Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου
Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών προς τον ΕΛΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Ανακοινώσεις:

 

(10/08/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

(09/08/18) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» (Σύνδεσμος)

(09/08/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 27/06.07.2018), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Η Ευρώπη ως κοινότητα: ας αρχίσουμε να το σκεπτόμαστε-EAAC2018», ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Σύρο.

(09/08/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 28/23.07.2018), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΥΠΠΕΘ, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης-μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Σύρο.

(08/08/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2696/21.05.2018 και αρ. πρωτ. 3618/29-06-2018 τροποποίησης αυτής, κωδ. ΕΔΒΜ82), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 30/07.08.2018), προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε μία (1) θέση, με τα μαθήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αναλυτικά περιγράφεται στον Πίνακα και στο Παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση. (Για Υποβολή Αιτήσεων πατήστε Σύνδεσμος) (Σύνδεσμος)

(08/08/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_3331/01.06.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (10) «Συντήρηση, αναβάθμιση και αξιολόγηση Συστήματος ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (Κωδ. 2943), της Πράξης «Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων» (MIS 5002739), που εντάσσεται στην Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

(06/08/18) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ D2, D3, D4 και D5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOPORTIL (Σύνδεσμος)

(30/07/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_3034/23.05.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «15% ΥΠΕΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΠΜΣ» (Κωδ. 2659), το οποίο χρηματοδοτείται από δίδακτρα.

(30/07/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_4552/29.06.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη πέντε (5) συμβάσεων ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ERMIS-F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες» (Κωδ. 2898), του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

(30/07/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_4586/29.06.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σημασιολογική διαδικτυακή κατηγοριοποίηση τηλεπισκοπικών δεδομένων και πλαίσιο ανάκτησής τους» (Κωδ. 2783), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(27/07/18) Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου (10) «ΑΙΓΑΙΟ (Γλωσσικοί Πόροι, Υπηρεσίες και Εφαρμογές» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΠΟΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία», με κωδικό MIS 5002738, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510041 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, ο «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

(24/07/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» (Σύνδεσμος)

(20/07/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(20/07/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΕΡΓΟ 2882

(16/07/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2696/21.05.2018 και αρ. πρωτ. 3618/29-06-2018 τροποποίησης αυτής, κωδ. ΕΔΒΜ82), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 27/06.07.2018), προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στις θέσεις, με τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην κάθε μία από τα Προπτυχιακά/Μεταπτυχιακά Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Θέσεων και στο Παράρτημα που επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση. ((Για Υποβολή Αιτήσεων πατήστε Σύνδεσμος) (Σύνδεσμος)

(09/07/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. EΛE_2018_3466/06.06.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αιγαιακό Παρατηρητήριο της Προσφυγικής Κρίσης» (Κωδ. 2877), το οποίο χρηματοδοτείται από το “WENNER-GREN FOUNDATION FOR ANTHROPOLOGICAL RESEARCH, INC”.

(09/07/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου προχωρά στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών/ προϋπολογισμού. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr για χρονικό διάστημα από τις 09.07.2018 έως και 24.07.2018, ημέρα Τρίτη. (Σύνδεσμος)

(06/07/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. EΛE_2018_2113/24.04.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιβαλλοντική Προστασία Περιοχών που Περιβάλλουν Λιμάνια, με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων στη νομοθεσία» και ακρωνύμιο ECOPORTIL, η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

(04/07/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. EΛE_2018_2977/22.05.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων ανάθεσης- μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους

(04/07/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. EΛE_2018_2953/21.05.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «JEAN MONNET-Κύκλος Πανεπιστημιακών Μαθημάτων JEAN MONNET για την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική» (Κωδ. 2765), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(29/06/18) O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 26/27.06.2018) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σημασιολογική διαδικτυακή κατηγοριοποίηση τηλεπισκοπικών δεδομένων και πλαίσιο ανάκτησής τους», το οποίο χρηματοδοτείται από το Rise-Horizon 2020, ενδιαφέρεται για τη σύναψη δύο (2) σύμβασεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

(29/06/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 10/07.02.2018) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ERMIS-F ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» και ακρωνύμιο ERMIS-F που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, ενδιαφέρεται για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

(29/06/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» (Σύνδεσμος)

(28/06/18) Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στη συνεδρίασή του αριθμ. 20/07.05.2018 ενέκρινε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Αιγαίου

(28/06/18) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ), ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2018 (STT CAMP 2018) ΚΩΔ 2972-6

(22/06/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ), ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2018 (STT CAMP 2018) ΚΩΔ 2972-6

(22/06/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΦΑ, ΧΙΟΣ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2018 (STT CAMP 2018) ΚΩΔ 2972-6

(22/06/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΧΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2018 (STT CAMP 2018) ΚΩΔ 2972-6

(21/06/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο του έργου ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΟΥ

(19/06/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ΔΙΑΡΚΕΙΑ (Σύνδεσμος)

(19/06/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_2184/26.04.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εθνική Συγχρηματοδότηση ΓΓΕΤ 2016-2017: 2555 EU COMMUNITY», το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ.

(12/06/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_2302/04.05.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία βιώσιμων υποδομών για την αξιοποίηση βιογενών υπολειμμάτων καθώς και των αποβλήτων που έχουν προκύψει από το προσφυγικό ζήτημα, η περίπτωση της Λέσβου και της Χίου – SusNisia» (Κωδ. 2960), το οποίο χρηματοδοτείται από το “IZES gGmbH”.

(07/06/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ"(ΚΩΔ. 2943) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5002739), ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ). (Σύνδεσμος)

(06/06/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_1825/04.04.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑΜΕ»

(06/06/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_1216/13.03.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «15% υπέρ Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών από Π.Μ.Σ.» (Κωδ. 2650).

(06/06/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 23/01.06.2018) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Αιγαιακό Παρατηρητήριο της Προσφυγικής Κρίσης», το οποίο χρηματοδοτείται από το “WENNER-GREN FOUNDATION FOR ANTHROPOLOGICAL RESEARCH, INC”, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

(05/06/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ EUROCALASSICA στο πλαίσιο του έργου 5% ΥΠΕΡ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΜΣ

(05/06/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΤΟΔΙΤ) στο πλαίσιο του έργου 5% ΥΠΕΡ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΜΣ

(05/06/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο του έργου «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

(05/06/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ στο πλαίσιο του έργου «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

(05/06/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟΥ- ΕΡΓΟ 2657

(05/06/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο του έργου «ECOPORTIL - Περιβαλλοντική Προστασία Περιοχών που Περιβάλλουν Λιμάνια, με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων στη νομοθεσία» (Κωδ. 2933), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-B BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό.

(05/06/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» (Σύνδεσμος)

(01/06/18) Πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου (10) «Συντήρηση, αναβάθμιση και αξιολόγηση Συστήματος ΔΑΡΔΑΝΟΣ » της Πράξης «Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων » με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002739

(23/05/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 10/07.02.2018) γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «15% ΥΠΕΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΠΜΣ» ενδιαφέρεται για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Ρόδο.

(23/05/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_2098/24.04.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «15% υπέρ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από ΠΜΣ» (Κωδ. 2649).

(23/05/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_2024/20.04.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποδομών και Δραστηριοτήτων Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Κωδ. 002018-2)

(23/05/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_1407/21.03.18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (7) «Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Αναβάθμιση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο της Υποδομής CMBR» (Κωδ. 2944), της Πράξης «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων» (MIS 5002670), που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

(22/05/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρησης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 17/02.04.2018) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2375/07.12.2017, κωδ ΕΔΒΜ64), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,, ενδιαφέρεται για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

(22/05/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(22/05/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(21/05/18) O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 10/07.02.2018) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Jean Monnet – Κύκλος Πανεπιστημιακών Μαθημάτων Jean Monnet για την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στη Χίο.

(21/05/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΜΣ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

(17/05/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(11/05/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) POSTER ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΈΚΘΕΣΗ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018»

(11/05/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΈΚΘΕΣΗ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018»

(11/05/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΈΚΘΕΣΗ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018»

(10/05/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_1562/27.03.18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «NEORION - Προώθηση πράσινων ναυτιλιακών τεχνολογιών και νέων υλικών για την ενίσχυση της βιώσιμης ναυπηγικής βιομηχανίας στην περιοχή Αδριατικής Ιονίου» (Κωδ. 2931), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

(10/05/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_0414/01.02.18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εθνική Συγχρηματοδότηση ΓΓΕΤ 2016-2017: 2565 SHARE PSI» (Κωδ. 2940-8), που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ.

(08/05/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

(08/05/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

(08/05/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

(04/05/18) Βεβαιώσεις αποδοχών 2017

(04/05/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 17/02.04.2018), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Δημιουργία βιώσιμων υποδομών για την αξιοποίηση βιογενών υπολειμμάτων καθώς και των αποβλήτων που έχουν προκύψει από το προσφυγικό ζήτημα, η περίπτωση της Λέσβου και της Χίου – SusNisia”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ερευνητικό ινστιτούτο “IZES gGmbH”, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

(04/05/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_0094/11.01.18 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ERASMUS+ «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Καθοδήγηση – MELES 2.0» (Κωδ. 2935), που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.

(04/05/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(03/05/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 17/02.04.2018) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΓΕΤ 2016-2017:2721 - MELOGIC», το οποίο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στη Χίο.

(26/04/18) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠ. ΕΛΕ_2018_2171/26.04.2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (Διευκρινίσεις) (Σύνδεσμος)

(26/04/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 7/28.12.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εθνική Συγχρηματοδότηση ΓΓΕΤ 2016-2017 2016-2017: 2555 – EU Community», το οποίο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ενδιαφέρεται για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Σάμο.

(24/04/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 6/18.12.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιβαλλοντική Προστασία Περιοχών που Περιβάλλουν Λιμάνια, με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων στη νομοθεσία» και ακρωνύμιο ECOPORTIL, η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης-μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη και Χίο.

(24/04/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 5/11.12.2017), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «15% ΥΠΕΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΜΣ», ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης-μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Χίο.

(20/04/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 17/02.04.2018), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποδομών & Δραστηριοτήτων Πανεπιστημίου Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης-μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

(20/04/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_0854/23.02.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «15% Υπέρ Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων από ΠΜΣ» (κωδ. 2656), το οποίο χρηματοδοτείται από δίδακτρα.

(20/04/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. EΛE_2018_0801/21.02.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RESPOND – Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της μαζικής μετανάστευσης στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν» (Κωδ. 2938), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(18/04/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

(17/04/18) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

(04/04/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 15/19.03.2018), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΝΑΜΕ», ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Χίο.

(28/03/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_0348/25.01.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση».

(27/03/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_1037/02.03.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «15% Υπέρ Τμήματος Μαθηματικών από ΠΜΣ» (κωδ. 2655), το οποίο χρηματοδοτείται από δίδακτρα.

(27/03/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_0213/17.01.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και διαχείριση δικτύου μέτρησης της έντασης της μη-ιονίζουσας Η/Μ ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας» (κωδ. 2896), το οποίο χρηματοδοτείται από την εταιρεία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε.».

(27/03/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 15/19.03.2018) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «NEORION - Προώθηση πράσινων ναυτιλιακών τεχνολογιών και νέων υλικών για την ενίσχυση της βιώσιμης ναυπηγικής βιομηχανίας στην περιοχή Αδριατικής Ιονίου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Adriatic-Ionian INTERREG V-B Transnational 2014-2020, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στη Χίο.

(26/03/18) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ INNOVIMENTOR

(21/03/18) Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 7«Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Αναβάθμιση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο της Υποδομής CMBR» της Πράξης «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002670

(18/03/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_0630/09.02.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Πλαισίου Υλοποίησης & Εφαρμογής Ερευνητικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων» για την υποστήριξη των Δράσεων της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ (Κωδ. 002018-6).

(15/03/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_0629/09.02.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Προτάσεων Ερευνητικών Έργων» για την υποστήριξη των Δράσεων της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ (Κωδ. 002018-5).

(15/03/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_0631/09.02.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μ.Ο.Δ.Υ.» για την υποστήριξη των Δράσεων της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ (Κωδ. 002018-7).

(14/03/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 10/07.02.2018), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «15% ΥΠΕΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ Π.Μ.Σ.», ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Χίο.

(14/03/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_0460/02.02.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εθνική Συγχρηματοδότηση ΓΓΕΤ 2016-2017: 2542 – HERCULES», η οποία χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ.

(09/03/18) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Π1, Π2 ΚΑΙ Π3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΕΟRION (Σύνδεσμος)

(02/03/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 10/07.02.2018), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «15% ΥΠΕΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΜΣ», ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Σάμο.

(28/02/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (Αναθέτουσα Αρχή), στο πλαίσιο του έργου «BMP1/2.2/2637/2017/SWAN: Ψηφιακή Πλατφόρμα επαναχρησιμοποίησης Στερεών Αποβλήτων στη Βαλκανικής», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 προτίθεται να αναθέσει την Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ψηφιακής Πλατφόρμας SWAN: Σχεδιασμός λειτουργιών, σχεδιασμός τεχνολογικής υποδομής, πιλοτική υλοποίηση, και συμμετοχή στην τελική υλοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας SWAN. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 18.548,39 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 4.451,61 €. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 5η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ επικοινωνώντας με τον κκ. Κωνσταντίνο Κούτσικο, Μιχάλων 8, Τ.Κ 82100 , τηλ. 22710 35185, ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: kutsikos@aegean.gr

(26/02/18) O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του «Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Αναβάθμιση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο της Υποδομής CMBR» της Πράξης «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002670 που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια και εγκατάσταση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟY. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά ευρώ (13.504,27€) πλέον ΦΠΑ 17% ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (2.295,73€). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00 επικοινωνώντας με τον κ. Βασίλειο Μπακόπουλο, διεύθυνση Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Λόφος Πανεπιστημίου, τηλ. 22510-36870, ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: v.bakopoulos@marine.aegean.gr.

(23/02/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 2/09.11.2017), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «15% υπέρ Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων από το ΠΜΣ» ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Σύρο.

(21/02/18) Έγκριση πρακτικού επιλογής της με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_0296/23.01.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά».

(21/02/18) Έγκριση επιλογής διδακτικού προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2017_6057/28.12.2017 και ΕΛΕ_2018_0298/23.01.2018 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και η οποία Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

(21/02/18) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 3/15.11.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RESPOND – Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της μαζικής μετανάστευσης στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδιαφέρεται για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

(21/02/18) O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «BMP1/1.2/2619/2017/INNOViMENTOR: Δημιουργία καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών για τις ΜΜΕ με ένα νέο μοντέλο κινητικότητας του τουρισμού, συμμαχίες συμφερόντων και συμμαχίες δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της ανάληψης των τοπικών επιχειρήσεων στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους, προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία Παροχής Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης του Έργου INNOViMENTOR. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 19.032,26€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 4.567,74€. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00μ.μ. επικοινωνώντας με τον κκ. Κωνσταντίνο Κούτσικο, Μιχάλων 8, Τ.Κ 82100 , τηλ. 22710 35185, ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: kutsikos@aegean.gr.

(16/02/18) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ CMBR» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5002670 (Σύνδεσμος)

(09/02/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 4/28.11.2017), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ανάπτυξη Πλαισίου Υλοποίησης & Εφαρμογής Ερευνητικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων», που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενδιαφέρεται για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

(09/02/18) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 4/28.11.2017), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Υποστήριξη Προτάσεων Ερευνητικών Έργων», που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Αθήνα.

Επόμενη Σελίδα »
Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου