Ο browser δεν υποστηρίζει JavaScript! Η σωστή λειτουργεία του λογισμικού προϋποθέτει την χρήση της Javascript.

Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών προς τον ΕΛΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου πολύ συχνά δέχεται Δωρεές ή Χορηγίες ιδιαίτερα για την υποστήριξη Συνεδρίων, Ημερίδων και άλλων δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από μέλη ΔΕΠ. Η επιτυχής αναζήτηση οικονομικής υποστήριξης στις δραστηριότητες αυτές είναι κρίσιμης σημασίας για το Πανεπιστήμιο μας, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που η κρατική επιχορήγηση των Πανεπιστημίων έχει υποστεί δραματική μείωση.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στην προσπάθειά του να στηρίξει το έργο των μελών ΔΕΠ για την ορθή διαχείριση των πόρων αυτών συνέταξε τον παρόντα Οδηγό με γνώμονα την ενημέρωση των μελών της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας, για τις ουσιώδης φορολογικές διαφορές που υφίστανται μεταξύ των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης, την απλοποίησή και τυποποίησή της διαχείρισης αυτών προκειμένου να είναι κατανοητή και γνωστή, εκ των προτέρων, η διαδικασία που θα πρέπει να τηρηθεί.2. Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ


Δύο είναι οι κύριες κατηγορίες χρηματοδότησης του Ε.Λ.Ε. από τρίτους των δραστηριοτήτων που αφορούν Συνέδρια , Ημερίδες κλπ:
 • A. ΔΩΡΕΕΣ Δωρεά είναι η παροχή ενίσχυσης (σε χρήμα ή σε είδος) μιας δραστηριότητας χωρίς αντάλλαγμα προβολής του ΧΟΡΗΓΟΥ (δηλ. χωρίς αντιπαροχή).

  Εφόσον η δωρεά είναι μέχρι 1.000 € το ποσό αποδίδεται ολόκληρο στην δραστηριότητα. Εάν η δωρεά υπερβαίνει τα 1.000 € τότε αποδίδεται στην Δ.Ο.Υ. ποσό ίσο με το 0,5% της υπέρβασης αυτής (π.χ. για Δωρεά 1.500 € θα αποδοθεί στην Δ.Ο.Υ. ποσό ίσο με 2,5 € [500Χ0,5%]).

  Προσοχή. Η τακτική του να ευχαριστούμε τους δωρητές είτε στο έντυπο είτε στο ηλεκτρονικό υλικό της δραστηριότητας μετατρέπει την ΔΩΡΕΑ σε ΧΟΡΗΓΙΑ με αυτόματη υποχρέωση έκδοσης Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) με ΦΠΑ. Αν αυτό γίνει και το παραστατικό που έχει ήδη εκδοθεί δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ υπάρχει σοβαρή φορολογική παράβαση με εξοντωτικά πρόστιμα.

  Επισημαίνεται ότι η λήψη οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό την προβολή (χορηγία) από Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς συνιστά δωρεά στην περίπτωση κατά την οποία η προβολή αυτή δεν επιφέρει εμπορικό όφελος στο χορηγό και δεν στρεβλώνει τους όρους του ανταγωνισμού.
  Ομοίως η λήψη οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό την προβολή (χορηγία) από το Δημόσιο/ΝΠΔΔ συνιστά σε κάθε περίπτωση δωρεά.


 • B. ΧΟΡΗΓΙΕΣ Χορηγία είναι η παροχή ενίσχυσης (σε χρήμα ή σε είδος) ενός Φορέα (π.χ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ε.Λ.Ε.) που διοργανώνει την δραστηριότητα (π.χ. Συνέδριο) με αντάλλαγμα την προβολή του Χορηγού στο υλικό της δραστηριότητας. Δηλαδή η χρηματοδότηση δίνεται με αντάλλαγμα την προβολή του Χορηγού (αντιπαροχή).

  Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και το ποσό που τελικά χρηματοδοτεί τη δραστηριότητα είναι μικρότερο κατά το ποσό του αναλογούντα ΦΠΑ.

  Παράδειγμα: (π.χ. Για χορηγία 1.000,00 €, τα 862,07 € θα ενισχύσουν την δραστηριότητα ενώ τα 137,03 € που αντιστοιχούν στο ΦΠΑ [16%] κατά το μεγαλύτερο μέρος τους θα αποδοθούν στην ΔΟΥ) .

Στις Οδηγίες που ακολουθούν περιλαμβάνονται όλες οι δυνητικές περιπτώσεις Δωρεών και Χορηγιών (δηλαδή τόσο σε χρήμα όσο και σε είδος) και καταγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες καθώς και τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν.

Για την διευκόλυνση των Δωρητών/Χορηγών και των Επιστημονικών Υπευθύνων, έχουν συνταχτεί πρότυπα συμβάσεων για την κάθε περίπτωση. Είναι προφανές ότι εφόσον ένας Δωρητής ή ένας Χορηγός διαθέτει δικό του τύπο σύμβασης, η οποία περιέχει όλα κατά το νόμο στοιχεία, η σύμβαση αυτή είναι αποδεκτή από τον Ε.Λ.Ε. και δεν απαιτείται η σύνταξη της αντίστοιχης σύμβασης κατά το πρότυπο του Οδηγού αυτού.3. ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ


 • 3.1 ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΩΡΕΩΝ
  Δύο είναι τα είδη των Δωρεών που μπορούν να γίνουν προς τον ΕΛΕ από Φυσικά και Νομικά πρόσωπα:

  • Α.1: Δωρεά σε χρήμα
   • Α.1.1 Χρηματική Δωρεά προς τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες (Ιδιώτες).
   • Α.1.2 Χρηματική Δωρεά προς τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από επιτηδευματίες (Νομικά & Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιτήδευμα).

  • Α.2: Δωρεά σε είδος
   • Α.2.1 Δωρεά σε Είδος προς τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες (Ιδιώτες).
   • Α.2.2 Δωρεά σε Είδος προς τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από επιτηδευματίες (Νομικά & Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιτήδευμα).

  Οι παραπάνω περιπτώσεις απεικονίζονται στο Διάγραμμα 1 που ακολουθεί:

  Διάγραμμα 1
  Οι δυνητικές περιπτώσεις ΔΩΡΕΩΝ


  Δωρεές

   

   

   

   

  • 3.1.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΩΝ
   •  Α.1.1 Οδηγίες αποδοχής Χρηματικών Δωρεών προς τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες (Ιδιώτες).

    Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του έργου (της δραστηριότητας) καταθέτει στην Γραμματεία του ΕΛΕ αίτηση (Έντυπο 1) για αποδοχή της Δωρεάς από την Επιτροπή Ερευνών συνοδευόμενη από Επιστολή του Δωρητή (Έντυπο 1α).

    Μετά την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την αποδοχή της Δωρεάς, υπογράφεται η σύμβαση με τον Δωρητή (Έντυπο 1β).

    Επισημαίνεται ότι για το ποσό δωρεάς που υπερβαίνει τα 1.000,00 € καταβάλλεται φόρος 0,5% (Ο φόρος υπολογίζεται μόνο για το υπερβάλλον ποσό των χιλίων ευρώ).

    π.χ. Για δωρεά 2.000,00 € αφαιρείται το ποσό των 1.000,00 €, το οποίο είναι αφορολόγητο ποσό, και στη συνέχεια γίνεται η παρακράτηση του φόρου 5,00 € (1.000,00 €*0,5% = 5,00 €) και έτσι προκύπτει το καθαρό ποσό Δωρεάς ίσο με 1.995,00 €.

    Περίπτωση 1 (Α.1.1) Απαιτούμενα Έντυπα:
    1. Αίτηση Επιστημονικού Υπευθύνου (Έντυπο 1)
    2. Επιστολή γνωστοποίησης Ιδιώτη για χορήγηση χρηματικής Δωρεάς (Έντυπο 1α)
    3. Σύμβαση Χρηματικής Δωρεάς (Έντυπο 1β)


   •  Α.1.2 Οδηγίες αποδοχής Χρηματικών Δωρεών προς τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από επιτηδευματίες (Νομικά & Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιτήδευμα).

    Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου (της δραστηριότητας) καταθέτει στην Γραμματεία του Ε.Λ.Ε. αίτηση (Έντυπο 2) για αποδοχή της Δωρεάς από την Επιτροπή Ερευνών συνοδευόμενη από Επιστολή του Δωρητή (Έντυπο 2α).

    Μετά την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την αποδοχή της Δωρεάς, υπογράφεται η σύμβαση με τον Δωρητή (Έντυπο 2β).

    Επισημαίνεται ότι οι δωρεές υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 0,5 % μετά την αφαίρεση αφορολογήτου ποσού χιλίων (1.000,00 €) ευρώ κατ’ έτος.

    π.χ. Για δωρεά 2.000,00 € αφαιρείται το ποσό των 1.000,00 €, (κατ’ έτος ανά δωρητή) το οποίο είναι αφορολόγητο ποσό, και στη συνέχεια γίνεται η παρακράτηση του φόρου 5,00 € (1.000,00 €*0,5% = 5,00 €) και έτσι προκύπτει το καθαρό ποσό Δωρεάς 1.995,00 €.
    Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών η Γραμματεία του Ε.Λ.Ε. εκδίδει βεβαίωση την οποία αποστέλλει στον Δωρητή για φορολογική χρήση.

    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 (Α.1.2) Απαιτούμενα έντυπα:
    1. Αίτηση Επιστημονικού Υπευθύνου (Έντυπο 2)
    2. Επιστολή γνωστοποίησης Επιτηδευματία για χορήγηση χρηματικής Δωρεάς (Έντυπο 2α)
    3. Σύμβαση Χρηματικής Δωρεάς (Έντυπο 2β)


  • 3.1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ • 3.2 ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
  Δύο είναι τα είδη των χορηγιών που μπορούν να γίνουν προς τον Ε.Λ.Ε.

  • Β.1 Χρηματική Χορηγία έναντι ανταλλάγματος από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

  • Β.2 Χορηγία σε Είδος (αγαθών/ υπηρεσιών), έναντι ανταλλάγματος από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου

  • Οι παραπάνω περιπτώσεις απεικονίζονται στο Διάγραμμα 2 που ακολουθεί:

   Διάγραμμα 2
   Οι δυνητικές περιπτώσεις ΧΟΡΗΓΙΩΝ


   Χορηγίες

    

    

   •  Β.1 Οδηγίες αποδοχής Χρηματικής Χορηγίας έναντι ανταλλάγματος από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

    Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του έργου (της δραστηριότητας) καταθέτει στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, αίτηση για την αποδοχή χρηματικής χορηγίας (Έντυπο 5) η οποία συνοδεύεται από επιστολή του Χορηγού (Έντυπο 5α).

    Μετά την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την αποδοχή της χορηγίας υπογράφεται η σύμβαση (Έντυπο 5β).

    Με την κατάθεση του ποσού από τον Χορηγό σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Ε. η Γραμματεία του Ε.Λ.Ε. εκδίδει ισόποσο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με τον αναλογούντα Φ.Π.Α το οποίο αποστέλλεται στον Χορηγό.

    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5 (Β.1) Απαιτούμενα Έντυπα:
    1. Αίτηση Επιστημονικού Υπευθύνου (Έντυπο 5)
    2. Επιστολή γνωστοποίησης χορήγησης χρηματικής χορηγίας (Έντυπο 5α)
    3. Σύμβαση Χορηγίας σε χρήμα (Έντυπο 5β)


   •  Β.2 Οδηγίες αποδοχής Χορηγίας σε είδος (αγαθών/υπηρεσιών, π.χ. φαγητό, διαμονή, εισιτήρια κλπ με αντάλλαγμα την προβολή) έναντι ανταλλάγματος από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου

    Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του έργου (της δραστηριότητας) καταθέτει στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, αίτηση για την αποδοχή χορηγίας σε είδος (Έντυπο 6) η οποία συνοδεύεται από επιστολή του Δωρητή (Έντυπο 6α).

    Μετά την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την αποδοχή της χορηγίας υπογράφεται η σύμβαση (Έντυπο 6β).

    Ο Χορηγός εκδίδει Τιμολόγιο με τα προσφερθέντα είδη προς τον Ε.Λ.Ε. και αντίστοιχα η Γραμματεία του Ε.Λ.Ε. εκδίδει ισόποσο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. το οποίο αποστέλλεται στον Χορηγό.

    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6 (Β.2) Απαιτούμενα Έντυπα:
    1. Αίτηση Επιστημονικού Υπευθύνου (Έντυπο 6)
    2. Επιστολή γνωστοποίησης χορήγηση χορηγίας σε είδος (Έντυπο 6α)
    3. Σύμβαση Χορηγίας σε είδος (Έντυπο 6β)


Κατεβάστε το αρχείο ΟΔΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ- ΔΩΡΕΩΝ