ΑΔΑ: 67ΟΠ469Β7Λ-ΩΧΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2017_1858
Μυτιλήνη, 24/04/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2017_1857/24.04.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ PROteus
«PROmoting security and safeTy by crEating a MED clUster on Maritime Surveillance»
Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής : Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, Τ.Κ.: 81100, Μυτιλήνη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251036700, 2251036701, fax: 2251036709, e-mail: elepromitheies@aegean.gr
Είδος Σύμβασης : Σύμβαση υπηρεσιών. CPV : 71351700-0 Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης : Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31η Αυγούστου 2019.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου PROteuS, το οποίο έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός Μεσογειακού Cluster Θαλάσσιας Επιτήρησης, που θα προωθεί την καινοτομία και την Έρευνα και Ανάπτυξη, τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, καθώς και τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων παραγόντων της Θαλάσσιας Επιτήρησης, με έμφαση στους μηχανισμούς της ασφάλειας στη Μεσόγειο, μέσω του έργου PROteuS.
Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (93.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 75.241,94€ ΦΠΑ : 18.058,06€).
Τρόπος χρηματοδότησης : Είναι το Πρόγραμμα INTERREG-MED 2014-2020, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%.
Εγγυήσεις : Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση Εγγύησης Συμμετοχής ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (1.504,84€).
Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ).
Είδος διαδικασίας : Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Κριτήρια ανάθεσης : Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια, που αναφέρονται στην Διακήρυξη.
Tόπος υποβολής προσφορών του διαγωνισμού : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή), Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Γραμματεία, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.18, τηλ. 2251036700, ή 2251036701, fax : 2251036709, 81100 Μυτιλήνη (έντυπη υποβολή).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : στις 28.04.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 της αυτής ημερομηνίας.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών : Στις 26.05.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 της αυτής ημερομηνίας.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : στις 29.05.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών : Εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές Προσφορές : Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο : 26.04.2017 (για δημοσίευση στις 28.04.2017).
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως : 24.04.2017 (για δημοσίευση στις 28.04.2017).
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (http://www.ru.aegean.gr) : στις 28.04.2017.
Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας περίληψης Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (πρόγραμμα Διαύγεια) : στις 28.04.2017.
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://eprocurement.gov.gr [Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) : στις 28.04.2017
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : στις 28.04.2017.
Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία : Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου.
Πληροφορίες : Γενικές και ειδικές πληροφορίες σχετικές με τους όρους της διακήρυξης και των επί μέρους παραρτημάτων δίνονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9, αρμόδια υπάλληλος κα Ελένη Κωτσάλου, τηλ. 2251036736, ή 2251036716, fax : 2251036709, email : elepromitheies@aegean.gr, 81100 Μυτιλήνη.
Έξοδα δημοσιεύσεων : Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007, του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 και των παρ. 10, 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016).
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: