ΑΔΑ: 612Κ469Β7Λ-Σ4Τ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2016_0044
Μυτιλήνη, 11/01/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2016_0043/11.01.2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «15% ΥΠΕΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΜΣ», θα διεξάγει στις 26 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος (Απόφαση 276/7.12.2015, θέμα Γ.11ii της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου), στο Εργαστήριο Ψυχολογίας Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (1ος όροφος, κτίριο Κλεόβουλος) Δημοκρατίας 1, στη Ρόδο.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων και εξακοσίων εξήντα ευρώ (18.660,00€) προ ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (22.951,80 €) συμπεριλαμβανομένου 23% ΦΠΑ και της παράδοσης των ειδών.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ζαχαρώ Καβακλή (τηλ. : 2251036716, email : elepromitheies@aegean.gr). Η Διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) και η διάθεσή της μέσω αυτής είναι ισοδύναμη με την διάθεση της από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ζαχαρώ Καβακλή (τηλ.: 2251036716, email : elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες στο email: apkostas@aegean.gr (κ. Απόστολος Κώστας) με απαραίτητη την κοινοποίησή του στο email: elepromitheies@aegean.gr
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Ρόδο (Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85132, τηλ. 2241099210) μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: