ΑΔΑ: Ω19Η469Β7Λ-Θ0Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_0741
Μυτιλήνη, 16/02/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ CMBR» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΟΠΣ (MIS) 5002670
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα διεξάγει την 28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά α/α διακήρυξης (ανά σταθμό), σύμφωνα με την απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου (Συνεδρίαση 9/23.01.2018, θέμα Γ.13.i), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.12).
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (7) «Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Αναβάθμιση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο της Υποδομής CMBR» (Κωδ. 2944), της Πράξης «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων» (MIS 5002670), που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (27.822,58€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το υποέργο (7) «Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Αναβάθμιση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο της Υποδομής CMBR» (Κωδ. 2944), της Πράξης «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων» (MIS 5002670), που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) στις 16.02.2018.
Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την 27η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., στην Μυτιλήνη (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.18).
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: