Ο browser δεν υποστηρίζει JavaScript! Η σωστή λειτουργεία του λογισμικού προϋποθέτει την χρήση της Javascript.

XΚείμενο προκήρυξης


prokiriksi image


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2017_3538

Μυτιλήνη, Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017, κωδ ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 326/28.08.2017), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα επαναληπτική πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018).

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

 1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:)

 

 1. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος

0-30

 1. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

0-20

 1. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1

0-60

 

 

 1. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:)

 

 1. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία

0-10

 1. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια

0-10

 1. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία

0-10

 1. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2

0-40

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1&2

0-100

 

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω επαναληπτικής πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά μάθημα, επιτροπή που η αντίστοιχη Γενική Συνέλευση έχει ορίσει. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν - επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

 

Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην  “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

 

 

Πρόσθετοι όροι

 

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

 • Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο του σχετικό με το μάθημα που αφορά η αίτηση του και το οποίο έχει ληφθεί μετά την 01.01.2007. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
 • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
 • Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
 • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).

3. Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η οποία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους/στις φοιτητές-τριες, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα.

5. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών-τριων κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του/της διδάκτορα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος  είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος και δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

 

Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Το συνολικό κόστος του κάθε Πανεπιστημιακού Υποτρόφου ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη, ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνους που εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής του.

 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 21/19.01.2017 θέμα 7.3 απόφαση Συγκλήτου, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής: Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Κυριακή Διαμαντοπούλου (τηλ. 210 6492209, email: kdiam2[at]aegean.gr).

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/).

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη
Καθηγήτρια
Αμαλία Πολυδωροπούλου
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Πατώντας εδώ εμφανίζονται τα διαθέσιμα μαθήματα καθώς και η περιγραφή αυτών)

ΚΕΥ: Κατά επιλογή υποχρεωτικό
EE: Ελεύθερης Επιλογής
ΥΕ: Υποχρεωτικό επιλογής
ΥΕΚ: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης
ΕΚ: Επιλογής Κατεύθυνσης
Ε: Επιλογής
Π: Προαιρετικό

ΤμήμαΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕξάμηνοΔιδακτικές ΜονάδεςΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)Ώρες ΘεωρίαςΏρες ΕργαστηρίουΚατηγορίαΘέση
ΓεωγραφίαςΓΕΩ 313Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία και ΧαρτογράφησηΕαρινό353-ΚΕΥ1
Εισαγωγή. Αναγνώριση γεωμορφολογικών δομών και τρόποι αποτύπωσης σε γεωμορφολογικούς χάρτες. Περιβάλλοντα απόθεσης και ιζηματογένεση. Ποτάμια γεωμορφολογία - Γεωμορφές διάβρωσης και απόθεσης. Καρστική γεωμορφολογία - Αναγνώριση και χαρτογράφηση επιφανειακών και υπόγειων καρστικών δομών. Παγετώδης και περιπαγετώδης γεωμορφολογία. Κινήσεις υλικών λόγω βαρύτητας – Κατολισθήσεις. Τεκτονική γεωμορφολογία – Μορφοτεκτονική (Ρήγματα - Πτυχές – Τεκτονικές αναβαθμίδες) - Αναγνώριση και χαρτογράφηση γεωμορφών τεκτονικής προέλευσης. Ενεργές διεργασίες και ανάγλυφο. Παλαιοσεισμολογία. Ποσοτική μορφοτεκτονική ανάλυση. Ηφαιστειογενείς διεργασίες και γεωμορφές - Τύποι ηφαιστειακών σχηματισμών και δομών - Αναγνώριση και χαρτογράφηση ηφαιστειακών δομών. Αιολικές διεργασίες - Αναγνώριση και ταξινόμηση γεωμορφών αιολικής προέλευσης. Ταξινόμηση και χαρτογράφηση θινών. Παράκτιες γεωμορφές και διεργασίες.
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής4450Υγιεινή Τροφίμων και Συμπεριφορά ΚαταναλωτήΧειμερινό343-ΚΕΥ1
Εισαγωγή στην Υγιεινή Τροφίμων και βασικές έννοιες – Ορισμοί. Ποιότητα και Υγιεινή Τροφίμων – Πρακτικές για τη διασφάλιση της υγιεινής και της μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων – Διάκριση μεταξύ μικροβιολογικής ασφάλειας και μικροβιολογικής ποιότητας τροφίμων – Το τρίπτυχο ασφάλεια, ποιότητα και αποδεκτικότητα στα τρόφιμα. Κώδικας Τροφίμων (Codex Alimentarius): Βασικά κείμενα Υγιεινής Τροφίμων – Γενικές αρχές για την Υγιεινή των Τροφίμων – Υποδομές υγιεινής στη βιομηχανία τροφίμων, Ορθή Υγιεινή/Βιομηχανική Πρακτική (GHPs/GMPs) – Ευαισθητοποίηση καταναλωτή. Παράγοντες κινδύνου (hazards) τροφίμων – Χαρακτηριστικά βιολογικών και χημικών παραγόντων κινδύνου, όρια αύξησης παθογόνων μικροοργανισμών, οικοσυστήματα στα οποία απαντώνται οι παράγοντες κινδύνου. Συμπεριφορά καταναλωτή τροφίμων – Ορισμός, χρησιμότητα, χαρακτηριστικά στοιχεία, κίνητρα διαμόρφωσης συμπεριφοράς καταναλωτή. Συνήθης εσφαλμένες συμπεριφορές καταναλωτή τροφίμων στην οικιακή πρακτική (π.χ. απόψυξη και ψύξη τροφίμων, χρήση σκευών και οικιακού εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων, καθαρισμός και εξυγίανση). Εκπαίδευση καταναλωτή τροφίμων.
Επιστημών της Θάλασσας191EΩ10EΔυναμική ΙζημάτωνΕαρινό4430ΚΕΥ1
Ορισμός/σημασία της δυναμικής ιζημάτων. Ορισμός, μέθοδοι κα χωρο-χρονικές κλίμακες εκτίμησης/πρόγνωσης ρυθμού ιζηματομεταφοράς. Μονο-διευθυντικές, παλινδρομικές και άστατες (τύρβη) ροές. Όργανα μέτρησης και μοντέλα πρόγνωσης. Παρουσίαση, έλεγχος ποιότητας ομαλοποίηση και φιλτράρισμα χρονοσειρών ρευματομετρήσεων και κυματομετρήσεων. Πυκνότητα και ιξώδες. Διατμητική τάση και οριακό στρώμα. Γραμμική και τυρβώδης ροή. Αριθμός και τάσεις Reynolds. Διαφοροποίηση οριακού στρώματος. Αριθμός Reynolds του ορίου. Αριθμός Froude. Δομή του οριακού στρώματος. Προφίλ ταχύτητας κοντά στο όριο. Γραμμικό υπόστρωμα. Τυρβώδης περιοχή και λογαριθμικό στρώμα. Τραχύτητα του πυθμένα. Συντελεστής τραχύτητας. Υπολογισμός της διατμητικής τάσης (τ). Μέθοδος του προφίλ ταχύτητας, νόμος της τετραγωνικής τριβής, τάσεις Reynolds και μέθοδος υποβάθμισης της αδράνειας. Διαδικασία συλλογής δεδομένων πεδίου. Επεξεργασία/ανάλυση δεδομένων πεδίου. Υπολογισμός ρευματικών ταχυτήτων και τάσεων Reynolds από δεδομένα πεδίου μέσα από περιβάλλον προγραμματισμού. Κατώφλι κίνησης. Οι μεταβλητές, παράμετρος και διάγραμμα του Shields. Άλλα διαγράμματα. Στατιστικός καθορισμός κατωφλιού κίνησης-Κριτήριο Yalin. Παράγοντες που ελέγχουν το κατώφλι της κίνησης. Φορτίο αιώρησης. Κυριαρχούσα σχέση και κριτήριο αιώρησης. Συγκέντρωση αναφοράς. Ρυθμοί ιζηματομεταφοράς. Θεωρία της δύναμης ροής (Bagnold). Εξισώσεις ιζηματομεταφοράς. Γένεση, ανάπτυξη και μετασχηματισμός προοδευτικών κυμάτων. Θεωρίες κυμάτων. Ρόλος των κυμάτων στην ιζηματομεταφορά. Κυματικό βενθικό οριακό στρώμα. Κυματική τροχιακή ταχύτητα. Τύπος του ορίου, κυματική διατμητική τάση και κυματικός παράγοντας τριβής. Ολική και επιδερμική διατμητική τάση. Κατώφλι της κίνησης, φορτίο πυθμένα και ιζήματα σε αιώρηση κάτω από κύματα. Αλλαγές κυματικών χαρακτηριστικών λόγω ρευμάτων. Δημιουργία μικτών οριακών στρωμάτων. Αλλαγές στα χαρακτηριστικά της ιζηματομεταφοράς. Μοντέλο Grant-Madsen (1979)-Madsen (1993) για τη διατμητική τάση και το προφίλ ταχύτητας. Το κατώφλι της κίνησης και φορτίο πυθμένα κάτω από αλληλεπίδραση κυμάτων ρευμάτων. Οι φορμαλισμοί του Bijker (1967) και Soulsby (1997). Συγκέντρωση ιζημάτων σε αιώρηση κάτω από ρεύματα/κύματα. Παράδειγμα εκτίμησης του μέσου φορτίου πυθμένα λόγω συνδυασμού ρευμάτων και κυμάτων. Διάγραμμα ροής μορφοδυναμικών μοντέλων. Περιγραφή ιζηματοδυναμικού υπομοντέλου. Παραδείγματα εφαρμογής.
Μηχανικών Οικονομίας και ΔιοίκησηςΟΙ0115Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών ΣεναρίωνΕαρινό353---------ΕΚ1
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι βασικές αλγοριθμικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην προσομοίωση διαφόρων χρηματοοικονομικών σεναρίων: (1) Εφαρμόζονται οι μέθοδοι προσομοίωσης Monte Carlo σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων της χρηματοοικονομικής (π.χ. αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, διαχείριση κινδύνου χαρτοφυλακίου, κ.λ.π) (2) Παρουσιάζονται εναλλακτικές μέθοδοι προσομοίωσης (πεπερασμένες διαφορές, διωνυμικά δέντρα) με εφαρμογές στην αποτίμηση δικαιωμάτων (3) εξετάζονται χρήσιμες τεχνικές αριθμητικής προσέγγισης μοντέλων για τα επιτόκια και για μοντέλα στοχαστικής μεταβλητότητας.
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων321-99002Αριθμητική ΑνάλυσηΧειμερινό453-Ε1
Σφάλματα, Αριθμητική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Σφάλμα μεθόδου και αλγορίθμου, Γραμμικά Συστήματα, Μέθοδος Gauss, Gauss-Jordan, Παραγοντοποίηση LU, Μέθοδος Choleski, Επαναληπτική μέθοδος Jacobi, Gauss, Gauss-seidel, SOR, Μη γραμμικέςεξισώσεις και Συστήματα, Μέθοδος διχοτόμησης, σταθερού σημείου, Newton-Raphson, τέμνουσας, Παρεμβολή και Προσέγγιση Lagrange, Newton, Hermite, συναρτήσεις spline, Αριθμητική Παραγώγιση και Ολοκλήρωση τύπου Lagrange, Taylor, Richardson, κανόνας ορθογωνίου, τραπεζίου, Simpson, τύποι Newton-Cotes, Αριθμητική Επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων, μερικών διαφορικών εξισώσεων.
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών ΥπηρεσιώνΕΝ006Διεθνής Ναυτιλιακή ΠολιτικήΕαρινό353-Ε1
Το μάθημα αποτελεί μια αναλυτική εισαγωγή στα πολλά και σύνθετα ζητήματα που τίθενται κατά την άσκηση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Πολιτικής και στοχεύει να παράσχει κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των θεσμών που εμπλέκονται σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

Λυπούμαστε αλλά η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν η Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00