ΑΔΑ: Ω7Π2469Β7Λ-ΜΛ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2016_0333
Μυτιλήνη, 26/01/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_ 0332/26.01.2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ CERN (ΓΕΝΕΥΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ), 10 – 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΜΠΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ» με κωδικό 1862, την 5η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης εκπαιδευτικής εκδρομής στο CERN (Γενεύη Ελβετίας) από τις 10 έως και 13 Μαρτίου 2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή (Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 281/18.01.2016, θέμα Γ.11.i), στα γραφεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μιχάλειο κτήριο, Ισόγειο, Αίθουσα ΥΚ1) στη Χίο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (27.680,00 €).
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 26/01/2016.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ στις 26/01/2016.
Περίληψη θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου) στις 26/01/2016.
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr), στις 26/01/2016.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ζαχαρώ Καβακλή (τηλ. : 2251036716, email : elepromitheies@aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) είναι ισοδύναμη με την διάθεση της από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ζαχαρώ Καβακλή (τηλ.: 2251036716, email : elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο κ.Καμπούρη Ηλία. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00 (τηλ.: 2271035120 email : ikampouris@aegean.gr, fax : 2271035129) με απαραίτητη την κοινοποίησή του στο email: elepromitheies@aegean.gr
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά.
Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλων 8, Μιχάλειο κτήριο, 82100, Χίος (τηλ. 2271035120-2) υπόψη κ. Καμπούρη Ηλία, μέχρι την 4η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: