ΑΔΑ: 6ΓΩΘ469Β7Λ-2ΑΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2017_4464
Μυτιλήνη, 31/10/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE16 CCA/GR/000050
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι θα διεξάγει την 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης υπευθύνου επικοινωνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE16 CCA/GR/000050 (Ακρωνύμιο: LIFE TERRACESCAPE), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου (Συνεδρίαση 1/25.10.2017, θέμα Γ.11iii), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.12).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (74.325,60€), συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου LIFE16 CCA/GR/000050 (Ακρωνύμιο: LIFE TERRACESCAPE).
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) στις 31 Οκτωβρίου 2017.
Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την 13η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., στην Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.18).
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: