ΑΔΑ: 6ΕΟΔ469Β7Λ-ΙΗ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2015_8410
Μυτιλήνη, 26/10/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» - ΜELOGIC, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 2014 CALL FOR PROPOSALS ‘PREPAREDNESS AND PREVENTION PROJECTS IN CIVIL PROTECTION AND MARINE POLLUTION’ – EUROPEAN COMMISION – DG ECHO ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (DG ECHO) ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (με αριθμό συμβολαίου ECHO/SUB/2014/695769)

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, για το έργο «Ένα Ολοκληρωμένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο για Διαδικασίες Logistics Φυσικών Καταστροφών - ΜELOGIC», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του 2014 CALL FOR PROPOSALS ‘PREPAREDNESS AND PREVENTION PROJECTS IN CIVIL PROTECTION AND MARINE POLLUTION’ – EUROPEAN COMMISION – DG ECHO και χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECHO) και κατά 25% από ίδιους Πόρους (με αριθμό συμβολαίου ECHO/SUB/2014/695769), θα διεξάγει την 16η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ., πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και υπηρεσιών, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (Απόφαση Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 271/08.10.2015, θέμα Γ.11i), στο Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών (ΣυΣΠαΛ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κουντουριώτου 41, ισόγειο), στη Χίο. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr). Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr).
Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. ΙΣ.2.9), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email: elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικές με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού παρέχονται κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση email : lamygdalou@fme.aegean.gr
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι την 13η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών (ΣυΣΠαΛ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Χίο.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: