ΑΔΑ: ΩΣΕΞ469Β7Λ-ΚΩΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2015_9427
Μυτιλήνη, 08/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_9426/8.12.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «15% ΥΠΕΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΜΣ» είχε προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό (με αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης ΕΛΕ_2015_4693/25.05.2015) προμήθειας εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (Απόφαση 256/5.05.2015, θέμα Β.19.i της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου), προϋπολογισμού δαπάνης εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ (68.208,00€) συμπεριλαμβανομένου του 16 % Φ.Π.Α. και της παράδοσης των ειδών.
Ο πρόχειρος διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά στις 11 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτήριο 7ης Μαρτίου, Α" όροφος, γραφ. Α 20) στη Ρόδο όπου σύμφωνα με την απόφαση 265/22.07.2015, θέμα Γ.10ii, (ΑΔΑ: ΩΞΓΦ469Β7Λ-ΣΣ4) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατακυρώθηκε μέρος των ειδών και προκηρύσσεται επαναληπτικός διαγωνισμός για τα είδη που κηρύχθηκαν άγονα με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών στο υπόλοιπο του προϋπολογισμού προ ΦΠΑ.
Ο επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτήριο 7ης Μαρτίου, Α" όροφος, γραφ. Α 20) στη Ρόδο στις 22 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (20.661,33€) προ ΦΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (25.413,44€) συμπεριλαμβανομένου του 23% Φ.Π.Α. και της παράδοσης των ειδών.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης δίνονται ατελώς, κατόπιν έγγραφης αίτησης των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Καβακλή Ζαχαρώ, τηλ. 2251036716 email: elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709.
Το Τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) και η ηλεκτρονική διάθεση του μέσω αυτής είναι ισοδύναμη με την διάθεση της από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Καβακλή Ζαχαρώ, τηλ. 2251036716 email: elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709.
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό παρέχονται στο email: hatzistratis@rhodes.aegean.gr , τηλ.: 22410 99422.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, αποστέλλοντας τη με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνεται με απόδειξη, στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτήριο 7ης Μαρτίου, Α" όροφος, γραφ. Α.20) στη Ρόδο, 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: