ΑΔΑ: 7Μ43469Β7Λ-Β7Ρ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2015_8128
Μυτιλήνη, 14/10/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_8127/14.10.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου « 5% ΥΠΕΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΠΜΣ», θα διεξάγει στις 4 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (Απόφαση 270/23.09.2015, θέμα Γ.11i της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, γραφείο Β5, του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη.
Προσφορές γίνονται δεκτές για μέρος ή το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του 16 % Φ.Π.Α. και της παράδοσης των ειδών.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Έργο «5% ΥΠΕΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΠΜΣ» με κωδικό 2625.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ζαχαρώ Καβακλή (τηλ. : 2251036716, email : elepromitheies@aegean.gr). Η Διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) και η διάθεσή της μέσω αυτής είναι ισοδύναμη με την διάθεση της από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ζαχαρώ Καβακλή (τηλ.: 2251036716, email : elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη με Α/Α 1 του διαγωνισμού παρέχονται από τον κ Ανδρέου Αντώνη στο email: andreou.a@aegean.gr , τηλ.: 22510 36285.
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη με Α/Α 2 του διαγωνισμού παρέχονται από τον κ Νίτη Θεόδωρο στο email: theonitis@aegean.gr , τηλ.: 22510 36285.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, γραφείο 2.18) στη Μυτιλήνη, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: