Ο browser δεν υποστηρίζει JavaScript! Η σωστή λειτουργεία του λογισμικού προϋποθέτει την χρήση της Javascript.

XΚείμενο προκήρυξης


prokiriksi image


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2017_6057

Μυτιλήνη, Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017, κωδ ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρησης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 7/28.12.2017), προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018).

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

 1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:)

 

 1. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος

0-30

 1. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

0-20

 1. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1

0-60

 

 

 1. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:)

 

 1. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία

0-10

 1. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια

0-10

 1. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία

0-10

 1. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2

0-40

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1&2

0-100

 

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατόπιν απόφασης - εισήγησης των αντιστοίχων Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνέχεια εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά μάθημα, επιτροπή που η αντίστοιχη Γενική Συνέλευση έχει ορίσει.

 

Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην  “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

 

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα αναρτώνται οι πίνακες με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια με αναφορά στο ονοματεπώνυμο τους.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι η πρόσβαση στους φακέλους των υποψηφίων θα παρέχεται μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης, μόνο προς ανάγνωση με την φυσική παρουσία του/της από τα αρχεία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής, στα γραφεία του ΕΛΚΕ ή του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα των υποψηφίων θα είναι καλυμμένα. Οι υποψήφιοι/ες για τους/τις οποίους/ες ζητήθηκε πρόσβαση στο φάκελο υποψηφιότητας θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά με email. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε πρόταση συνυποψηφίου/ας καθώς οι προτάσεις σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας περιέχουν καινοτόμα στοιχεία, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των συμμετεχόντων/ουσων και υπάγονται στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

 

 

Πρόσθετοι όροι

 

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

 • Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο του σχετικό με το μάθημα που αφορά η αίτηση του και το οποίο έχει ληφθεί μετά την 01.01.2007. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
 • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
 • Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
 • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).

3. Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η οποία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους/στις φοιτητές-τριες, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα.

5. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών-τριων κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 2018 περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του/της διδάκτορα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος  είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος και δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

 

Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Το συνολικό κόστος του κάθε Πανεπιστημιακού Υποτρόφου ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη, ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ, καθως και κάθε άλλης νόμιμης κρατησης).

Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνους που εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής του.

 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 21/19.01.2017 θέμα 7.3 απόφαση Συγκλήτου, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής
https://www.ru.aegean.gr/phd_lessons/index.php?prhash=TzByeGUwZy8wVXJTeSsrQWVPUHdhcWtTVjg4WE04TnEwYkp0M3MvYVZHaz0=


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Κυριακή Διαμαντοπούλου (τηλ. 210 6492209, email: kdiam2[at]aegean.gr).

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/).

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη
Καθηγήτρια
Αμαλία Πολυδωροπούλου
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Πατώντας εδώ εμφανίζονται τα διαθέσιμα μαθήματα καθώς και η περιγραφή αυτών)

ΚΕΥ: Κατά επιλογή υποχρεωτικό
EE: Ελεύθερης Επιλογής
ΥΕ: Υποχρεωτικό επιλογής
ΥΕΚ: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης
ΕΚ: Επιλογής Κατεύθυνσης
Ε: Επιλογής
Π: Προαιρετικό

ΤμήμαΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕξάμηνοΔιδακτικές ΜονάδεςΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)Ώρες ΘεωρίαςΏρες ΕργαστηρίουΚατηγορίαΘέση
ΓεωγραφίαςΓΕΩ 443Εφαρμογές ΤηλεπισκόπησηςΕαρινό3522ΚΕΥ1
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε την επιστήµη και την τεχνολογία της Τηλεπισκόπησης, µε ειδικό προσανατολισµό την δορυφορική Τηλεπισκόπηση (ΔΤ). Οι φοιτητές αποκτούν τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει τις εφαρµογές της ΔΤ στα τρία βασικά πεδία: έδαφος, ατµόσφαιρα και θάλασσα , όσο και πρακτικές δεξιότητες για την επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων.
ΓΕΩ212Περιβαλλοντική ΓεωλογίαΕαρινό353-ΚΕΥ1
Περιβαλλοντικές προεκτάσεις της Γεωλογίας. Εδάφη και περιβάλλον. Σχηματισμός, τύποι, ταξινόμηση και χαρτογράφηση εδαφών. Εδαφική ρύπανση, μόλυνση, διάβρωση, ερημοποίηση. Γεωδιατήρηση και χρήσεις γης.
Διοίκησης Επιχειρήσεων1086Συμπεριφορά ΚαταναλωτήΕαρινό353-ΚΕΥ1
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς ως δυναμικό και ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο του Μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και της σύγχρονης ιδεολογίας του μάρκετινγκ που συνεπάγεται αντίστοιχα οφέλη τόσο για τον ίδιο τον καταναλωτή, όσο και για τον υπεύθυνο μάρκετινγκ.
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
• Εισαγωγή στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή
• Διαδικασία λήψης αποφάσεων Καταναλωτή
• Ανάμιξη, Μάθηση & Προσήλωση Καταναλωτή
• Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Καταναλωτή
• Ψυχογραφικά Χαρακτηριστικά Καταναλωτή
• Τμηματοποίηση Αγοράς & Τοποθέτηση Προϊόντος
• Έρευνα Συμπεριφοράς Καταναλωτή
• Επιδράσεις της Κουλτούρας και των Κοινωνικών Τάξεων
• Επιδράσεις των Ομάδων και Ομάδες Αναφοράς
• Οικογένεια και Νοικοκυριά: Αγοραστικές Επιδράσεις και Λήψη Αποφάσεων
• Καθοδηγητές γνώμης και διαδικασία διάδοσης προϊόντων
• Επιλογή καταστήματος και αγοραστική συμπεριφορά
• Επικοινωνίες μάρκετινγκ και διαφήμιση
ΓΕ5708ΕπιχειρηματικότηταΕαρινό353-ΚΕΥ1
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με το εννοιολογικό πλαίσιο, το περιεχόμενο της επιχειρηματικότητας και το περιβάλλον που λειτουργεί μία επιχείρηση, καθώς και να τους εισάγει στις βασικές πτυχές της επιχειρηματικής ανάπτυξης και στη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης από τον εντοπισμό της επιχειρηματικής ευκαιρίας μέχρι τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
Για πληρέστερη γνώση των σχετικών ζητημάτων, ο φοιτητής θα ενημερωθεί επιπλέον για ορισμένες πρακτικές διαστάσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, που αναφέρονται στις υποδομές σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, στα επιχειρηματικά δίκτυα, στην οργανωμένη εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων και στις νέες μορφές χρηματοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
• Εισαγωγή. Επιχειρηματικότητα και Οικονομία. Έννοιες επιχειρηματία και επιχείρησης.
• Η σύγχρονη λειτουργία της επιχείρησης: Από τη μαζική παραγωγή στην ευέλικτη εξειδίκευση. Μεγάλη και μικρή επιχείρηση.
• Προετοιμασία για εκκίνηση επιχειρηματικής δράσης (start – up). Διαμόρφωση και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων.
• Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Ε – επιχειρείν. Επιχειρηματικά Δίκτυα. Εταιρική Επιχειρηματικότητα.
• Η προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσα από τον εθνικό – τομεακό και περιφερειακό – χωρικό αναπτυξιακό σχεδιασμό.
• Πηγές χρηματοδότησης.
• Η οργανωμένη εγκατάσταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής3500Γενετική και ΔιατροφήΕαρινό343-ΚΕΥ1
Εισαγωγή στη Γενετική και Διατροφή. Αρχές Γενετικής Ανθρώπου (το ανθρώπινο γονιδίωμα και η σύγχρονη Γονιδιωματική). Διατροφή βασισμένη στο γονότυπο. Η αλληλεπίδραση της διατροφής με τη γενετική στην υγεία και τη νόσο. Ο ρόλος των ξεχωριστών γονιδίων που επηρεάζουν την απόκριση του οργανισμού στη διατροφή. Επίδραση σε μοριακό επίπεδο της διατροφής στη γενετική ποικιλομορφία των ανθρώπων. Διατροφή και Επιγενετική. Επίδραση των διατροφικών στοιχείων στις επιγενετικές διαδικασίες. Επίδραση της διατροφής στο γενομικό DNA και τις τροποποιήσεις των ιστονών. Διατροφική Επιγενετική και πρόληψη παιδιατρικών ασθενειών. Διατροφή και τεχνολογίες-omics. Διατροφογονιδιωματική (Nutrigenomics) και εφαρμογές της. Η χρήση της Πρωτεομικής στην ταυτοποίηση βιοδραστικών μορίων στα τρόφιμα. Διατροφή και εντερική μικροβιακή χλωρίδα. Ζητήματα Βιοηθικής που σχετίζονται με τη Γενετική και τη Διατροφή.
4750Διοίκηση Παραγωγής ΠροϊόντωνΕαρινό343-ΚΕΥ1
Συστημική προσέγγιση της διοίκησης παραγωγής. Είδη συστημάτων παραγωγής. Η χωροταξία των συστημάτων παραγωγής. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος της παραγωγής. Διαχείριση αποθεμάτων. Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών (MRP). Σύστημα Just In Time και λιτή παραγωγή. Σχεδιασμός Προϊόντων. Τεχνολογία Βελτιστοποιημένης Παραγωγής. Συντήρηση και Αξιοπιστία του συστήματος Παραγωγής. Μέτρηση και βελτίωση της απόδοσης των παραγωγικών συστημάτων. Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στο εργοστάσιο
4200Αξιοποίηση βάσεων δεδομένωνΕαρινό343-ΚΕΥ1
Οργάνωση, εξόρυξη και βέλτιστη χρήση μέσω υπολογιστικών εργαλείων πληροφοριών, και γνώσης από βάσεις δεδομένων προς επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων στις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής.
4300Επιδημιολογία τροφιμογενών νοσημάτωνΕαρινό343-ΚΕΥ0
Εισαγωγή στην Επιδημιολογία και βασικές έννοιες με έμφαση στη Δημόσια Υγεία και την Υγιεινή Τροφίμων – Ορισμοί. Παράγοντες κινδύνου (βιολογικοί, χημικοί, φυσικοί) – Κατηγορίες και ταξινόμηση τροφιμογενών νοσημάτων (τροφολοιμώξεις, τροφοτοξινώσεις, τροφοτοξικώσεις). Χαρακτηριστικά λοιμογόνων παραγόντων (μολυσματικότητα, παθογονικότητα, λοιμοτοξικότητα, ανοσοποιητική ικανότητα, ανθεκτικότητα) – Μέτρα συχνότητας τροφιμογενών νοσημάτων: Δείκτες νοσηρότητας (επιπολασμός & επίπτωση), δείκτες θνησιμότητας (θνησιμότητα & θνητότητα), δείκτες προσβολής. Επιδημιολογικά στοιχεία τροφιμογενών νοσημάτων – Σύγχρονα δεδομένα, αναδυόμενοι (emerging) παράγοντες κινδύνου τροφιμογενών νοσημάτων και μελλοντικές προκλήσεις. Κύρια τροφιμογενή νοσήματα μικροβιακής αιτιολογίας – Βακτηριακές τροφολοιμώξεις (π.χ. σαλμονέλλωση, λιστερίωση, καμπυλοβακτηριδίαση) – Βακτηριακές τροφοτοξινώσεις (π.χ. σταφυλοκοκκική δηλητηρίαση, αλλαντίαση) – Τροφιμογενείς ιώσεις (εντεροϊοί, ιοί Norwalk, ιοί Rota) – Συνοπτική παρουσίαση τροφιμογενών νοσημάτων: Αιτιολογικός παράγοντας, παθογένεια, συμπτώματα και σημεία της νόσου, υπόδοχο (reservoir) του μικροοργανισμού, ενεχόμενα τρόφιμα, μικροβιολογικός έλεγχος τροφίμων (εργαστηριακή διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση νοσογόνων καταστάσεων). Πρότυπες μέθοδοι ανίχνευσης τροφιμογενών παθογόνων μικροοργανισμών – Κλασικές (φαινοτυπικές) και σύγχρονες μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης (π.χ. PFGE, RAPD, rep-PCR, MLST) των τροφιμογενών παθογόνων. Άλλα τροφιμογενή νοσήματα (μικρο)βιολογικής προέλευσης (μυκοτοξινώσεις, δηλητηρίαση από βιοτοξίνες θαλάσσιων οργανισμών, σκομβροτοξική δηλητηρίαση) – Ζωοανθρωπονόσοι με πιθανότητα τροφιμογενούς μετάδοσης στον άνθρωπο (BSE ή ‘νόσος των τρελών αγελάδων’, γρίπη των χοίρων, γρίπη των πτηνών). Τροφιμογενή νοσήματα οφειλόμενα σε παράσιτα πρωτόζωα (τοξοπλάσμωση, λαμβλίωση, κρυπτοσποριδίαση) και σε παρασιτικούς σκώληκες ή έλμινθες (ταινίαση, εχινοκοκκίαση, ανισακίαση, τριχινέλλωση). Τροφοτοξικώσεις προκαλούμενες από χημικούς παράγοντες περιβαλλοντικής προέλευσης (δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, διοξίνες) – Τροφοτοξικώσεις από χημικούς παράγοντες οι οποίοι προστίθενται από τον άνθρωπο ή σχηματίζονται επί των τροφίμων (αντιβιοτικά, ορμόνες, πρόσθετα τροφίμων, ακρυλαμίδιο). Φυσικοί παράγοντες πρόκλησης τροφιμογενών νοσημάτων (ξένα σώματα, π.χ. τεμάχια γυαλιού, οστών) – Ραδιενέργεια. Τροφιμογενείς διαταραχές ψυχικής υγείας σχετιζόμενες με μικροβιολογικούς παράγοντες (π.χ. κατάθλιψη, διαταραχές φάσματος αυτισμού, διπολική διαταραχή). Ανάλυση κινδύνου (risk analysis) και αξιολόγηση κινδύνου (risk assessment) τροφιμογενούς νοσήματος. Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος διαδικασιών διερεύνησης μιας συρροής κρουσμάτων (outbreak) τροφιμογενούς νοσήματος.
Επιστημών της ΘάλασσαςΟΙΟ805Biological Conservation & Marine Protected AreasΕαρινό4431ΚΕΥ1
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με: α) τις βασικές έννοιες που αφορούν στη διατήρηση και προστασία θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων, β) τα θεσμικά εργαλεία προστασίας που εφαρμόζονται σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (π.χ. Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές - ΘΠΠ, Δίκτυο Natura 2000, Διεθνείς Οδηγίες και Πολιτικές Προστασίας, Εθνικοί Κανονισμοί), και γ) τις εφαρμοσμένες μεθόδους επιτόπιας καταγραφής αβιοτικών παραμέτρων, προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων σε ΘΠΠ, με έμφαση στην επιστημονική κατάδυση. Το μάθημα επικεντρώνεται στις σύγχρονες ανάγκες συστηματικής και μακροχρόνιας παρακολούθησης του φυσικού περιβάλλοντος, και συνδυάζει θεωρητικές διαλέξεις με επιτόπια εκπαίδευση σε μη-καταστρεπτικές μεθόδους δειγματοληψίας, εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων, χρήση λογισμικών ανάλυσης φωτογραφικού υλικού (photoQuad), και στατιστικές μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων καθώς και ασκήσεις πεδίου.
Μέθοδοι διδασκαλίας
Θεωρητικές διαλέξεις: Εισαγωγή στη βιολογία της διατήρησης – Θαλάσσια βιοποικιλότητα της Μεσογείου, τάσεις, πιέσεις και απειλές – Προστατευόμενα / ευαίσθητα είδη και οικότοποι ιδιαίτερου κοινοτικού ενδιαφέροντος και προτεραιότητας – Νομικά και θεσμικά πλαίσια προστασίας και διατήρησης – Βιο-παρακολούθηση (monitoring) και διαχείριση θαλάσσιων βιολογικών πόρων και οικοτόπων σε ΘΠΠ – Επιστημονική κατάδυση και μη καταστρεπτικές μέθοδοι δειγματοληψίας – Μέθοδοι καταγραφής και παρακολούθησης οικοτόπων – Μέθοδοι καταγραφής και παρακολούθησης θαλάσσιων ειδών (βένθος, ιχθυοπληθυσμοί, θαλάσσιες χελώνες, θαλάσσια θηλαστικά).
Πρακτική εξάσκηση: Εξοικείωση με οπτικές και φωτογραφικές μεθόδους δειγματοληψίας – Ταυτοποίηση και ταξινόμηση βενθικών οργανισμών και ιχθυοπανίδας μέσω βιολογικού υλικού και φωτογραφικών δειγμάτων – Ανάλυση ψηφιακών φωτογραφικών δειγμάτων με διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας (ποιοτικές και ποσοτικές) μέσω του λογισμικού photoQuad – Σχεδιασμός δειγματοληψίας και διαχείριση δεδομένων πεδίου – Περιγραφική στατιστική, δείκτες βιοποικιλότητας, πολυμεταβλητές αναλύσεις χαρακτηρισμού βιοκοινοτήτων με χρήση κατάλληλου λογισμικού (π.χ. PRIMER) – Εφαρμογή δεικτών αξιολόγησης οικολογικής κατάστασης παράκτιων ενδιαιτημάτων (π.χ. EBQI για Posidonia oceanica, EEI για φυτοκοινωνίες σκληρού υποστρώματος, CARLIT για φυτοκοινωνίες της μεσοπαραλιακής και ανώτερης υποπαραλιακής ζώνης).
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και ΙστορίαςI-243Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή ΙστορίαΕαρινό363-ΕΕ1
Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση της ρωμαϊκής ιστορίας. Στο πλαίσιό του παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της ρεπουμπλικανικής και της αυτοκρατορικής περιόδου. Επίσης, αναπτύσσονται πολυσήμαντες πτυχές της κοινωνικής οργάνωσης και των θεσμών της Ρώμης, όπως η αριστοκρατική δομή της, η θέση των πληβείων, οι οικογενειακές σχέσεις, η πατρωνία κ.ά.
Κοινωνιολογίας613Κοινωνία και ΒιοπολιτικήΕαρινό36390ΥΕ1
Το μάθημα “Κοινωνία και Βιοπολιτική” εξετάζει την ανάδυση των μηχανισμών επιτήρησης και κοινωνικού ελέγχου στις δυτικές καπιταλιστικές κοινωνίες, με αφετηρία τις έννοιες της βιοεξουσίας και της βιοπολιτικης. Τα πεδία κριτικού κοινωνιολογικού προβληματισμού που αναλύονται ειναι αρχικά η θεωρητική προσέγγιση της γενεαλογίας της βιοπολιτικής με απαρχή τα τέλη του 18ου αιώνα και την επικράτηση των “επιστημών της ζωής”, οδηγώντας στις ευγονικές πρακτικές και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και η αποτύπωση στρατηγικών ελέγχου μέσω βιο-ρυθμιστικών τεχνικών στην ύστερη νεωτερικότητα, οι οποίες εφαρμόζονται σε άτομα, κοινωνικές ομάδες, πληθυσμούς, ακόμη και στο ανθρώπινο είδος.
ΝΑ 0909Κοινωνιολογία του ΦύλουΕαρινό36390ΥΕ1
Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνιολογικές θεωρίες του φύλου ως κοινωνική κατασκευή και τις διαδικασίες συγκρότησης έμφυλων υποκειμένων. Ενδιαφέρουν οι μορφές κοινωνικές ανισότητας που προκύπτουν από έμφυλους κοινωνικούς ρόλους, οι συνδεόμενες με το φύλο πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και οι αναπαραστάσεις του φύλου στον δημόσιο λόγο (επίσημοι φορείς, πολιτικοί δρώντες, ΜΜΕ κ.ά).
Μεσογειακών ΣπουδώνΞΥ-26Εβραϊκα ViΕαρινό2.525-ΚΕΥ1
 Εμπέδωση των συντακτικών και γραμματικών φαινομένων, τα οποία διδάχθηκαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια όλων των προηγούμενων επιπέδων (Εβραϊκά 1 έως 5).
 Εμπέδωση της χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου.
 Περαιτέρω εξοικείωση στην ανάγνωση και κατανόηση της σύγχρονης δημοσιογραφικής εβραϊκής γλώσσας και της καθημερινής χρήσης των Εβραϊκών στο Ισραήλ.
 Προβολή ισραηλινών κινηματογραφικών ταινιών δια των οποίων οι φοιτητές, αφ’ ενός εξοικειώνονται με την σημερινή καθημερινή χρήση των εβραϊκών από φυσικούς ομιλητές, αφ’ ετέρου εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους περί της τρέχουσας πολιτισμικής παραγωγής και κοινωνικής πραγματικότητας στο σύγχρονο εβραιόφωνο περιβάλλον του Ισραήλ. Οι ως άνω κινηματογραφικές προβολές θα συνοδεύονται από διαλέξεις του διδάσκοντος, οι οποίες είναι δυνατόν να πλαισιωθούν από προφορικές παρεμβάσεις (είτε στην αίθουσα, είτε μέσω skype) άλλων ερευνητών, σε σχέση πάντοτε με τα θέματα που θίγονται στις ταινίες που πρόκειται να προβληθούν.
Μηχανικών Οικονομίας και ΔιοίκησηςΓΕ0170Αλγόριθμοι και Προηγμένες Προγραμματικές ΤεχνικέςΕαρινό353-Ε1
Γίνεται εκτεταμένη αναφορά στη θεωρία αλγορίθμων και περιγράφονται αλγόριθμοι, τεχνικές και οι αιτίες που επιβάλλουν την επιλογή συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών λύσεων στο σχεδιασμό λογισμικού μέσα από αξιοποίηση ποικίλων Δομών Δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση και ανάλυση των αλγορίθμων μέσα από τη σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού Python, αλλά και σε θέματα διαλειτουργικότητας μέσα από την αξιοποίηση διαφορετικών APIs.
Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών και θεωριών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Θεωρία Αλγορίθμων. Συμβολισμούς Πολυπλοκότητας, ανάλυση αναδρομικών αλγορίθμων. Συλλογές, Συνδεδεμένες Λίστες, Στοίβες, Ουρές, Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης και διαλειτουργικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Η δομή, οργάνωση και κατανομή της ύλης αναλύονται παρακάτω:
1. Εισαγωγή στη Θεωρία Αλγορίθμων. Βασικές Έννοιες.
2. Εισαγωγή στη Γλώσσα Python
3. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός και τεχνικές ανάπτυξης αλγορίθμων με τη γλώσσα Python
4. Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων
5. Η προγραμματιστική τεχνική της Αναδρομής
6. Συλλογές και πίνακες
7. Προγραμματιστικές Τεχνικές και Δομές Δεδομένων Ι (Ουρά)
8. Προγραμματιστικές Τεχνικές και Δομές Δεδομένων ΙΙ(Στοίβες)
9. Αλγόριθμοι Αναζήτησης
10. Αλγόριθμοι Ταξινόμησης
11. Προγραμματιστικές Τεχνικές και Διαλειτουργικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα - Ι
12. Προγραμματιστικές Τεχνικές και Διαλειτουργικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα - ΙΙ
13. Προγραμματιστικές Τεχνικές και Διαλειτουργικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα - ΙΙΙ
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων321-8602Θεωρία ΠληροφορίαςΕαρινό453-Ε1
Πηγές διακριτής πληροφορίας, αλφάβητα. Η έννοια της εντροπίας. Κωδικοποίηση πηγής: κώδικες Huffman, Lempel-Ziv, αριθμητικοί κώδικες. Χωρητικότητα καναλιού. Το δεύτερο θεώρημα του Shannon. Το δυαδικό συμμετρικό κανάλι. Μοντελοποίηση πηγών μέσω Μαρκοβιανών αλυσίδων. Διαμόρφωση και περιορισμοί του καναλιού. Ακολουθίες (d, k) και κώδικες RLL. Γραμμικοί κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων. Παράσταση κωδίκων σε ένα δυαδικό διανυσματικό χώρο. Απόσταση Hamming. Αποκωδικοποίηση γραμμικών κωδίκων. Κώδικες Hamming: σχεδίαση κώδικα, ο δυαδικός κώδικας, επεκτεταμένοι κώδικες Hamming. Όρια στην επίδοση των γραμμικών κωδίκων. Πρωτόκολλα ARQ. Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στη Θεωρία Πληροφορίας και στην εφαρμογή της στα συστήματα επικοινωνιών. Έμφαση δίνεται στη σχεδίαση, ανάλυση και χρήση κωδίκων ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων.
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων8403ΕκτυπωτικήΕαρινό443-ΕΕ1
Το μάθημα έχει στόχο να κάνει μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της έντυπης σχεδίασης και ειδικά στα τεχνολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία που συνιστούν την σχεδίαση και παραγωγή ενός ολοκληρωμένου οπτικού σχεδιασμού στο χώρο των εκτυπώσεων. Το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις που αφορούν το σχεδιασμό προτύπων διαφορετικών μέσων οπτικής επικοινωνίας ακολουθώντας σχεδιαστικούς περιορισμούς που επιβάλουν τα μέσα παραγωγής εντύπου.
9010Αειφόρος ΣχεδίασηΕαρινό454-ΥΕΚ1
Το μάθημα ασχολείται με την σχεδίαση για αειφορία. Λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες της εποχής όπου οι περιβαλλοντικές πιέσεις ενισχύουν ως γενεσιουργό αιτία την ανάγκη υπέρβασης των κοινωνικών και οικονομικών μοντέλων της τρέχουσας κατάστασης. Η σχεδίαση θεωρείται πλέον ότι διαδραματίζει βασικό ρολό στη δημιουργία αυτών των φαινομένων, αλλά ταυτόχρονά έχει τη δυναμική να αποτελέσει εφαλτήριο για την μετάβαση προς την αειφόρο κοινωνία. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με διαφορετικές θεωρητικές και εφαρμόσιμες προσεγγίσεις της σχεδίασης για αειφορία και διαπραγματεύεται και συνειδητοποιεί τις διάφορες μορφές γεφύρωσης ανάμεσα σε αυτές τις μεθοδολογίες και άλλες αναδυόμενες εκφάνσεις της σχεδίασης όπως η σχεδίαση υπηρεσιών και η ανοιχτή σχεδίαση (open design).
8853Σχεδιασμός και Ανάλυση ΜηχανισμώνΕαρινό4522ΥΕΚ1
Μελετούνται διάφοροι τύποι μηχανισμών π.χ. μηχανισμός τεσσάρων αρθρωτών ράβδων. Εισαγωγή στη Δυναμική, στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού. Κινηματική του υλικού σημείου. Δυναμική του υλικού σημείου. Δυναμική συστημάτων υλικών σημείων. Κινηματική του απαραμόρφωτου σώματος. Κινηματική συστημάτων στερεών σωμάτων. Επίπεδη Δυναμική του απαραμόρφωτου σώματος. Μαζικές ροπές αδράνειας. Σύνθεση Μηχανισμών. Σύνθεση μηχανισμών τεσσάρων μελών. Μηχανισμοί με οδοντωτούς τροχούς. Μηχανισμοί με οδηγητικές καμπύλες. Μηχανισμοί περιοδικής ασυνεχούς μεταδόσεως. Εργαστήριο ανάλυσης μηχανισμών χρησιμοποιώντας εμπορικά προγράμματα ανάλυσης μηχανισμών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕΒ0075Ανάλυση δεδομένων Κοινωνικής ΈρευναςΕαρινό3421Ε1
Μύηση των φοιτητών στη σκοπιμότητα και την ιστορικότητα της κοινωνικής και εκπαιδευτικής έρευνας. Εκμάθηση μεθόδων και τεχνικών κοινωνικής και εκπαιδευτικής έρευνας. Ειδικότερα ζητήματα: Κατασκευή ερωτηματολογίου. Περιγραφική στατιστική εκπαιδευτικών δεδομένων. Τεχνικές δειγματοληψίας. Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης. Εισαγωγή στη χρήση του προγράμματος SPSS. Η έννοια της πιθανότητας. Στοιχεία συνδυαστικής ανάλυσης. Κατανομές πιθανοτήτων. Συνεχείς και διακριτές κατανομές. Κανονική κατανομή. Τυποποιημένη κοινωνική κατανομή. Πίνακες κανονικής κατανομής. Κατανομή χ2. Διωνυμική κατανομή. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχος υποθέσεων. Έλεγχος χ2. A-Grombach.
Περιβάλλοντος131ΚΕΥΜέθοδοι Έρευνας στην ΟικολογίαΕαρινό4615ΚΕΥ1
1. Βασικές αρχές πειραματικού σχεδιασμού/δειγματοληψίας
2. Παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των περιοχών μελέτης
3. Δειγματοληψία φυτικών οργανισμών
4. Μέτρηση λειτουργικών χαρακτηριστικών φυτών
5. Μέτρηση παραμέτρων δομής της κοινότητας και αρχιτεκτονικής της βλάστησης
6. Μέτρηση οικοσυστημικών διεργασιών
7. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων – Συγγραφή αποτελεσμάτων
8. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και ΕπικοινωνίαςΠΟΛ 225Τεχνολογίες Διαχείρισης Πολιτιστικής ΠληροφορίαςΕαρινό3521ΥΕ1
Το μάθημα πραγματεύεται τεχνολογίες και μεθόδους επισημείωσης και αναπαράστασης γνώσης με έμφαση σε πληροφορία σχετική με την ευρύτερη Πολιτισμική Βιομηχανία. Εισαγωγικές έννοιες της γνώσης, δεδομένων, πληροφορίας και λογικής και λειτουργίες επί αυτών παρουσιάζονται ενώ περιγράφεται η εννοιολογική και τεχνολογική στοίβα του Σημασιολογικού Ιστού. Προσεγγίσεις οργάνωσης και υποστήριξης γνώσης με έμφαση στα μεταδεδομένα και την ταξινομία καθώς και σχετικά θέματα και προκλήσεις όπως ετερογένεια και διαλειτουργικότητα, κλιμάκωση, κ.α. συζητούνται και ενδεικτικές προσεγγίσεις παρουσιάζονται. Ενδεικτικά πρότυπα μεταδεδομένων στον πολιτισμό (DC, CIDOC-CRM, EDM ESE, LIDO, MARC) και αντίστοιχες τεχνολογίες (XML, XSL, DTD, XSLT, RDF, OWL) περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος συνοδεύεται από πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο Η/Υ με τη χρήση λογισμικών πακέτων αποτύπωσης, επεξεργασίας και διασύνδεσης γνώσης και πληροφορίας τα οποία βοηθούν στην καλύτερη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης
Τμήμα Μαθηματικών-Κατεύθυνση Μαθηματικών311-1052Θεωρία ΑριθμώνΕαρινό464-ΚΕΥ1
Διαιρετότητα. Πρώτοι Αριθμοί. Συζυγία. Συνάρτηση του Euler. Η ομάδα U(Z/nZ). Τετραγωνικά υπόλοιπα. Αριθμητικές συναρτήσεις. Η συνάρτηση το Riemann. Αθροίσματα τετραγώνων. Το τελευταίο θεώρημα του Fermat.
Τμήμα Μαθηματικών-Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών331-9051Ειδικά Θέματα Ασφαλίσεων Ζωής ΙΙΕαρινό253-Ε1
Μάθημα με εξειδικευμένο περιεχόμενο με έμφαση στην εισαγωγή, θέματα και τελευταίες εξελίξεις στην Ασφάλιση.
Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης ΤουρισμούTO2011Κοινωνική Ευθύνη των ΕπιχειρήσεωνΕαρινό353-ΚΕΥ1
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των προβλημάτων ηθικής φύσεως που δημιουργούνται από τη δράση των επιχειρηματικών μονάδων, καθώς και τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν για τους εργαζομένους στο χώρο εργασίας. Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:
- Γενικές έννοιες και διακρίσεις. Επιχειρηματική ηθική, κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, επαγγελματική δεοντολογία, εταιρική διακυβέρνηση,
- Οι επιδράσεις της επιχειρηματικής δράσης στον κοινωνικό περίγυρο. Φυσικό περιβάλλον, φτώχεια, διαφθορά των κυβερνώντων. Οι επιδράσεις για την ίδια την επιχείρηση,
- Το πρόβλημα της επιχειρηματικής μονάδος/ νομικού προσώπου ως ηθικού υποκειμένου,
- Η ηθικότητα ως εργαλείο ή αυτοτελής αξία,
- Οι οικονομικές, νομικές και ηθικές ευθύνες των επιχειρήσεων,
- Αποφάσεις με ηθική σημασία στο εργασιακό περιβάλλον. Η κουλτούρα της επιχείρησης, οι σχέσεις μέσα στην επιχείρηση,
- Κώδικες δεοντολογίας.

Λυπούμαστε αλλά η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν η Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00