ΑΔΑ: 6ΥΧΛ469Β7Λ-ΜΤ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_5693
Μυτιλήνη, 06/08/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ D2, D3, D4 και D5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOPORTIL
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα διεξάγει στις 21 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης παραδοτέων των πακέτων εργασίας D2, D3, D4 και D5 του έργου ECOPORTIL (CPV : 73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου (Συνεδρίαση 29/02.08.2018, θέμα Γ.10.1), στο Εργαστήριο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών στην Ναυτιλία, τις Μεταφορές & την Νησιωτική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτήριο Κοραή 2Α (ισόγειο, κωδ. αίθ. 5-Ι-05) στη Χίο.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ECOPORTIL - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΛΙΜΑΝΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020, Άξονας 2 - Περιβάλλον και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατό εβδομήντα τέσσερα ευρώ (73.174,00€), συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.011,29€, ΦΠΑ : 14.162,71€). Η δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το έργο ECOPORTIL - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΛΙΜΑΝΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) στις 06.08.2018.

Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την 20η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., στην Χίο (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Κτήριο Κοραή 2Α).
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: