ΑΔΑ: ΩΗΤΘ469Β7Λ-ΙΚΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. EΛE_2018_1151
Μυτιλήνη, 09/03/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Π1, Π2 και Π3 TOY ΕΡΓΟΥ ΝΕΟRION
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα διεξάγει στις 22 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης παραδοτέων Π1, Π2, Π3 του έργου «NEORION», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου [Συνεδρίαση 13/05.03.2018, θέμα Γ.12.1 (ΑΔΑ : 73Ε9469Β7Λ-ΑΣΡ)], στο Εργαστήριο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών στην Ναυτιλία, τις Μεταφορές & την Νησιωτική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτήριο Κοραή 2Α (ισόγειο, κωδ. αίθ. 5-Ι-05) στη Χίο.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «NEORION» - Προώθηση πράσινων ναυτιλιακών τεχνολογιών και νέων υλικών για την ενίσχυση της βιώσιμης ναυπηγικής βιομηχανίας στην περιοχή Αδριατικής Ιονίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (72.400,00€), συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο «NEORION» - Προώθηση πράσινων ναυτιλιακών τεχνολογιών και νέων υλικών για την ενίσχυση της βιώσιμης ναυπηγικής βιομηχανίας στην περιοχή Αδριατικής Ιονίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) στις 9.03.2018.

Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την 21η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ., στην Χίο (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Κτήριο Κοραή 2Α).
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: