ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μυτιλήνη 06/06/2018
Αρ. πρωτ. ELE_2018_3465
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη: την υπ΄αριθ. 23/01.06.2018, θέμα Γ.9.3 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την έγκριση διαδικασίας διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, τις ανάγκες του υποέργου 11 "Προμήθεια Εξοπλισμού για την αναβάθμιση της καταγραφικής ικανότητας του Συστήματος Δαρδανός" της Πράξης "Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων"(Κωδ. 2943) (Κωδικός ΟΠΣ 5002739), που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το ύψος του προϋπολογισμού του υποέργου, που ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. την ιδιαιτερότητα της προμήθειας (επισκευή – αναβάθμιση) δύο συστημάτων καταγραφής επιφανειακών ρευμάτων, που προμηθεύτηκε το Πανεπιστήμιο το 2009 προχωρά στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών/ προϋπολογισμού. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr για χρονικό διάστημα από τις 7.06.2018 έως και 22.06.2018, ημέρα Παρασκευή.
Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται στις 15 ημέρες από την ανακοίνωση (δηλαδή από τις 7/6/2018 έως και 22/6/2018). Οι παρατηρήσεις θα αποστέλλονται μέσω email στο diavoulefsi-ru[at]aegean.gr
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
Παναγιώτης Τσόκαρος

Η περίοδος της διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης για το τεύχος του διαγωνισμού έχει λήξει