ΑΔΑ: 7ΕΜΗ469Β7Λ-ΨΦΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2015_7405
Μυτιλήνη, 03/09/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_7404/03.09.2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
9OΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MCIS) 2015
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, είχε προκηρύξει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών ξενοδοχείου (CPV 55120000-7) για τις ανάγκες του 9ου Μεσογειακού Συνεδρίου Πληροφοριακών Συστημάτων (MCIS) 2015 που θα διεξαχθεί στη Σάμο 3-5 Οκτωβρίου 2015 (Διακήρυξη με Αριθ. Πρωτ. ΕΛΕ_2015_5436/18.06.2015), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (260/27.05.2015, θέμα Β 14.i). Σύμφωνα με Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 265/22.07.2015, Θέμα Γ 10.iii, η διαγωνιστική διαδικασία κηρύχθηκε άγονη και ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται με τροποποίηση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών.
Ο επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, θα διεξαχθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Παλαμά 2, 2ος όροφος) στο Καρλόβασι Σάμου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (12.760,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από το έργο «Μεσογειακό Συνέδριο Πληροφοριακών Συστημάτων (MCIS) 2015».
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ζαχαρώ Καβακλή (τηλ. : 2251036716, email : elepromitheies@aegean.gr). Το τεύχος διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) και η διάθεση της μέσω αυτής είναι ισοδύναμη με την διάθεση της από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ζαχαρώ Καβακλή (τηλ.: 2251036716, email: elepromitheies@aegean.gr, fax: 2251036709).
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό παρέχονται στο email: nkyr@aegean.gr, τηλ.: 22730 82255.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σάμο (Διεύθυνση Παλαμά 2, Γραφείο Β6, όροφος 2ος, 83200) υπόψη κας Νίκης Κυριακού, τηλ: 22730 82255, έως την 18η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: