ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μυτιλήνη 28/06/2018
Αρ. πρωτ. ELE_2018_4460
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη:  την υπ΄αριθ. 26/27.06.2018, θέμα Γ.9.3 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την έγκριση διαδικασίας διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης,  τις ανάγκες του υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 3084/15.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΛΞ57ΛΞ-1ΑΗ) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5008134., που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  το ύψος του προϋπολογισμού του υποέργου, προχωρά στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών/ προϋπολογισμού. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr για χρονικό διάστημα από τις 29.06.2018 έως και 16.07.2018, ημέρα Δευτέρα.
Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται στις 15 ημέρες από την ανακοίνωση (δηλαδή από τις 29/6/2018 έως και 16/7/2018). Οι παρατηρήσεις θα αποστέλλονται μέσω email στο diavoulefsi-ru[at]aegean.gr
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
Παναγιώτης Τσόκαρος

Η περίοδος της διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης για το τεύχος του διαγωνισμού έχει λήξει