Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών προς τον ΕΛΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Ανακοινώσεις:

 

(20/10/17) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 329/03.10.2017), σας γνωστοποιεί ότι για την υποστήριξη της δομής δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως τώρα αυτή υφίσταται και όπως αυτή θα διαμορφωθεί στη συνέχεια στο πλαίσιο του Νόμου 4485/17 ως ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους, ενδιαφέρεται για την σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Ρόδο.

(21/06/17) Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων (Σύνδεσμος)

(24/05/17) Εφαρμογή υπολογισμού κόστους συμβάσεων έργου με υπαγωγή στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΕΦΚΑ) (Σύνδεσμος)

(28/04/17) ΕΛΕ_2017_1857/24.04.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ PROteus «PROmoting security and safeTy by crEating a MED clUster on Maritime Surveillance» (Σύνδεσμος)

(30/03/17) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 15ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (CEST2017) (Σύνδεσμος)

(28/11/14) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο το οποίο αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εκπαίδευσης & Έρευνας της Γερμανίας/(BMBF), με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταγωνιστικότητας Γερμανικών φορέων, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για τη Διεθνοποίηση της Επιστήμης και της Έρευνας. Η Προκήρυξη θα παραμείνει συνεχώς ανοικτή έως τις 29.12.2017.

(05/02/14) Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας, Με δεδομένη την όλο και αυξανόμενη απαίτηση για την εξεύρεση χορηγιών για την χρηματοδότηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών κλπ. δραστηριοτήτων σας (Θερινά μαθήματα, συνέδρια, ημερίδες κλπ) θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις περιπτώσεις πότε μία χορηγία υπόκειται σε Φ.Π.Α και πότε δεν υπόκειται. Πιο συγκεκριμένα: 1. Μια χορηγία ΔΕΝ υπόκειται σε Φ.Π.Α. όταν δεν συνομολογείται ή δεν υποκρύπτεται καμιά υποχρέωση αντιπαροχής εκ μέρους του δεχόμενου την οικονομική παροχή. Ουσιαστικά η περίπτωση αυτή αφορά ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ προς το Πανεπιστήμιό μας κατά την έννοια του φορολογικού νόμου και ο Ε.Λ.Ε. υποχρεούται να εκδώσει Τιμολόγιο Επιδότησης – Επιχορήγησης χωρίς Φ.Π.Α. 2. Μία χορηγία υπόκειται σε Φ.Π.Α., όταν προσφέρονται υπηρεσίες, από το Πανεπιστήμιο μας προς το χορηγό, προβολής και δημοσιότητας αυτού (π.χ. αναγραφή ή αναφορά της επωνυμίας/ σήματος του χορηγού σε διαφήμιση, έντυπη ή ηλεκτρονική, της εκδήλωσης – τοποθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο χώρο της εκδήλωσης κλπ). Στην περίπτωση αυτή ο Ε.Λ.Ε. υποχρεούται να εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α. 3. Αναφερόμενοι στην 2η περίπτωση, εφ’ όσον ο χορηγός είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, Δημόσιο κλπ και η προβολή του δεν του αποφέρει εμπορικό όφελος τότε ο Ε.Λ.Ε. μπορεί να εκδώσει Τιμολόγιο Επιδότησης – Επιχορήγησης, χωρίς Φ.Π.Α. Για την αποφυγή ποινών από την εφορία είναι απαραίτητο η επιστολή πρόθεσης καταβολής χορηγίας (οικονομικής παροχής) η οποία αποστέλλεται από τον χορηγό, μαζί με την εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου, για έγκριση/ αποδοχή της από την Επιτροπή Ερευνών να περιγράφει εάν πρόκειται για επιχορήγηση (χωρίς αντάλλαγμα) ή για χορηγία με αντάλλαγμα. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση ο κ. Α. Τσιμάρας, Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών του Ε.Λ.Ε. (τηλ. 22510 36703, e-mail: tsiman@aegean.gr) θα είναι στη διάθεσή σας.

(04/07/13) Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λόγω της αλλαγής της ονομασίας του Υπουργείου Παιδείας (ονομάζεται πλέον «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»), από 28/06/2013 έχουν αλλάξει τα λογότυπα των σημάτων δημοσιότητας των έργων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας. Για τον λόγο αυτό σας επισυνάπτουμε οδηγίες για την δημοσιότητα έργων αυτών στις οποίες περιλαμβάνονται και τα νέα λογότυπα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Τα λογότυπα αυτά, είναι σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη μορφή, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Παρακαλούμε θερμά για την τήρησή των οδηγιών προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν καταλογισμούς στο μέλλον. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση η κα Κορίνα Πατσοπούλου (e-mail : kpat@aegean.gr τηλ. 210-6492212) είναι στη διάθεσή σας.

(11/09/12) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας ως Δικαιούχος της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου», σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης 151.965/ΨΣ9592-Α2/18.04.2011 στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και την υπ’ αριθμ. 155.085/ΨΣ5556-Α2/14.11.2011 1η τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου», με κωδικό ΟΠΣ: 304262, ανακοινώνει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 3 «Υπηρεσία Απόθεσης & Τεκμηρίωσης Γεωγραφικών & Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων», των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (123.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α. (Σύνδεσμος)


Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου