2011 UNESCO-L’ORÉAL Co-Sponsored Fellowships for Young Women in Life Sciences, • Jul 1, 2011 Bogliasco Fellowships Programme, • Jul 15, 2011 Internship at the European Commission Delegation to the United Nations in New York, • Jul 15, 2011 New Zealand International Doctoral Research Scholarships.

(11/05/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετική με την Νέα Εθνική Πολιτική στην Έρευνα και Τεχνολογία.

(10/05/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Πρακτική άσκηση φοιτητών (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, στην Λήμνο) του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Κ.Δ.Β.Μ) 2007-2013, Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, την 1η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου διοργάνωσης εκπαιδευτικής εκδρομής, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 51/11.04.2011, θέμα 13.xiv), στα γραφεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μύρινα Λήμνου (Μητροπολίτου Ιωακείμ 2). (Περίληψη)

(10/05/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό σημείωμα από την συνάντηση Εθνικών Σημείων Επαφής η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Απριλίου 2011 στις Βρυξέλλες και είχε ως αντικείμενο την εξέταση Νομικών και Οικονομικών Θεμάτων του 7ου Π.Π. Προηγούμενες αναφορές στελεχών του Δικτύου ΠΡΑΞΗ από τη συμμετοχή τους σε διάφορες συναντήσεις Εθνικών Σημείων Επαφής, μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη σελίδα: http://dbserver.forthnet.gr/Praxis/servlet/praxis.newFP7?mode=anaf&l=el. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωσή σας μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ρ. Λάμπου (τηλ. 2016492207, email: slamb@aegean.gr).

(09/05/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων δια της Χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ» (κωδ. 1487), την 1η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή (α) μετακινήσεων (αεροπορικών, χερσαίων εσωτερικού και εξωτερικού), και (β) διαμονής των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτική εκδρομή στη Στοκχόλμη Σουηδίας από τις 3 έως και 8 Οκτωβρίου 2011 (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 51/11.04.2011, θέμα 13.i), στα γραφεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (κτήριο Λυμπέρη) στο Καρλόβασι Σάμου. (Περίληψη)

(09/05/11) ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(09/05/11) Το Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί για της ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Διεξαγωγής δημοσκόπησης με θέμα “Κοινωνικές Ομάδες με Ξενοφοβικές Τάσεις”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2.3/09 στο Ετήσιο Πρόγραμμα 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών «Προτεραιότητα 2 : «Ανάπτυξη δεικτών και αξιολόγηση μεθόδων για την αποτίμηση της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθηγητής Σωτήρης Χτούρης), θα προβεί στην αξιολόγηση προσφορών την 25η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας (Σαρανταπόρου 2) στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ερευνητικού έργου προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (2.750,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.

(09/05/11) Το Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί για της ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Διεξαγωγής δημοσκόπησης με θέμα “Κοινωνικές Ομάδες με Ξενοφοβικές Τάσεις”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2.3/09 στο Ετήσιο Πρόγραμμα 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών «Προτεραιότητα 2 : «Ανάπτυξη δεικτών και αξιολόγηση μεθόδων για την αποτίμηση της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθηγητής Σωτήρης Χτούρης), θα προβεί στην αξιολόγηση προσφορών την 25η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας (Σαρανταπόρου 2) στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ερευνητικού έργου προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (2.750,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.

(06/05/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά προσκλήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς βράβευσης που έχουν δημοσιευθεί από ευρωπαϊκούς και όχι μόνο φορείς. Αναλυτικό ημερολόγιο προσκλήσεων: · May 16, 2011 Doctoral thesis competition on Local and Regional authorities in the EU May 30, 2011 Cultural Policy Research Award (CPRA) for applied comparative cultural policy research May 30, 2011 European Design Award For A Sustainable Present May 31, 2011 Food 4U - 2011 Competition Jun 1, 2011 Theoneminutesjr video competition Jun 7, 2011 European Union Contest for Young Scientists Jun 30, 2011 Global Junior Challenge Award Jun 30, 2011 International Essay Contest for Young People Jul 1, 2011 EUROPRIX Multimedia Awards

(04/05/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων διά της Χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ», (κωδ. 1487)», θα διεξάγει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό προμήθειας επιστημονικών, ελληνικών και εκδιδόμενων στην αλλοδαπή έντυπων τεκμηρίων (βιβλίων), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην λιανική τιμή πώλησης των τεκμηρίων, όπως αυτή αναγράφεται στους επίσημους έντυπους ή ηλεκτρονικούς τιμοκαταλόγους ή στα τιμολόγια πώλησης των εκδοτών), (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 51/11.04.2011, Θέμα 13. ii) την 1η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (κτήριο Λυμπέρη) στο Καρλόβασι Σάμου. (Περίληψη)

(03/05/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «MET3: Mediterranean Transnational Technology Transfer 1G-MED08-309» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED PROGRAMME, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% (Επιστημονική Υπεύθυνη: Επίκουρη καθηγήτρια Αθηνά Ρουμπούτσου), θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών στις 27 Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κουντουριώτη 22 στη Χίο, στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) προμήθειας αναλωσίμων γραφείου προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ενός ευρώ (3.001,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. (Διευκρίνηση)

(02/05/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του συνεδρίου «Γυναικείες και ανδρικές αναπαραστάσεις στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους», που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από 20 έως και 22 Οκτωβρίου 2011, θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου/ων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά υπηρεσία (α) μετακινήσεων και (β) διαμονής των συνέδρων, στις 19 Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 51/11.04.2011, θέμα 13vi), στα γραφεία της Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, στη Ρόδο (Λεωφόρος Δημοκρατίας 1, κτίριο «Κλεόβουλος», ισόγειο). Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» (κωδ 2050). (Περίληψη)

(02/05/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για τη δράση «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Σλοβακίας 2011-2012», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Επισημαίνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η Τρίτη, 31η Μαΐου 2011 και ώρα 14:00.

(02/05/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για τη δράση «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Τσεχίας 2011-2013», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η Τρίτη, 31η Μαΐου 2011 και ώρα 14:00.

(20/04/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην αναζήτηση συνεργασιών από διάφορους φορείς του εξωτερικού σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών/ ερευνητικών τομέων του 7ου Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας.

(20/04/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Υποστήριξης της Πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)/ CIP-ICT PSP-2011-5. Επισημαίνουμε ότι η Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η Τετάρτη 1η Ιουνίου 2011.

(20/04/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 2011. Επισημαίνουμε ότι η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Παρασκευή 27η Μαΐου 2011.

(18/04/11) ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(13/04/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2010σε01380001 και τίτλο «Ανταλλαγές λεκανών στη μεταβαλλόμενη Μεσόγειο θάλασσα: Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα στην γειτνίαση των Στενών που συνδέουν τη Μεσόγειο με τις γειτονικές λεκάνες (MedEX)», (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής καθηγητής Βασίλης Ζερβάκης), που είναι ενταγμένο στη Δράση «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στην Κοινή Πιλοτική Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων της 26ης Φεβρουαρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Δικτύου MarinERA: Facilitating the coordination of national and regional marine RTD programmes in Europe», και χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013, θα προβεί στην αξιολόγηση προσφορών την 2α Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (Λόφος Πανεπιστημίου) στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) για την προμήθεια εξοπλισμού προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.

(08/04/11) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «ΠΜΣ Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για 1 ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού. (Περίληψη)

(31/03/11) Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία ζητείται από Μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση προτάσεων, οι οποίες υπεβλήθησαν στον Άξονα Προτεραιότητας "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου" (Θεματικοί Τομείς: Ανθρωπιστικές/ Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτισμική Κληρονομιά, Μεταφορές, Περιβάλλον, Τρόφιμα, Τ.Π.Ε. κλπ).

(31/03/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ 2011 που αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011.

(28/03/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην ανακοίνωση των παρακάτω 2 παράλληλων συνεδρίων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 27 Απριλίου - 1 Μαΐου 2011 στην Αθήνα με θέμα την «Βελτίωση κινητικότητας φοιτητών και εκσυγχρονισμός αγορών εργασίας»: 1. 7ο Ετήσιο Συνέδριο Συντονιστών Erasmus -ERACON 2011 Ευρωπαϊκό, 2. Συνέδριο Προσανατολισμού Σταδιοδρομίας – CAREER-EU 2011.

(28/03/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην αναζήτηση συνεργασιών από διάφορους φορείς του εξωτερικού σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών/ ερευνητικών τομέων του 7ου Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας.

(28/03/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση του Ιδρύματος Ι. Σ. Λάτση για την υποβολή επιστημονικών μελετών στα παρακάτω γνωστικά πεδία: 1. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 2. Θετικές Επιστήμες, 3. Επιστήμες της Ζωής. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011.

(16/03/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου 1520 «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων δια της χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Δαρζέντας), στις 30 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου – συντήρησης – επίβλεψης κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Απόφαση Εδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 49/15.03.2011, θέμα 13ix) στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (κτίριο 1ου Γυμνασίου Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως 2) στην Ερμούπολη Σύρου, δέκα τριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Περίληψη)

(16/03/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου 1520 «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων δια της χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ» (Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθηγητής Ιωάννης Δαρζέντας), στις 30 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Απόφαση Εδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 49/15.03.2011, θέμα 13viii) στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (κτίριο 1ου Γυμνασίου Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως 2) στην Ερμούπολη Σύρου, προϋπολογισμού δαπάνης έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Περίληψη)

(14/03/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τη δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2010 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς » στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–13. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προτάσεων είναι η Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011.

(11/03/11) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «ΠΜΣ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας για 1 ΠΕ Διοικητικού.

(11/03/11) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας για 1 ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.

(11/03/11) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «ΠΜΣ Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας για 1 ΔΕ Διοικητικού.

(10/03/11) ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(10/03/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο του έργου «TRANSit: Mediterranean Intermodal Transit», του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG MED με αριθμό συμβολαίου «1G-MED-08-495» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25% (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Μίνης), θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών την 28η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ., στο Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών (ΣυΣΠαΛ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Κουντουριώτου 41, Ισόγειο) Χίος, στο πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) προμήθειας αναλωσίμων προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι συνολικά χαμηλότερη τιμή.

(09/03/11) Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Σύνδεση σχολείου και Κοινότητας» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, και σύμφωνα με την από 44/6.12.2010 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε προσωπικό για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου).

(09/03/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου της Πράσινης Βίβλου. Η χρηματοδότηση αυτή θα καλύπτει το τρέχον Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (7οΠΠ), το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προτάσεων είναι η Παρασκευή 20 Μαΐου 2011.

(03/03/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας προβαίνει σύμφωνα με την απόφαση (Συνεδρίαση 46/10.02.2011, Θέμα 13.i) στην επαναπροκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (13.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (Λόφος Πανεπιστημίου) στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Υπερ-δεκαετήσια μεταβλητότητα του Μεσογειακού Οικοσυστήματος (MedEcos)». (Περίληψη)

(02/03/11) Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Σύνδεση σχολείου και Κοινότητας» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, και σύμφωνα με την από 44/6.12.2010 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε προσωπικό για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου).

(01/03/11) Διευκρίνηση σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό μίσθωσης συνεδριακού χώρου και λοιπών υπηρεσιών (εστίασης), στο πλαίσιο διοργάνωσης του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST2011) υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΕ_2011_0816/ 25.02.2011 και ΟΡΘΗ επανάληψη περίληψης (Περίληψη)

(28/02/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» ακαδημαϊκού έτους 2010-11 του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, στις 14 Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 45/06.12.2010, Θέμα 13.ii) στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Γεωγραφίας (Λόφος Πανεπιστημίου) στη Μυτιλήνη. (Περίληψη)

(25/02/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, την 14η Μάρτη 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία του υποκαταστήματός του στην Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος), θα διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό μίσθωσης συνεδριακού χώρου και λοιπών υπηρεσιών (εστίασης), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 43/19.11.2010, θέμα, 16viii), στο πλαίσιο διοργάνωσης του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST2011), κατά το διάστημα από 6ης έως και 11ης Σεπτεμβρίου 2011, στη Ρόδο, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. (Περίληψη)

(22/02/11) Σας επισυνάπτουμε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα το οποίο αφορά στην προκήρυξη της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (HELLENIC ACADEMIC OPENCOURSES) – ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ». Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Δευτέρα 15.03.2011.

(21/02/11) Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος Άνθρωποι (Δράσεις Marie Curie) του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, το οποίο χρηματοδοτεί με 40 εκατ. ευρώ περισσότερους από 400 νέους ερευνητές. Καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη 8 Μαρτίου 2011.

(17/02/11) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην τροποποίηση της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» για την πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (HELLENIC ACADEMIC OPENCOURSES)». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 15η Μαρτίου 2011.

(15/02/11) Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, και σύμφωνα με την από 46/10.02.2011 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε προσωπικό για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου).

(15/02/11) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη Πλαισίου Υλοποίησης και Εφαρμογής Ερευνητικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών, Έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για 1 ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού. (Περίληψη) (Σύνδεσμος)

(15/02/11) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη Πλαισίου Υλοποίησης και Εφαρμογής Ερευνητικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών, Έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για 3 ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού. (Περίληψη) (Σύνδεσμος)

(14/02/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολών προτάσεων για το 2011 του προγράμματος "INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE - ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ". - Η καταληκτική ημερομηνία για τις δράσεις: SAVE, ALTENER, STEER, Integrated Initiatives είναι η Πέμπτη 12 Μαΐου 2011, 17:00 (Brussels local time). - Η καταληκτική ημερομηνία για την υπο-δράση "the Building Workforce Training and Qualification Initiative" είναι η Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011, 17:00 (Brussels local time).

(11/02/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «TRANSit: Mediterranean Intermodal Transit», του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG MED με αριθμό συμβολαίου «1G-MED-08-495» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%, στις 28 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου διοργάνωσης του συνεδρίου Green development & combined freight transport: Trends and supportive actions for Greece & E.U. (International Intermodal Freight Transport Open Conference) 1η Απριλίου 2011, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 46/10.02.2011, Θέμα 14.viii) (Περίληψη)

(10/02/11) Σας στέλνουμε ενημερωτικό σημείωμα του Υπ. Παιδείας για την πορεία αξιολόγησης των προτάσεων, οι οποίες υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του Θαλή, Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων, Αρχιμήδη ΙΙ.

(07/02/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 2206 «Υπερ-δεκαετήσια μεταβλητότητα του Μεσογειακού Οικοσυστήματος (MedEcos)», που σύμφωνα με την με Απ 8682 Απόφαση ένταξης Πράξης «Πανεπιστήμιο Αιγαίου- MedEcos» εντάσσεται με τον κωδικό ΠΔΕ Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ01380001, στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»ΕΠΑΝ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», στη Δράση «Ευρωπαική Ε&Τ Συνεργασία- Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν στην Κοινή Πιλοτική Προκήρυξη υποβολής προτάσεων του Ευρωπαικού Δικτύου Marinera το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση), θα προβεί στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια επίπλων, στις 24 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (Λόφος Πανεπιστημίου) στη Μυτιλήνη. Ο προϋπολογισμού δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται μέχρι του ποσού των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή

(03/02/11) Αλλαγή ώρας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την υλοποίηση δύο εκπαιδευτικών εκδρομών κατά το έτος 2011, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Κ.Δ.Β.Μ) 2007-2013, Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, διακήρυξη υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΕ_2011_0155/20.01.2011.

(03/02/11) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών». Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» και ειδικότερα της δράσης 7 με τίτλο «Σύνδεση Σχολείου και Οικογένειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, και σύμφωνα με την από 39/22.07.2010 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών/τριων, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν ως Επιμορφωτές/τριες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσας στους γονείς. (ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ)

(02/02/11) Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)», «Γραφεία Διασύνδεσης», «Πρακτική Άσκηση» και «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» Πανεπιστήμιου Αιγαίου, «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007‐2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007‐2013), τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, και σύμφωνα με την από 37/19.5.2010 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τέσσερεις συνεργάτες (από έναν στις Πανεπιστημιακές Μονάδες Ρόδου, Σάμου, Χίου και Μυτιλήνης), για 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου). Το έργο αφορά στην Υποστήριξη και Διαχείριση δράσεων Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας των φοιτητών.

(01/02/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «MET3: Mediterranean Transnational Technology Transfer 1G-MED08-309» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED PROGRAMME, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% (Επιστημονική Υπεύθυνη: Επίκουρη καθηγήτρια Αθηνά Ρουμπούτσου), θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών στις 18 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα, στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) προμήθειας υλικών δημοσιότητας προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος

(30/01/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων. Αναλυτικά: • Professional Systemics in Action: 4- 7 May 2011 • 3rd International Conference Management of Technology - Step to Sustainable Production (MOTSP 2011): 8-10 June 2011 • 4th Annual EuroMed Conference: October 20-21st, 2011

(28/01/11) Διευκρίνηση σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την υλοποίηση δύο εκπαιδευτικών εκδρομών κατά το έτος 2011, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Κ.Δ.Β.Μ) 2007-2013, Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, διακήρυξη υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΕ_2011_0155/20.01.2011.

(27/01/11) Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του «ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», η οποία καλεί νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, διεθνείς οργανώσεις, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους, μεμονωμένα ή σε συνεργασία, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Δράσης του «Ετήσιο Πρόγραμμα 2009». Το αντικείμενο της Δράσης είναι η διεξαγωγή δημοσκόπησης με θέμα «Κοινωνικές ομάδες με ξενοφοβικές τάσεις». Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας, και κατά συνέπεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να προγραμματιστούν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Δ/νση Ανάπτυξης του ΕΛΕ, θα ζητούσαμε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν γραπτώς για την πρόθεσή συμμετοχής τους τον κ. Κολοκυθά Γιώργο (email: gkol@aegean.gr) μέχρι την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011.

(26/01/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 45/12.01.2011) σας γνωστοποιεί ότι στo πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MBA», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Επιστημονικός Υπεύθυνος : Αν. Καθηγητής Κων/νος Λυμπερόπουλος), θα προβεί στην επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη με τα ακόλουθα τυπικά προσόντα.

(26/01/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο του έργου «TRANSit: Mediterranean Intermodal Transit», του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG MED με αριθμό συμβολαίου «1G-MED-08-495» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25% (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Μίνης), θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών την 10η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών (ΣυΣΠαΛ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Κουντουριώτου 41, Ισόγειο) Χίος, στο πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Durable Goods) προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

(24/01/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Eυρωπαικού χρηματοδοτικού προγράμματος NER300. Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή προτάσεων είναι: · Για τις εταιρείες προς τα κράτη–μέλη την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011. · Για τα κράτη–μέλη προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

(21/01/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό ημερολόγιο που αφορά σε ενεργές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

(20/01/11) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Κ.Δ.Β.Μ) 2007-2013, Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, στις 7 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 44/06.12.2010, θέμα 13v) για την υλοποίηση δύο εκπαιδευτικών εκδρομών κατά το έτος 2011, στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη. (Περίληψη)

(18/01/11) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, Δια βίου μάθησης: EACEA/37/10 Πρόγραμμα συνεργασίας ΕΕ-Καναδά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία/ Διατλαντικές κοινοπραξίες προγραμμάτων ανταλλαγής — Διατλαντικές κοινοπραξίες πτυχιακών προγραμμάτων (2010/C 323/08). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 31η Μαρτίου 2011.

(11/01/11) Ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην 4η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IVC 2007-2013.

(29/12/10) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο το οποίο αφορά στην προκήρυξη της πράξης «Αξιολόγηση Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Διαμόρφωση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Διαρκούς Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δομών και Κρίσιμων Παραμέτρων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης». Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Δευτέρα 31.01.2011.

« Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα »
Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου