ΑΔΑ: 9ΔΔΚ469Β7Λ-ΤΙΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_9712
Μυτιλήνη, 05/12/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2018_9711/05.12.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 1.3.3, 2.3.3, 3.3.1, 5.3.1, 5.3.2, 6.3.1 & 6.3.2
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «SWAN-a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα διεξάγει στις 18 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ., συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης παραδοτέων 1.3.3, 2.3.3, 3.3.1, 5.3.1, 5.3.2, 6.3.1 & 6.3.2, στο πλαίσιο της Πράξης «SWAN-a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου [Συνεδρίαση 40/04.12.2018, θέμα Γ.10.1], στo Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μιχάλειο Κτήριο, γραφείο ΕΔΙΠ, ισόγειο) στη Χίο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων, επτακοσίων εξήντα ευρώ (68.760,00€), συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 55.451,61€, ΦΠΑ : 13.308,39€).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Πράξη SWAN- a digital solid waste reuse platform for Balkan, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-Β Balkan- Mediterranean 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και της Κύπρου.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παραδοτέων.

Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) στις 05.12.2018.

Πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού δίνονται από την κα Μαρία Ντουμή (τηλ. 2271035954, e-mail: mdoumi@aegean.gr).

Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την 17η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μιχάλειο Κτήριο, Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων, ισόγειο) στη Χίο.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ANTIΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: