ΑΔΑ: 7ΖΥΒ469Β7Λ-ΝΝ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. EΛE_2018_7957
Μυτιλήνη, 24/10/2018
Περίληψη (Προκήρυξη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_7956/24.10.2018 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού Παροχής υπηρεσιών
τουριστικού σχεδιασμού για τη παραγωγή προϊόντων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, εκπαιδευτικές και οπτικοακουστικές υπηρεσίες για το πρόγραμμα εξ αποστάσεως και επιτόπιας εκπαίδευσης για επιχειρήσεις και πολυεπίπεδους φορείς, υπηρεσίες πιστοποίησης νέου επαγγελματικού προφίλ στον δημιουργικό τουρισμό και γραφιστικές υπηρεσίες για προϊόντα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας
Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, Τ.Κ.: 81100, Μυτιλήνη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251036700, 2251036701, fax: 2251036709, e-mail: ru@aegean.gr
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσιών.
CPV: 71351700-0 - Υπηρεσίες Επιστημονικών Ερευνών και συμπληρωματικών CPV 79413000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ και 79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή επιστημονικών και πρακτικών εργαλείων καθώς και η εφαρμογή τους για τη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σχεδιασμού και οπτικοακουστικών υπηρεσιών για το πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως και επιτόπιας εκπαίδευσης για επιχειρήσεις και πολυεπίπεδους φορείς, η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης νέου επαγγελματικού προφίλ στον δημιουργικό τουρισμό, και η παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για προϊόντα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. Το Έργο υπάγεται στη Πράξη «Δημιουργία καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών για τις ΜΜΕ με ένα νέο μοντέλο κινητικότητας του τουρισμού, συμμαχίες συμφερόντων και συμμαχίες δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της ανάληψης των τοπικών επιχειρήσεων στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg Balkan-Med 2014-2020», με κωδικό MIS 5011034. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα επτά χιλιάδων οκτακόσιων έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (97.806,39€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 78.876,12€, ΦΠΑ: 18.930,27€).
Τρόπος χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020». Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Subsidy Contract: BMP1/1.2/2619/2017). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη Πράξη : «Δημιουργία καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών για τις ΜΜΕ με ένα νέο μοντέλο κινητικότητας του τουρισμού, συμμαχίες συμφερόντων και συμμαχίες δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της ανάληψης των τοπικών επιχειρήσεων στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg Balkan-Med 2014-2020», με κωδικό MIS 5011034 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
Εγγυήσεις: Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση Εγγύησης Συμμετοχής ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.577,52€).
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων
Κριτήρια ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια, που αναφέρονται στην Διακήρυξη.
Τόπος υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γραμματεία, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.18, τηλ. 2251036700, ή 2251036701, fax : 2251036709, 81100 Μυτιλήνη (έντυπη υποβολή).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: στις 24.10.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 της αυτής ημερομηνίας.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Στις 23.11, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 της αυτής ημερομηνίας.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : στις 29.11, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο : 24.10.2018 (για δημοσίευση στις 26 έως και 28.10.2018).
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) : στις 24.10.2018.
Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας περίληψης Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (πρόγραμμα Διαύγεια) : στις 24.10.2018.
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο www.promitheus.gov.gr [Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)] : στις 24.10.2018.
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: στις 24.10.2018.
Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου.
Πληροφορίες: Γενικές και ειδικές πληροφορίες σχετικές με τους όρους της διακήρυξης και των επιμέρους παραρτημάτων δίνονται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9, αρμόδια υπάλληλος κα Ελένη Κωτσάλου, τηλ. 2251036736, ή 2251036716, fax: 2251036709, email: elepromitheies@aegean.gr , 81100 Μυτιλήνη.
Έξοδα δημοσιεύσεων: Τα έξοδα δημοσίευσης στον νομαρχιακό και τοπικό Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον οικονομικό φορέα, που ανακηρύσσεται ανάδοχος. Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού τα έξοδα θα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ANTIΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: