ΑΔΑ: ΩΒΧΧ469Β7Λ-ΦΦΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2017_1509
Μυτιλήνη, 30/03/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗΣ)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ 15ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (CEST2017)
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι θα διεξάγει την 11η Απριλίου 2017, ημέρα Tρίτη και ώρα 9:30 π.μ. συνοπτικό διαγωνισμό μίσθωσης συνεδριακού χώρου και λοιπών υπηρεσιών (εστίασης), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (313/09.03.2017, θέμα Γ.11i), στα γραφεία του στην Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος), στο πλαίσιο διοργάνωσης του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST2017), το οποίο θα διεξαχθεί στη Ρόδο, Νήσου Ρόδου, Δήμου Δωδεκανήσου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κατά το διάστημα από 31 Αυγούστου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2017.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδες τριάντα ευρώ (39.030,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, ο οποίος θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Η δαπάνη για τη μίσθωση συνεδριακού χώρου & λοιπών υπηρεσιών (εστίασης) για τις ανάγκες του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST2017), θα καλυφθεί από το έργο «Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας».
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) στις 30 Μαρτίου 2017.
Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την 10η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., στην Αθήνα (Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος).
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: