ΑΔΑ: 6ΚΕ9469Β7Λ-4ΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2017_1753
Μυτιλήνη, 11/04/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ,
ΑΠΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι θα διεξάγει την 25η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου εκπαιδευτικής εκδρομής στη Μόσχα από 29 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2017, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (314/28.03.2017, θέμα Γ.11i) στα γραφεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο (Μιχάλειο κτήριο, Ισόγειο, Αίθουσα ΥΚ1).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (25.400,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Έργου «ΜΠΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ» (κωδικός 1862).

Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.

Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).

Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της διακήρυξης παρέχονται από τον κ. Ηλία Καμπούρη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00 (τηλ.: 2271035120 email : ikampouris@aegean.gr, fax : 2271035129) με απαραίτητη την κοινοποίησή του στο email: elepromitheies@aegean.gr.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την 24η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., στην Χίο (Γραμματεία ΜΒΑ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καρράδειο Κτήριο, Μ. Λιβανού 54, Τ.Κ. 82100).
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: