ΑΔΑ: 73ΔΓ469Β7Λ-Α41
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2016_1719
Μυτιλήνη, 10/05/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καταγραφή και Μελέτες Αναστροφής των Φαινομένων Διάβρωσης σε Τουριστικές Παραλίες Νήσων του Αιγαίου», της Πράξης «Καταγραφή και Μελέτες Αναστροφής των Φαινομένων Διάβρωσης σε Τουριστικές Παραλίες Νήσων του Αιγαίου», του Προγράμματος «GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και από εθνικούς πόρους, είχε προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (Απόφαση 282/27.01.2016, θέμα Γ.11i της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου), προϋπολογισμού δαπάνης οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€) συμπεριλαμβανομένου 16 % Φ.Π.Α. και της παράδοσης των ειδών. Ο πρόχειρος διαγωνισμός με αριθ. πρωτ. διακήρυξης ΕΛΕ_2016_0543/10.02.2016, διεξήχθη κανονικά την 29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, γραφείο Β5, του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Επιστημών της Θάλασσας), στη Μυτιλήνη. Μέρος των ειδών του διαγωνισμού κατακυρώθηκαν, σύμφωνα με την απόφαση 288/25.04.2016, θέμα Γ.10i, (ΑΔΑ : 74ΑΗ469Β7Λ-ΟΥ0) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την απόφαση 288/25.04.2016, θέμα Γ.10i, (ΑΔΑ : 74ΑΗ469Β7Λ-ΟΥ0) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει στις 27 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το είδος, που οι υποβληθείσες προσφορές δεν κάλυπταν τις τεχνικές προδιαγραφές του, προϋπολογισμού δαπάνης χιλίων ευρώ (1.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και της παράδοσης των ειδών.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ.: 2251036736, email: elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709). Η ηλεκτρονική διάθεση της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) είναι ισοδύναμη με την διάθεση της από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. ΙΣ.2.9), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ.: 2251036736, email: elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικές με τα είδη του διαγωνισμού δίνονται από Δευτέρα ως Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ώρες από τον αρμόδιο ΕΤΕΠ Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας κ. Χατζηλία Νικόλαο, τηλ.: 2251036858, email: nxatzilias@marine.aegean.gr , fax : 2251036809.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη μέχρι τις 26 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ., στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, γραφείο 2.18) στη Μυτιλήνη.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αρχεία: