ΑΔΑ: ΩΤΡΘ469Β7Λ-ΖΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_5821
Μυτιλήνη, 09/08/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα διεξάγει την 14η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών, σύμφωνα με την απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου (Συνεδρίαση 29/02.08.2018, θέμα Γ.10.2), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.12).
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (11) «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της καταγραφικής ικανότητας του συστήματος ΔΑΡΔΑΝΟΣ», της Πράξης «Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων» (Κωδ. 2943) (Κωδικός ΟΠΣ 5002739), που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 50.0000€, ΦΠΑ : 12.000€).
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) στις 09.08.2018.
Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την 13η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ., στην Μυτιλήνη (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.18).
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: