ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μυτιλήνη 11/09/2012
Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2012_5393
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας ως Δικαιούχος της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου», σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης 151.965/ΨΣ9592-Α2/18.04.2011 στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και την υπ’ αριθμ. 155.085/ΨΣ5556-Α2/14.11.2011 1η τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου», με κωδικό ΟΠΣ: 304262, ανακοινώνει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 3 «Υπηρεσία Απόθεσης & Τεκμηρίωσης Γεωγραφικών & Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων», των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (123.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α., ως ακολούθως :
Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται στις 15 ημέρες από την ανακοίνωση (δηλαδή από τις 11/9/2012 έως και 26/9/2012). Οι παρατηρήσεις θα αποστέλλονται μέσω email στο diavoulefsi-ru[at]aegean.gr
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
Παναγιώτης Τσόκαρος

Η περίοδος της διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης για το τεύχος του διαγωνισμού έχει λήξει