ΑΔΑ: Ψ7ΙΙ469Β7Λ-36Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2016_0222
Μυτιλήνη, 21/01/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2016_0043/11.01.2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 281/18.01.2016 θέμα Γ 10ii απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ανακοινώνει α) την τροποποίηση των προδιαγραφών του είδους με Α/Α 1 (Α/Α 1.1 σε Τύπος: φορητός και 1.12 ως 1.15 σε Ενσωματωμένη Κάρτα Γραφικών: Ναι) του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού με αριθ. Πρωτ. ΕΛΕ_2016_0043/11.01.2016 Διακήρυξης και β) την μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού Ως νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 4η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. Ως νέα ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η 5η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης με αριθ. ΕΛΕ_2016_0043/11.01.2016. Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «15% ΥΠΕΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΜΣ».
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: