ΑΔΑ: 73Ο9469Β7Λ-ΨΘ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2015_9343
Μυτιλήνη, 04/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_9342_2015/04.12.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου « 5% ΥΠΕΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΠΜΣ», θα διεξάγει στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Σύρο, Λέσβο, Χίο και Ρόδο, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (Απόφαση 275/24.11.2015, θέμα Γ.11i της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου), στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (13.552,56€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (15.888,97€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και της παράδοσης των ειδών.
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Έργο «5% ΥΠΕΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΠΜΣ» με κωδικό 2625.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ζαχαρώ Καβακλή (τηλ. : 2251036716, email : elepromitheies@aegean.gr). Η Διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) και η διάθεσή της μέσω αυτής είναι ισοδύναμη με την διάθεση της από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ζαχαρώ Καβακλή (τηλ.: 2251036716, email : elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).
Ειδικές και τεχνικές παρέχονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους όπως αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, γραφείο 2.18) στη Μυτιλήνη, μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: