ΑΔΑ: ΩΥΙ1469Β7Λ-ΛΥ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_7653
Μυτιλήνη, 17/10/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2018_7652/17.10.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 4.3.3 και 5.3.1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα διεξάγει στις 30 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου/ων υλοποίησης παραδοτέων (α) 4.3.3 «Σχεδίαση, αξιολόγηση και εξασφάλιση χρηστικότητας γεωγραφικού πόρταλ» και (β) 5.3.1 «Σύνδεση υποσυστήματος ΒΓ με γεωγραφικό πόρταλ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου [Συνεδρίαση 29/02.08.2018, θέμα Γ.10.3], στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.12).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 32.258,06€, ΦΠΑ : 7.741,94 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Πράξη ERMIS-F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε παραδοτέο ξεχωριστά ή και για το σύνολο αυτών.

Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) στις 17.10.2018.

Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την 29η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., στην Μυτιλήνη (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.18).
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αρχεία: