ΑΔΑ: 662Ι469Β7Λ-Α0Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2017_4522
Μυτιλήνη, 02/11/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2017_4521/02.11.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Project Manager)
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE16 CCA/GR/000050 -LIFE TERRACESCAPE
Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής : Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, Τ.Κ.: 81100, Μυτιλήνη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251036700, 2251036701, fax: 2251036709, e-mail: elepromitheies@aegean.gr
Είδος Σύμβασης : Σύμβαση υπηρεσιών. CPV : 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης : Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31η Αυγούστου 2021.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη Υπεύθυνου Διαχείρισης (Project Manager) του Έργου LIFE16 CCA/GR/000050 -LIFE TERRACESCAPE. Το Έργο υπάγεται στο Πρόγραμμα LIFE Climate Action 2014-2020.
Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (144.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 116.129,03€ ΦΠΑ: 27.870,97€).
Τρόπος χρηματοδότησης : Είναι το Πρόγραμμα LIFE Climate Action 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εγγυήσεις : Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση Εγγύησης Συμμετοχής ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (2.322,58€).
Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ).
Είδος διαδικασίας : Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Κριτήρια ανάθεσης : Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια, που αναφέρονται στην Διακήρυξη.
Tόπος υποβολής προσφορών του διαγωνισμού : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή), Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Γραμματεία, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.18, τηλ. 2251036700, ή 2251036701, fax : 2251036709, 81100 Μυτιλήνη (έντυπη υποβολή).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: στις 2.11.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 της αυτής ημερομηνίας.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Στις 29.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 της αυτής ημερομηνίας.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : στις 6.12.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο : 2.11.2017 (για δημοσίευση στις 3.11.2017).
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (http://www.ru.aegean.gr) : στις 2.11.2017.
Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας περίληψης Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (πρόγραμμα Διαύγεια) : στις 2.11.2017.
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://eprocurement.gov.gr [Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) : στις 2.11.2017.
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: στις 2.11.2017.
Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία : Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου.
Πληροφορίες : Γενικές και ειδικές πληροφορίες σχετικές με τους όρους της διακήρυξης και των επί μέρους παραρτημάτων δίνονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9, αρμόδια υπάλληλος κα Ελένη Κωτσάλου, τηλ. 2251036736, ή 2251036716, fax : 2251036709, email : elepromitheies@aegean.gr, 81100 Μυτιλήνη.
Έξοδα δημοσιεύσεων : Τα έξοδα δημοσίευσης στον νομαρχιακό και τοπικό Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον οικονομικό φορέα, που ανακηρύσσεται ανάδοχος ενώ τα έξοδα για τις δημοσιεύσεις στα έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας, την αναθέτουσα αρχή Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού τα έξοδα θα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: